Stenografický zápis 28. schůze, 19. března 2008


(Jednání zahájeno v 9.03 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Aleš Rádl
Poslanec Petr Tluchoř


55. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů /sněmovní tisk 389/ - třetí čtení

Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Petr Sunkovský
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Michal Hašek
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Michal Hašek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 9.32 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.31 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Petr Sunkovský
Ministr vnitra ČR Ivan Langer


60. Návrh poslance Oldřicha Vojíře na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 83/2003 Sb., zákona č. 179/2003 Sb., a zákona č. 293/2004 Sb. /sněmovní tisk 380/ - třetí čtení

Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Milan Šimonovský
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Milan Šimonovský
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Oldřich Vojíř


53. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 287/ - třetí čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Pavel Bohatec
Místopředseda PSP Jan Kasal


58. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 350/ - třetí čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Václav Grüner


59. Návrh poslanců Davida Kafky a Václava Mencla na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 371/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Jan Kasal


61. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 396/ - třetí čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Václav Mencl


62. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti cen /sněmovní tisk 341/ - třetí čtení

Poslanec Stanislav Křeček
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Náměstek primátora hl. m. Prahy Rudolf Blažek
Poslanec Pavel Svoboda
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas


54. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 361/ - třetí čtení

Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec Petr Bratský
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Petr Bratský
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec Petr Bratský
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec Petr Bratský
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Místopředseda PSP Jan Kasal
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Petr Bratský


50. Návrh poslanců Borise Šťastného, Olgy Zubové a Jiřího Carbola na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb. /sněmovní tisk 142/ - třetí čtení

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Boris Šťastný
Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Pavel Kováčik
Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Zbyněk Novotný
Poslanec Zdeněk Škromach
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Kosta Dimitrov
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Jana Rybínová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Boris Šťastný
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec David Rath
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Milan Urban
Poslankyně Gabriela Kalábková
Poslanec Jaroslav Krákora
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


51. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb. /sněmovní tisk 259/ - třetí čtení

Poslanec Jaroslav Krupka
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno ve 13.00 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.33 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


52. Vládní návrh zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) /sněmovní tisk 253/ - třetí čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Anna Čurdová
Ministr vlády ČR Cyril Svoboda
Poslanec Stanislav Křeček
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Zdeněk Jičínský
Ministr vlády ČR Cyril Svoboda
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec Petr Tluchoř
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec David Rath
Poslanec Jan Hamáček


56. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 258/ - třetí čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jiří Polanský
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jiří Polanský
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jiří Polanský
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Petr Tluchoř
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Jednání přerušeno v 15.44 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání pokračovalo v 16.45 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman


63. Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu

Poslanec Petr Tluchoř


64. Návrh na volbu členů Rady České televize

Poslanec Petr Tluchoř


65. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu

Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Petr Tluchoř
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání bylo přerušeno v 17.17 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.05 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


63. Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu

Poslanec Petr Tluchoř


65. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


46. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství /sněmovní tisk 407/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR Alexandr Vondra
Poslanec Jan Hamáček
Poslankyně Hana Orgoníková
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 18.39 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP