(12.40 hodin)

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové. Předkládaný návrh na vypovězení Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 45 a příslušného článku Evropské sociální charty reflektuje změny v chápání rovnosti žen a mužů, které proběhly v posledních letech. Na rozdíl od předchozích trendů se od 70. let minulého století začalo pomalu ustupovat od plošné ochrany na základě pohlaví. Ta měla zpravidla formu výslovných zákazů některých činností pro všechny ženy, zatímco nyní se více přihlíží k individuálním schopnostem a vůli jednotlivých žen a k odstraňování neodůvodněných zákazů. Vypovězení úmluvy směřuje také ke sladění našich závazků s požadavky evropské legislativy v oblasti rovnosti žen a mužů.

Evropský soudní dvůr ve svém rozsudku z února roku 2005 výslovně stanovil, že závazky vyplývající z této úmluvy, tedy zejména plošný zákaz práce žen v podzemí, nejsou slučitelné s ustanoveními příslušných evropských směrnic. Podle článku 7 této úmluvy ji může signatářský stát vypovědět vždy jednou za deset let. Česká republika má tuto možnost v době od 31. května letošního roku do 30. května 2008.

V okamžiku vypovězení úmluvy by rovněž došlo k rozporu vnitrostátní právní úpravy se závazkem vyplývajícím z článku 8 Evropské sociální charty. Vzhledem k tomu, že po výpovědi úmluvy již fakticky nebude možné toto ustanovení naplňovat, navrhuje se proto zároveň vypovědět také příslušný odstavec článku 8 charty.

Rád bych při této příležitosti zdůraznil, že vypovězení Úmluvy č. 45 samozřejmě nesměřuje v žádném případě k nějakému úmyslu nucení, nebo dokonce rozšiřování prostoru pro ženy, aby přijaly fyzicky nevhodné a namáhavé zaměstnání. Nadále budou využívány standardní mechanismy k výběru vhodných zaměstnání, v jejichž rámci se přihlíží ke zdravotní způsobilosti, kvalifikaci a schopnostem konkrétních uchazeček.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji místopředsedovi vlády Petru Nečasovi. Prosím o slovo zpravodajku pro prvé čtení paní poslankyni Dagmar Molendovou.

 

Poslankyně Dagmar Molendová: Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, kolegyně a kolegové, sněmovním tiskem 336 se Parlamentu České republiky předkládá vládní návrh, kterým se navrhuje vypovězení Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 45 z června roku 1935, o zaměstnávání žen podzemními pracemi v podzemí a dolech všech druhů, a článku 8 odst. 4 Evropské sociální charty z října roku 1961.

Tuto Úmluvu Československá republika ratifikovala v roce 1950. Tehdy to chápu jako podporu zákazu zaměstnávání žen v dolech, v těch letech jako opodstatněnou a pozitivní, neboť to byla doba roztáčení kol socialismu, nezáleželo nikomu na ničem, ani na tom, kdo s těmi koly točí. Proto rovněž za správné považuji to, že zákoník práce v paragrafu 238 stanoví zákaz zaměstnávání žen pracemi v podzemí při těžbě nerostů nebo při ražení štol, jejich výjimky pro práci žen v podzemí, kdy vykonávají řídicí funkce a nekonají manuální práci nebo kdy se připravují na praxi spojenou se studiem. Avšak v současné době žijeme ve 21. století. Situace se podstatně změnila. Je bohudíky diametrálně odlišná od té v 50. letech. Jsem přesvědčena, a důlní prostředí znám, jsem z Ostravy, že ženy se neženou do dolů rubat uhlí, a ani novodobí uhlobaroni by je nezaměstnali.

Vypovězení této úmluvy Mezinárodní organizace práce mi tedy připadá možné, ale odůvodnění, proč se tak má stát, je více než úsměvné a paradoxní. Podpisem Smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii se Česká republika zavázala, že bude harmonizovat vnitrostátní právní řád s acquis communautaire do data svého vstupu a po vstupu přijímat všechna opatření, aby odstranila vzniklou neslučitelnost. Tak se nyní slučujeme a harmonizujeme s novodobým socialismem, rovnostářstvím, a ještě jsme na to hrdi. Holt, takový je život. Směrnice Evropské úmluvy prostě stanovují rovnost žen a mužů a zákaz diskriminace na základě pohlaví jako její zásadní princip.

Jen si v tomto konkrétním případě řekněme pravdu do očí. Jak je nádherné zastávat se rovnosti žen a mužů, dokonce i zákazu diskriminace na základě pohlaví, když to prakticky nic nestojí! Evropský soudní dvůr ve svém rozhodnutí uvádí, že je nepřípustné, aby ženy byly vyloučeny z určitého typu zaměstnání s odůvodněním, že by jim měla být poskytnuta větší míra ochrany než mužům před riziky, jimž jsou vystaveni muži i ženy stejnou měrou a která se liší od specifických potřeb ochrany žen. Výjimkou je snad jen ochrana ženy v těhotenství a v období po porodu. Tyto věci jsou dalším důkazem pravdivosti slov Oscara Wilda, který říkal, že když člověk udělá něco dokonale hloupého, udělá to vždycky z nejušlechtilejších pohnutek.

Vzhledem k praxi Mezinárodní organizace práce, která své úmluvy po věcné stránce nemění, když přijímá jen nové a revidované za současného zachování platnosti starých, je Česká republika omezena pouze na dvě možnosti. Tedy buď na vypovězení úmluvy, nebo nedej bože na vypovězení Smlouvy o přistoupení k Evropské unii, což s přihlédnutím k jejím stávajícím zahraničněpolitickým prioritám a ekonomickým zájmům je myšlenka z oblasti sci-fi. Je tedy nezbytné ze strany České republiky úmluvu vypovědět, stejně jak tak učinilo Finsko, Irsko, Lucembursko, Nizozemsko, Velká Británie a Švédsko. V opačném případě se Česká republika vystavuje nebezpečí, že ze strany soudu na základě návrhu Evropské komise jí bude uložena povinnost zaplatit citelnou paušální pokutu či penále.

Na závěr chci říci, že bych byla ráda, kdyby se tato úmluva postoupila do dalšího čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní poslankyni Dagmar Molendové. Otevírám obecnou rozpravu. První přihlášku podal pan kolega Cyril Zapletal. Poté je přihlášen kolega Zdeněk Jičínský.

 

Poslanec Cyril Zapletal: Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, zvýšená ochrana žen, dosud zajištěná ustanovením paragrafu 150 zákoníku práce, v podzemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol je důvodná i v současné době. Přímá práce pod zemí při těžbě nerostů a ražení štol představuje práci neúměrně fyzicky zatěžující ženský organismus, pracovní prostředí hlubinných dolů České republiky, včetně používaných strojů, zařízení, nástrojů a osobních ochranných pomůcek, není ženskému organismu uzpůsobeno.

Příslušné směrnice Evropského společenství, které byly transponovány do českého právního řádu, vyžadují zvýšenou ochranu při práci pouze u žen těhotných, žen kojících a matek do konce devátého měsíce po porodu. Není přitom brána v úvaha ochrana žen zejména v plodném věku před riziky, která vyplývají především z neúměrné fyzické zátěže práce pod zemí, která může ohrozit jejich mateřské poslání. To je u žen, které s mateřstvím do budoucna teprve počítají. Legitimním zájmem českého státu by však podle mého názoru měla být ochrana i těchto žen, a to i za cenu , že se dostane do rozporu s bezbřehým požadavkem na rovnost pohlaví.

Za zcela neodůvodněný pak považují postoj Evropské komise, pokud jde o suverenitu jednoho členského státu. Z předkládací zprávy vyplývá, že Evropská komise, respektive Evropský soudní dvůr, si osobuje právo přikazovat, ukládat povinnost členskému státu vypovědět úmluvu, která je mezinárodní smlouvou vyžadující ratifikaci, to je schválení Parlamentem České republiky. Přitom podle článku 307 Smlouvy o založení Evropského společenství práva a povinnosti vyplývající ze smluv uzavřených přistupujícími státy nejsou dotčena. Na tom nic nemění ani ustanovení odst. 2 článku 307, podle něhož má členský stát využít všech vhodných prostředků k odstranění zjištěných neslučitelností, protože zákaz práce žen v podzemí není porušením zásady rovnosti pohlaví, pokud jde o přístup k povolání, neboť uvedený zákaz odráží fakt odlišnosti ženského organismu, tedy fyziologie, a nikoli pohlaví.

Také nesouhlasím s tvrzením uvedeným v předkládací zprávě, že případné vypovězení úmluvy nebude mít žádný dopad na podnikatelské prostředí. Zrušení zákazu práce žen v podzemí bude podle mého názoru vyžadovat přizpůsobení pracovních podmínek v dosud ryze mužském prostředí také ženám, což bude nepochybně představovat opravdu silné náklady pro podnikatele.

Proto navrhuji, aby Sněmovna tento návrh zamítla. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane kolego. Prosím nyní o slovo pana poslance Zdeňka Jičínského.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP