(12.30 hodin)
(pokračuje Gandalovič)

Jinými slovy, fungování Pozemkového fondu předpokládáme i po roce 2009, ovšem v poměrně jiných podmínkách, v o něco útlejší podobě v souvislosti s tím, jak postupně klesá podíl státní půdy a objem nevypořádaných restitucí. Domnívám se, že toto sdělení vedle samotné výroční zprávy a roční uzávěrky za rok 2006 je pro tuto Sněmovnu také velmi důležité, proto jsem si ho dovolil zde připomenout.

A dovolte, abych ještě závěrem řekl, že sněmovní tisk 252 projednal 12. září zemědělský výbor, přijal k němu usnesení č. 55, v němž doporučuje Poslanecké sněmovně předkládaný návrh schválit. Rád bych vás proto tímto požádal o schválení předkládaného tisku. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru zemědělství Petru Gandalovičovi, a nyní tedy zpravodajská zpráva pana poslance Daniela Petrušky. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Daniel Petruška: Milé dámy, milí pánové, zemědělský výbor na své 15. schůzi dne 12. září 2007 projednal výroční zprávu, resp. roční účetní závěrku Pozemkového fondu ČR za rok 2006 a výroční zprávu o činnosti Pozemkového fondu. Po úvodním slově náměstka ministra zemědělství pana Ivo Vrzala, po mé zpravodajské zprávě a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Výroční zprávu Pozemkového fondu ČR za rok 2006 a Roční účetní závěrku Pozemkového fondu ČR za rok 2006 schválit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za informaci o jednání zemědělského výboru. Zahajuji všeobecnou rozpravu a konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa k tisku 252. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Také nemám žádnou písemnou přihlášku a jediné, co je, bylo dvakrát řečeno - jak panem ministrem, tak panem zpravodajem. Pokud mi to Sněmovna odpustí, nenutil bych pana zpravodaje, aby opakoval v podrobné rozpravě návrh usnesení, protože tady byl dvakrát citován. Končím tedy podrobnou rozpravu. Myslím, že závěrečné slovo není potřeba.

 

Budeme tedy hlasovat, a to v hlasování pořadové číslo 124, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro návrh usnesení, které je v usnesení zemědělského výboru pro Sněmovnu. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 124 z přítomných 111 pro 83, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Děkuji panu ministrovi zemědělství, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 64.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

 

65.
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2006
/sněmovní tisk 272/

 

Zprávu, která byla předložena Poslanecké sněmovně, projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a stálá komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky. Usnesení nebyla přijata. Záznamy z jednání vám byly rozdány jako sněmovní tisky 272/Z a Z1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru a stálé komise pan poslanec Petr Bratský, informoval nás o jednání výboru i stálé komise a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, skutečně ani jedna ze dvou významných kapacit Sněmovny nepřijala usnesení k této zprávě a je to z toho důvodu, že ony v ní nebyly asi faktické chyby, ale byl tam popsán stav, který jsme kritizovali již před dvěma lety a před létem a bylo vidět, že se s celou situací nic nestalo, neboli komise pro sdělovací prostředky bude jednat s Radou ČTK o nápravách. A mně nezbývá jako zpravodajovi, než doporučit Sněmovně asi vzít zprávu na vědomí, protože v této chvíli nic jiného udělat nemůžeme.

Zpráva objektivně ukazuje na stav, který v ČTK je, nicméně právě v té objektivitě je ukázáno i to, že stav je v několika činnostech ČTK neblahý, takový, jaký bychom asi rádi jako dobří hospodáři neviděli, a proto se tím budeme muset zabývat jinak a jindy, ale zprávu jako takovou doporučuji jako zpravodaj vzít na vědomí pouze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Pane zpravodaji, zaujměte místo u stolku zpravodajů. Já zahájím všeobecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa k této zprávě. Nikoho nevidím, tedy rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Tam také nemám žádnou přihlášku, pokusím se tedy o stejný postup. Pan zpravodaj navrhl, abychom zprávu vzali na vědomí s riziky, se kterými jsme se tady seznámili.

 

Nezbývá mi tedy, než tento návrh vám předložit k hlasování, a to k hlasování s pořadovým číslem 125. Toto hlasování jsem zahájil a ptám se, kdo je pro vzetí zprávy o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře na vědomí. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 125 ze 114 přítomných 85 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Věřím, že oba orgány Sněmovny se tím tedy budou zabývat, jak oznámil zpravodaj. Pravděpodobně si na to najdou i svůj způsob. Končím tím bod 65 a děkuji zpravodaji.

 

Myslím, že pan zpravodaj by mohl zůstat ještě u stolku zpravodajů. Já totiž zahájím bod 66 a požádám Sněmovnu hned o rozhodnutí předtím, než budeme pokračovat v tomto bodu. Bodem 66 je totiž

 

66.
Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2006
/sněmovní tisk 282/

 

Pan poslanec Josef Ježek je nepřítomen. (O možnost vystoupit jako zpravodaj se hlásí poslanec Petr Pleva.) Máme tady dvě možnosti. Buď zpravodaj komise, nebo zpravodaj výboru.

 

Pan zpravodaj výboru Petr Pleva se o to hrdě hlásí, tak já myslím, že Poslanecká sněmovna jeho aktivitě vyhoví a v hlasování pořadové číslo 126 schválí pana Petra Plevu jako zpravodaje. Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro, aby Petr Pleva byl zpravodajem Sněmovny pro tisk 282. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 126 z přítomných 115 pro 87, proti nikdo.

 

Pane zpravodaji, ještě než vám udělím slovo, sdělím, že zprávu projednal výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a stálá komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky. Usnesení vám byla rozdána jako sněmovní tisky 282/1 a 282/2 a zprávu tedy přednese zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan poslanec Petr Pleva. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, výbor je důležitější, takže jsem se toho ujal.

Chci říct, že jak výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, tak stálá komise pro sdělovací prostředky projednaly tuto zprávu o hospodaření Českého rozhlasu, shledaly, že tato zpráva je v pořádku a vyjadřuje současný stav Českého rozhlasu. Český rozhlas hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. Ani výbor, ani komise neshledaly vážnější nedostatky na této zprávě. Některé své drobné připomínky jsme sdělili přímo Radě Českého rozhlasu, nicméně nejsou tak závažné, aby bránily schválení této zprávy. Proto jak výbor, tak stálá komise doporučují Poslanecké sněmovně schválit výroční zprávu o hospodaření Českého rozhlasu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP