(9.40 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, pane premiére, členové vlády, paní a pánové, já nemívám ve zvyku, abych někoho poučoval z jednacího řádu, ale tentokrát to udělám. Konstatuji před touto Sněmovnou, že by bylo vhodné, aby předsedkyně klubu Strany zelených si řádně prostudovala zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. (Potlesk v levé části sálu.) Ministr vlády České republiky je povinen se dostavit do jednání i výboru Poslanecké sněmovny a vůbec mě nezajímá dlouhodobý plán pana ministra, pokud zasedá Poslanecká sněmovna. A pokud je pan ministr v 16.30 připraven, tak vážně žádám paní kolegyni Kateřinu Jacques, aby stáhla svůj návrh, aby se o tom jednalo až příští týden.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, ale paní poslankyně to zřejmě neučiní. My tady máme teď několik návrhů. Návrh pana poslance Kováčika, abychom tento bod pevně zařadili na 16.30, to znamená, že i kdyby se jednalo, tak by se přerušilo jednání a v 16.30 by se projednal tento bod. Takhle to bylo míněno panem poslancem Kováčikem. A potom je tady návrh na vyřazení toho bodu z programu schůze.

Já se přiznám, že z toho nemám radost, protože mně šlo o dohodu a ne o konfrontační hlasování. Nejsem si jist, jestli v tom dosáhneme výsledku. Nechám o návrzích hlasovat, tak jak byly podány, a uvidíme, jaký bude výsledek. Poslední návrh, který zazněl, byl návrh pana poslance Kováčika, hlasovat o pevném zařazení toho bodu na 16.30 hodin dnes.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zařadit pevně tento bod na 16.30, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 145, přítomno je 189 poslanců, pro hlasovalo 98, proti 17. Tento návrh byl přijat.

 

Takže jsme rozhodli o zařazení tohoto bodu dnes na 16.30 hodin a doufám, že pan ministr se k tomuto jednání dostaví. To je poslední programové hlasování, které jsme tady dnes měli. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Omlouvám se, kolegyně a kolegové, nechci zdržovat procedurálními úvahami, ale řekl bych, že povinností a základním předpokladem pro výkon funkce předsedajícího je detailní znalost jednacího řádu a pravidel Poslanecké sněmovny. Přiznám se, že si nejsem vůbec jist, zda takovýto postup, tedy pevné zařazování bodů v čase, je v souladu s pravidly, které si Sněmovna v minulosti určila. Matně tápu v paměti a domnívám se, že právě jsme měli dlouhá jednání, abychom zabránili tomu dílčímu přehazování v pořadu a v tom důsledku potom jeho velké nepřehlednosti. Já velmi apeluji na pana předsedajícího, který rád poučuje všechny ostatní o tom, co je správné a co není správné, aby zapátral v jednacím řádu usnesení Poslanecké sněmovny a aby nás vahou své autority s malým "a" ujistil, že postupoval zcela v souladu s pravidly Poslanecké sněmovny. Děkuji vám za to.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ujišťuji vás, pane ministře, o tom, a pokud někdo má jiný názor, může nechat hlasovat o námitce proti postupu, který jsem zvolil. Jinou cestu z toho nevidím. Všechna hlasování jsou vyčerpána, a pokud někdo nemá podobnou námitku, tak se začneme zabývat programem schůze.

 

Bodem, který tady nyní máme, je bod

 

80.
Návrh poslanců Petra Bratského, Michaely Šojdrové, Olgy Zubové,
Bohuslava Sobotky, Kateřiny Konečné a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 217/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal poslanec Petr Bratský a zpravodajka výboru pro veřejnou správu paní poslankyně Zdeňka Horníková. Děkuji.

Máme tu pozměňovací návrhy, tisk 217/3, a já otevírám rozpravu. Jsme ve třetím čtení, takže otevírám rozpravu ve třetím čtení. Kdo se hlásí? Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím a slovo si vezme… Nechcete ještě přednést závěrečné slovo? Nechcete. Takže to bude pan poslanec Bratský, který si vezme slovo, aby nám zřejmě sdělil, jak budeme…

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji, pane předsedající. Já bych jenom zopakoval dvě věci. První věc je za předkladatele, že jsme vyslovili souhlas s pozměňovacím návrhem paní kolegyně Horníkové. Říkal jsem to již při druhém čtení. Ten souhlas je dán tím, že vlastně vypuštění té drobné věci nemění podstatu našeho návrhu.

Za druhé považuji za potřebné všem sdělit, že úprava, které se tento zákon týče, nebo tato úprava, o které hovoříme, znamená, že subjekty specifikované v § 27 nemají na uzavření smlouvy o bezúplatném užívání věci právní nárok. Zákon stanoví pouze podmínky, jejichž splnění umožňuje přenechat majetek státu dočasně k bezúplatnému užívání. Čili to jsem jenom považoval za velmi důležité vám před hlasováním ještě také sdělit - že nárok nevzniká, pouze jsou ty podmínky, které umožňují.

To je asi vše za předkladatele. Děkuji předem.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď požádám paní poslankyni Horníkovou.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Hezké dopoledne. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, moje úloha bude poměrně snadná, neboť projednávání tisku 217 bylo poměrně snadné jak v Poslanecké sněmovně, tak ve výboru. Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí přijal usnesení pod číslem 217/2. Tímto usnesením jsme se zabývali ve druhém čtení v Poslanecké sněmovně. Výbor žádné pozměňovací návrhy nepřijal a při druhém čtení padl jediný návrh, a to návrh poslankyně Zdeňky Horníkové. Jako zpravodaj vyslovuji s tímto pozměňovacím návrhem souhlas, stejně tak jako pan předkladatel. Jiný pozměňovací návrh předložen nebyl, takže navrhuji, abychom hlasovali o tomto pozměňovacím návrhu a následně o celém znění zákona.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Kolegové, slyšeli jste návrh na to, jak postupovat - nejdřív hlasovat o pozměňovacím návrhu, a pak o zákoně jako celku. To je navržený postup, je to poměrně jednoduché. Ptám se, kdo s tím nesouhlasí nebo jestli si někdo myslí, že by se mělo postupovat nějak úplně jinak. Pokud není podobná námitka, myslím, že se do hlasování budeme moci pustit. Já ještě zazvoním pro jistotu na poslance a můžeme s hlasováním zřejmě začít.

 

Nejdřív budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu a já se zeptám na stanovisko zpravodajky. (Zpravodaj doporučuje.) Předkladatel? (Doporučuje.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 146, přítomno je 190 poslanců, pro hlasovalo 182, proti žádný. Tento návrh byl přijat.

 

Teď bychom měli hlasovat o celém návrhu zákona. Souhlasíte s tím? Pokud ano, přednesl bych návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Petra Bratského, Michaely Šojdrové, Olgy Zubové, Bohuslava Sobotky, Kateřiny Konečné a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219, o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 217, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 147, přítomno je 190 poslanců, pro hlasovalo 189, proti žádný. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a končím projednávání tohoto bodu. Děkuji předkladatelům.

Pan poslanec Zajíček se hlásí. Prosím, pane poslanče, co máte na srdci?

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji pěkně. Na srdce jsem se teď nedíval, ale chtěl bych mít pro Sněmovnu jednu informaci. Prosím, dovolte mi, abych vás informoval o tom, že v hlasování číslo 145, ač jsem hlasoval proti, mám na sjetině ano. Nezpochybňuji hlasování, je to moje informace pro stenozáznam. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP