(13.20 hodin)
(pokračuje Klas)

2. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem kanceláře Poslanecké sněmovny provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona.

3. Pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR.

4. Pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám jednu písemnou přihlášku, a to paní poslankyně Bebarové-Rujbrové. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Kolegyně a kolegové, ráda bych odkázala na písemně rozdaný text pozměňovacích návrhů, který zpřesňuje některé body k navrhovanému zákonu o elektronických komunikacích. Připojuje přílohu č. 1, ve které stanoví směrnicí stanovené povinně uchovávané kategorie údajů. Domnívám se, že bude vhodnější, když tyto údaje podchytíme přímo zákonem a nenecháme jen prováděcí předpis.

V plném rozsahu odkazuji na písemný text rozdaného pozměňovacího návrhu.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Dále se do obecné rozpravy hlásí pan poslanec. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Chtěl bych vás, vážené kolegyně a kolegové, upozornit na svůj pozměňovací návrh z 12. 3., který máte na stole. Po poradě s patřičnými ministry, kteří mají na starost zákony a hlavně uvedení technického plánu přechodu pro digitalizační síť televize v České republice, tento návrh, který máte na stole, stahuji a předložím ho až po zavedení technického plánu přechodu. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pan poslanec Bratský stahuje svůj pozměňovací návrh. Dále se do obecné rozpravy nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím.

Otevírám podrobnou rozpravu. Prosím paní poslankyni Bebarovou-Rujbrovou, aby formálně na mikrofon sdělila a přihlásila se ke svým písemným pozměňovacím návrhům.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Děkuji, pane předsedo. Zřejmě omylem jsem na přihlášce změnila druh rozpravy. Odkazuji na to, co už jsem zde uvedla, a hlásím se ke svému pozměňovacímu návrhu.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Paní poslankyně Kateřina Jacques.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Chtěla bych se připojit k pozměňovacím návrhům, které rozdala do lavic kolegyně Bebarová-Rujbrová. Jsou to pozměňovací návrhy, které připravila organizace Iuridicum Remedium. Jednali jsme o nich na bezpečnostním výboru, kde jsem byla spolupředkladatelkou. Některé návrhy uspěly, jiné jsou předloženy do lavic. Připojuji se k nim a žádám Sněmovnu o jejich podporu.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Zopakuji, že pan poslanec Bratský se nepřihlásil ke svým pozměňovacím návrhům.

Hlásí se pan poslanec Klas. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Klas: Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych předložil dva krátké pozměňovací návrhy.

První se týká usnesení výboru pro bezpečnost ze dne 27. února 2008. Můj návrh zní: V bodu 2 usnesení výboru pro bezpečnost č. 50 ze dne 27. 2. 2008 se za slovy "Policie ČR" doplňují slova "soudci a státnímu zástupci".

Druhý pozměňovací návrh. V bodu 3 pozměňovacích návrhů předložených paní poslankyní Bebarovou-Rujbrovou navrhuji následující doplnění a rozšíření odstavce 4: ve druhé větě se vždy za slova "Policie ČR" doplňují slova "soudci a státnímu zástupci".

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Hlásí se někdo další do rozpravy? Není tomu tak, podrobnou rozpravu končím.

Táži se pana ministra, zda chce vystoupit se závěrečných slovem. Nechce. Pan zpravodaj také nechce vystoupit, ani nikdo z dalších zpravodajů. Končím druhé čtení tisku 398.

 

Budeme pokračovat dalším bodem, kterým je druhý bod dnešního jednání, tedy bod

 

86.
Návrh poslanců Petra Gandaloviče, Jiřího Papeže, Oldřicha Vojíře, Jiřího Hanuše,
Pavla Kováčika, Michala Haška a Zdeňka Macha na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 414/ - druhé čtení

 

Návrh za navrhovatele uvede pan ministr Petr Gandalovič. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič Vážený pane předsedo, vážená Sněmovno, problematika je už Sněmovně známá. Znamená to, že se mohu vzdát úvodního slova pro druhé čtení.

Předesílám, že po projednání v rozpočtovém výboru padne pozměňovací návrh tohoto výboru, který jako skupina předkladatelů podpoříme, protože upřesňuje tento náš návrh novely zákona. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Předložený návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk č. 414/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Michal Doktor. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Doktor: Vážený pane předsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte, abych vám sdělil, že ve zkrácené lhůtě, která byla poskytnuta k projednání sněmovního tisku 414, kterým je novela zákona o spotřebních daních, rozpočtový výbor projednal tento návrh a přijal usnesení, ve kterém byla akceptována připomínka ve smyslu přijetí pozměňovacího návrhu, který je součástí sněmovního tisku 414/2.

K tomuto pozměňovacímu návrhu bych uvedl pouze to, že změnou zákona, respektive změnou směsi, která je zákonem popisována, došlo k nesouladu s návrhem, jak byl sepsán. Tato drobná úprava neznamená nic jiného než legislativní čistotu, kdy režim vratek z daně pro zemědělce bude odpovídat přesně režimu paliva, na které má být tato vratka poskytnuta.

Toto je z pohledu zpravodaje v tuto chvíli vše. To, že rozpočtový výbor doporučuje v závěrečném hlasování novelu zákona přijmout, je z mého vystoupení snad zřejmé.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemá žádné písemné přihlášky. Hlásí se někdo z místa? Není tomu tak, obecnou rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které nemám také žádné písemné přihlášky. Z místa se hlásí pan poslanec Braný.

 

Poslanec Petr Braný: Vážené kolegyně a kolegové, vážená vládo, vystupuji k jednomu pozměňovacímu návrhu k tisku 414, a to k § 101 a k § 104 zákona č. 535/2003 Sb. Minulý týden jste jej obdrželi písemně na stůl. Jen na připomenutí - z mé strany se jedná o bestseller - kategorie dýmkový tabák a stanovená cena 980 korun.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP