(15.10 hodin)
(pokračuje Seďa)

Bod číslo 1 v části třetí, změna zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, článek 7, zákon číslo 96/2004 Sb., o podmínkách povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, bod číslo 16 zní: Bod 16: V § 5 odstavec 3 zní:

(3) Za výkon povolání všeobecné sestry se považuje poskytování ošetřovatelské péče. Dále se všeobecná sestra ve spolupráci s lékařem nebo zubním lékařem podílí na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné nebo dispenzární péči. V případě zdravotních škol se za výkon zdravotnického povolání považuje poskytování zdravotní péče žáky, studenty a jejich pedagogickými pracovníky způsobilými k výkonu zdravotnického povolání.

Bod číslo 2 a 3 zůstává nezměněn.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Prosím pana poslance Krákoru. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, dovolil jsem si tři pozměňovací návrhy. Řeknu jen krátce obsah.

První pozměňovací návrh se týká dokladů zdravotnického pracovníka o zdravotní způsobilosti. Druhý pozměňovací návrh se týká oboru certifikovaných kursů. Třetí pozměňovací návrh se týká financování specializačního vzdělávání, výběru rezidenta, povinností rezidenta a povinností akreditovaného zařízení s rezidenčním místem.

Jinak bych si dovolil hodnotit i úroveň zákona. Řekl bych, že je to krok tím správným směrem a určitě je to jeden z lepších zákonů, které nám předkládá koalice. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Prosím paní poslankyni Rybínovou. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Rybínová: Děkuji. Předkládám pozměňovací návrh, který za prvé v části druhé bodu 16 - v § 5 odstavec 11 se slova "praktické lékařství pro dospělé" nahrazují slovy "všeobecné praktické lékařství". Za druhé - v části druhé bodu 63 se v § 28b odstavec 5 slova "praktické lékařství pro dospělé" nahrazují slovy "všeobecné praktické lékařství".

Jen krátké zdůvodnění. Jde o legislativně technickou změnu ve vztahu k změně již provedené ve zmocňovacím ustanovení. Z věcného hlediska o změnu názvu žádali praktičtí lékaři pro dospělé. Obor se před rokem 2004 nazýval všeobecné lékařství. Tento název lépe odpovídá i mezinárodní terminologii. A právě z toho důvodu nedorozumění při uznání kvalifikací je vhodné návrhu vyhovět. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Pane zpravodaji Bratský, jste připraven se svými návrhy? Je tomu tak. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji. Vůbec nebudu zdržovat. Byly rozdány včera, se včerejším datem, na stůl. Jsou to legislativně technické úpravy, které vyšly ze spolupráce i s legislativním odborem Poslanecké sněmovny. Čili je to určitá implementace zákona, který jsme přijali na minulé schůzi Poslanecké sněmovny, v podstatě věci, které by měly hrát dohromady. S panem ministrem i jeho týmem to bylo probráno, takže jsou to věci, které jsou v podstatě jen velmi důležité pro to, aby nám všechny zákony hrály dohromady. Máte je před sebou na stole, můžete se do nich podívat, ti z vás, které to zajímá nebo jste odborně na to připraveni.

Děkuji za pozornost. .

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Pan poslanec David Kafka je dalším přihlášeným do podrobné rozpravy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec David Kafka: Dámy a pánové, dobré odpoledne. Chtěl bych se přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který vám byl rozdán na lavici k tisku 361 již na minulé schůzi. Jde o úpravy víceméně technické a zpřesňující, které nemění základní funkce zákona v oblasti kvalifikace na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Já vám děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Nyní se připravil pan poslanec Libor Ježek. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji. Dámy a pánové, paní předsedající, navrhuji v části desáté v článku 18 nový bod. Za bod 5 se vkládá nový bod 5a, který zní: V § 3 se připojuje odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou číslo 3b) zní: Daňové poradenství mohou na základě smlouvy uzavřené mezi jimi a klientem vykonávat také obchodní společnosti nebo družstva, která daňové poradenství vykonávají pomocí daňových poradců a která mají tuto činnost jako předmět podnikání zapsánu do obchodního rejstříku podle zvláštního předpisu (3b). Na poskytování daňového poradenství právnickými osobami podle tohoto ustanovení se přiměřeně použijí ustanovení tohoto zákona pro poskytování daňového poradenství daňovými poradci a stanovy komory. Poznámka pod čarou 3b - obchodní zákoník.

Za bod 40 se vkládá nový bod 40a, který zní: V § 9 odstavec 2 písmeno b) se tečka na konci zrušuje a vkládá text, který zní: a eviduje obchodní společnosti a družstva, která mají daňové poradenství jako předmět podnikání zapsáno do obchodního rejstříku.

Za nový bod 40a se vkládá nový bod 40b, který zní: v § 11 písmeno c) se před čárkou na konci textu vkládají tato slova: a stanovami komory.

Krátké odůvodnění. Tímto pozměňovacím návrhem se odstraňuje nejasnost, která vznikla v právním řádu v důsledku novely zákona 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, přijaté zákonem 270/2007 Sb., část první, článek první, bod dva, kterým se s účinností od 31. 10. tohoto roku mění legislativní zkratka zavedená v § 11 odstavec 2 daňového procesu tak, že se kromě daňových poradců a advokátů do této legislativní zkratky začlení i právnické osoby, které vykonávají oprávněně v souladu s § 37 obchodního zákoníku v rámci své zapsané činnosti v obchodním rejstříku i daňové poradenství. Tyto právnické osoby nejsou zahrnuty pod pojem daňový poradce podle platného znění zákona o daňovém poradenství, avšak vykonávají tuto odbornou činnost jejich pomocí. Komora daňových poradců dohlíží na řádný výkon daňového poradenství, tedy i právnických osob, které tuto činnost vykonávají. Činí tak prostřednictvím usměrňování činnosti daňových poradců v souladu se zákony a vnitřními předpisy komory.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. S faktickou pan poslanec Rath. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec David Rath: Děkuji. Svého předřečníka a ctihodnou Sněmovnu bych chtěl upozornit, že toto je typický přílepek, protože novelizuje zákon, který není otevřen a kterého se problematika vůbec netýká. Čili jenom upozornit na to, že pravděpodobně toto se stane terčem ústavní stížnosti a zrušení, protože toto je typický přílepek.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pan poslanec Ježek nebude reagovat. Byl také posledním přihlášeným do rozpravy podrobné. - Ale není tomu tak. Ještě páni poslanci Mencl a Hovorka. Pane poslanče Mencle, máte slovo.

 

Poslanec Václav Mencl: Děkuji. Dovolte mi, abych přednesl pozměňovací návrhy k usnesení výboru pro zdravotnictví číslo 47.

Za prvé: K bodu 75, k nově vkládanému bodu x, v § 4 odstavec 2 písmeno c) zní: c) krajinářská architektura.

Za druhé: K bodu 76, ve větě vkládané do § 13 odstavec 1 se slova "autorizovaný krajinný architekt" nahrazují slovy "autorizovaný krajinářský architekt".

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Prosím pana poslance Ludvíka Hovorku. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolím si přečíst čtyři pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku 361.

1. Část druhá, bod 8 zní takto: V § 4 odstavec 2 zní: "(2) Za výkon povolání lékaře s odbornou způsobilostí se považuje preventivní, diagnostická, léčebná, rehabilitační a dispenzární péče prováděná lékařem s odbornou způsobilostí pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru. Podmínky odborného dohledu dle předchozí věty stanoví Česká lékařská komora."

2. V části druhé se doplňuje bod 8a, který zní: "V § 5 odstavec 1 se za větu první doplňuje text: ´Součástí specializačního vzdělávání je absolvování základního kmene příslušného specializačního oboru. Absolvování vzdělávání v základním kmeni je podmínkou dalšího specializačního vzdělávání v oborech, které si lékař sám zvolí a které na základní kmen navazují. Úspěšné absolvování základního kmene není podmíněno absolvováním závěrečné zkoušky.´"

***




Přihlásit/registrovat se do ISP