(16.20 hodin)
(pokračuje Liška)

U otázky financování národnostního školství - já jsem si velmi dobře vědom, že toto je problém, že některé obce, někteří zřizovatelé se setkávají s problémem, že počet žáků ve třídách je prostě malý a musejí to dorovnávat ze svých omezených rozpočtů. To je vážný problém. Já říkám a deklaruji tady přede všemi, že se jím budu intenzivně zabývat. Ti z vás, kteří právě toto ustanovení podporují - vím, že vám na tom velmi záleží, ale prosím, v tuto chvíli musím dát přednost tomu, abychom se, jak jsem řekl, neocitli na samé hraně ústavnosti, a proto i pozměňovací návrh Senátu v tomto bodě přijímám a jsem ochoten problém národnostního školství dále řešit ve spolupráci s vámi.

Prosím vás tedy, abychom toto znění navrhované Senátem přijali. Velmi tím pomůžete úspěchu státních maturit a vůbec čistotě legislativního procesu. Pokud by se tak totiž nestalo, ustanovení, které se týká změny na příspěvkovou organizaci CERMAT, by se stalo vlastně jakýmsi nánosem v našem právním řádu. Mně jako ministrovi a ministerstvu by prostě nepomohlo, protože na základě této věty, která tam je vložena, bych nemohl učinit z CERMAT příspěvkovou organizaci. Prostě mi to nedává dostatečný právní základ pro tuto změnu, takže by to bylo naprosto zbytečné.

Já vás tedy prosím o podporu a doufám, že to projde ve znění, jak navrhuje Senát. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Prosím tedy o slovo pana kolegu Petra Bratského.

 

Poslanec Petr Bratský: Dobrý den, paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Chtěl bych také drobně podpořit senátní návrh, a to z toho důvodu, že pakliže ho dnes neschválíme, stejně zřejmě Ministerstvo financí brzy potom by si vynutilo některé drobné změny a museli bychom úpravu provést o něco později. Nicméně chtěl jsem vás všechny poprosit, kdyby náhodou ta senátní neprošla, abychom určitě podpořili alespoň tu svoji původní. Domnívám se, že je to metodicky celé připraveno velmi správně. Školský výbor k tomu nezaujal své stanovisko jenom proto, že byl v usnášeníschopném stavu takovém, že nemohl své usnesení k tomu vlastně dát v pravý čas. To je ta věc, která je zásadní.

Jinak dvě drobné novely jsou opravdu jenom technického rázu. A ta jedna, o které hovoříme, by asi byla nejspíše stejně vyvolána Ministerstvem financí ke změně v nejbližší chvíli. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do otevřené rozpravy. Písemnou přihlášku nemám žádnou. Nehlásí se nikdo, proto končím rozpravu.

Budeme moci přistoupit k hlasování. Ještě přivolám naše kolegy.

Hlasovat budeme nejprve podle § 97 odstavec 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 227/4, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 227/5.

 

O tomto návrhu usnesení budeme hlasovat, a to v hlasování pořadové číslo 45. Je zde ještě žádost o odhlášení, takže vás odhlašuji a prosím o novou registraci.

Doufám, že mohu zahájit hlasování pořadové číslo 45. Táži se, kdo je pro návrh usnesení tak, jak jsem je přednesla. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 45 přítomno 161, pro 83, proti 49. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Děkuji všem zúčastněným, panu senátorovi Janalíkovi, loučím se s ním, děkuji také panu zpravodaji poslanci Souškovi. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem je opět zákon vrácený Senátem. Jedná se o

 

5.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb.
/sněmovní tisk 349/2/ - vrácený Senátem

 

Senát návrh zákona vrátil s pozměňovacími návrhy a usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 349/3. Mezi námi je již pan senátor Karel Šebek. Vítám ho zde.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil pověřený člen vlády, pravděpodobně někdo, kdo by byl schopen zastoupit pana ministra pro místní rozvoj.

 

Senátor Karel Šebek: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené poslankyně a poslanci, dovolte, abych velmi krátce okomentoval zpravodajskou zprávu k návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 137/2006 Sb.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pane senátore, já vás ještě prosím o chvíli trpělivosti, protože teď by mělo být na místě vyjádření zástupce vlády, někoho, kdo by byl schopen zastoupit Ministerstvo pro místní rozvoj, aby se vyjádřil k usnesení Senátu. Potom samozřejmě dostanete slovo také vy.

Pokud zde není nikdo, kdo by se chtěl vyjádřit, zeptám se ještě před vámi zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pana poslance Vladimíra Šoltyse, zda chce k tomuto návrhu vystoupit. Nechce.

Otevírám tedy rozpravu a jako první dostává slovo pan senátor Karel Šebek.

 

Senátor Karel Šebek: Děkuji. Budu tedy pokračovat velmi krátkým komentářem k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Moji zpravodajskou zprávu jste obdrželi předem. Chtěl bych jen zdůraznit, že se nejedná o věcný návrh zákona, neboť pozměňovací návrhy přijaté v Senátu přímo souvisí se změnou v ustanovení § 12 zákona a jsou v nich promítnuty nezbytné legislativně technické úpravy, k nimž při zpracování zákonu nedošlo.

Jako zástupce Senátu pověřený plénem odůvodnit jeho usnesení na schůzi Poslanecké sněmovny vám tedy doporučuji návrh zákona schválit ve znění přijatém Senátem. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu senátorovi Šebkovi. Zeptám se, zda se hlásí někdo do otevřené rozpravy, neboť žádná písemná přihláška mi doručena nebyla. Ale nehlásí se ani nikdo z místa, proto rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování, a to podle § 97 odstavec 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí usnesení bude zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Než se dostaví ti, které gongem přivolávám, přednesu návrh usnesení. Ten zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., podle sněmovního tisku 349/2, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 349/3."

Toto byl návrh usnesení, o němž za malý okamžik rozhodneme. Ještě chvíli počkám, aby se mohli všichni do jednacího sálu dostavit.

Mezitím oznámím, že se omlouvá po zbytek dnešního dne paní poslankyně Eva Dundáčková z rodinných důvodů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP