(16.50 hodin)
(pokračuje Seďa)

Jenže Česká republika již dnes má šest autorských svazů, což je ve srovnání s jinými zeměmi opravdovou raritou. Namísto jednoho společného kolektivního zástupce proto v rozporu se zákonem jednají již tři kolektivní zástupci. Přitom vláda novelou zákona rozšiřuje počet kolektivních správců na celou Evropskou unii.

Je zřejmé, že předpokládané finanční dopady navrhované právní úpravy se nezakládají na pravdě a budou značně vyšší. Pokud vláda hodlá zvýhodnit jednu stranu sporu, a to autorské svazy, měla ve svém návrhu stanovit výši poplatku, o kterou by se autorské svazy podělily. Je opravdu nehorázné a v rozporu se zavedenou českou praxí, aby si poplatek určovaly autorské svazy samy podle svých sazebníků. Z těchto důvodů nemohu navrhovanou novelu autorského zákona podpořit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Seďovi. Připomínám, že jsme v obecné rozpravě. Do obecné rozpravy se zeptám, zda se ještě někdo hlásí. Pan poslanec Hovorka do obecné rozpravy. Prosím, má slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, novela, jak je předkládaná, je potřebná a není vyhnutí, než tuto novelu přijmout. Ale je třeba říci, že by ministerstvo skutečně mělo pracovat na tom, aby nějakým způsobem autorské odměny byly skutečně ošetřeny, protože není možné, aby uživatelé autorských práv, pokud musí tedy platit, aby se stali skutečnými nevolníky autorských svazů, jako je tomu dneska. Skutečně si myslím, že i v evropských zemích existují určité mantinely pro chování správců autorských práv, a myslím si, že by to mělo být stejně i v České republice.

Já se přimlouvám za to, aby Ministerstvo kultury hledalo cestu, jakým způsobem nalézt řešení, jak usměrnit řekněme kolektivní správce k tomu, aby donekonečna nezvyšovali poplatky za autorská práva a aby skutečně byly určité mantinely, ve kterých se tito správci musí pohybovat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Hlásí se, prosím, někdo dále do obecné rozpravy? Pan poslanec Bratský má slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji za slovo. Já jsem jako zpravodaj evropského výboru nechtěl vystupovat, ale nedalo mi to, když vystoupil náš pan kolega, který nám tady všem oznámil, že vláda v podstatě dělá veřejné domy z hotelů.

Prosím vás pěkně, pokud je rozhodnutí Evropského soudního dvora, který nakonec proti naší republice vede kárné řízení, tak vláda prostě musí připravit nějakou novelu, kterou napraví to, co se v naší legislativě děje špatně. To je v této předloze. Prosím, abychom si pojmy trochu nepletli, abychom nemátli veřejnost ani sebe tady v tomto sále navzájem. Já si jinak pana kolegy velice vážím, ale v tomto případě se mi zdá, že to je malinko ujeté. My musíme nějaké kroky učinit. To je v této předloze.

Pan ministr nám slíbil, že novelu autorského zákona, která bude jak chránit skutečně autory, tak tam zahrne všechny věci, jak jsme si o nich ve výborech říkali, předloží do konce roku, čili berme v této chvíli stav věci tak, jak je. My se snažíme odvrátit nebezpečí toho, že by Česká republika platila zbytečně vysoké penále do Evropské unie. A to je všechno.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Ještě se hlásí pan kolega Soušek také do obecné rozpravy.

 

Poslanec Miloslav Soušek: Vážená paní předsedající, vážení kolegové, vážené kolegyně, já rozumím argumentům obou stran, ale chtěl bych vás upozornit na jednu věc. Všeobecně dochází k něčemu, co by být nemělo, a to je, že se bavíme o autorském zákonu, a tady vůbec nejde o autory, tady jde o distributory. Jde tady o to, jak někteří, kteří na tom budou vydělávat, budou vydělávat stále více a nebudou zkontrolováni. To znamená pokud se jedná o autorské, skutečně autorské poplatky, pokud se jedná o to, že budou nějakým způsobem chráněni autoři, tak se pro to přihlásím, ale tímto způsobem se to asi dělat nedá. Chtěl bych vám říci, že ani ti, co muziku tvoří, ani ti, co tvoří konstrukci, výkresy, programy atd., tak tímto chráněni nejsou.

Moje stanovisko je takové, že pokud nedojde k nějaké úpravě, tak potom se skutečně jedná o nehoráznost a radši bych to nepodpořil. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Opět se zeptám na případnou přihlášku. Není-li taková, končím obecnou rozpravu.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Slovo má jako první pan poslanec Jaroslav Plachý.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych podal jediný pozměňovací návrh k tisku 289/2, což je usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

V bodě 1 se slova "výši poplatku" nahrazují slovy "50 % výše poplatku".

Dovolte mi krátké odůvodnění. Každá právnická osoba platí za každý přijímač koncesionářský poplatek. Návrh výboru de facto znamená, že by určitá skupina právnických osob, tedy hoteliéři, platila za každý přijímač dvojnásobný koncesionářský poplatek. Vzhledem k tomu, že ve vysílání je obsaženo zhruba 50 % autorských děl, navrhuji úměrně snížit autorský poplatek na 50 % koncesionářského poplatku maximálně. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Plachému. Byl jediným přihlášeným do podrobné rozpravy. Zeptám se, zda ještě někdo z kolegyň či kolegů chce vystoupit a přednést své návrhy. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. Končím druhé čtení tohoto vládního návrhu zákona s poděkováním panu ministrovi, také s poděkováním panu zpravodaji.

 

Můžeme postoupit k dalšímu bodu našeho schváleného pořadu. Tímto bodem je

 

12.
Vládní návrh zákona o nabídkách převzetí a o změně
některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí)
/sněmovní tisk 358/ - druhé čtení

 

Opět by tento návrh zákona měl uvést ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Pokoušela jsem se mu před chvilkou dovolat, ale nebere telefon, takže požádám někoho z předsednictva klubu, zda by se podíval, kde je.

Také další bod bude pana ministra. Ještě přečtu zpravodaje. Vidím pana kolegu Rovana, ten tu je. Dalším možným zpravodajem je pan poslanec Melčák. Toho také vidím. K dalšímu bodu pana poslance Jaroslava Plachého také. Paní kolegyni Hanu Šedivou, určitě tady byla. Tolik ke zpravodajům k dalším bodům, abychom si ušetřili chvíle čekání.

Požádám pana ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila, aby ve druhém čtení uvedl vládní návrh zákona o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů. Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Děkuji. Vážená Sněmovno, já se chci na úvod nejprve omluvit za to, že přicházím takto pozdě.

Dovolte mi, abych stručně odůvodnil tento návrh novely, tento nový zákon, který má být základem pro nové obchodní právo v České republice.

Jak jsme již deklarovali a představili v prvém čtení, my v zásadě počítáme s tím, že během tohoto volebního období by měl být schválen celý nový balík obchodního práva, a to způsobem takovým, že obchodní právo by mělo přijímání ve třech zákonech. První z nich právě v tuto chvíli projednáváme. Jedná se o ony nabídky převzetí. Druhým zákonem, který také dnes budeme projednávat, je zákon, který se zabývá transformací obchodních společností. Třetí zákon bude v zásadě zbytek obchodního práva a bude projednáván společně s novým občanským zákoníkem. Vláda počítá s tím, že ještě v tomto roce by nový občanský zákoník a nový obchodní zákoník projednala a na počátku příštího roku jej předložila Poslanecké sněmovně.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP