(Na žádost poslaneckého klubu ČSSD byla přestávka prodloužena do 11.20 hodin. Jednání pokračovalo v 11.20 hodin.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, čas na přestávku pro jednání poslaneckého klubu vypršel a my budeme pokračovat v našem jednání a budeme pokračovat bodem č. 101. Je jím

 

101.
Návrh poslanců Waltera Bartoše, Marka Bendy, Zbyňka Novotného, Petra Plevy,
Petra Bratského, Jana Moravy, Tomáše Hasila, Ivana Ohlídala, Lenky Mazuchové,
Věry Jakubkové, Olgy Zubové a dalších na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 344/ - druhé čtení

 

Tento návrh zákona jsme projednali ve druhém čtení na této schůzi, kdy jsme ho po podrobné rozpravě navrhli vrátit výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu k novému projednání. Výbor návrh zákona znovu projednal a jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 344/3.

Táži se zástupce navrhovatelů Jana Moravy, zda chce v úvodu tohoto druhého čtení vystoupit. Ano, chce pan navrhovatel vystoupit, takže prosím, pane poslanče, máte slovo. (V sále je obrovský hluk.)

 

Poslanec Jan Morava: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, skupina navrhovatelů předložila tuto novelu s cílem dát větší svobodu studentům při volbě jejich školy. Návrh zákona byl původně předkládán s cílem zvýšit počet možných přihlášek na střední školu z jedné přihlášky na tři přihlášky. Toto číslo bylo předkladateli chápáno jako kompromis, který vyhoví 99 procentům studentů a nebude znamenat přílišné zvýšení byrokratické zátěže škol a krajských úřadů. Po složitých diskusích, kdy se zvažovaly varianty 2, 3 -

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, já vás přeruším. Poprosím kolegy a kolegyně, aby se ztišili, protože skutečně hladina hluku je dosti vysoká.

Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Jan Morava: Zvažovaly se varianty 2, 3, nebo nekonečno přihlášek. Složitou cestou po dvojím projednání výborem se dospělo zpět k původnímu návrhu předkladatelů, a to ke třem přihláškám. Tři přihlášky je mnohem větší svoboda než jedna, a proto vás, dámy a pánové, poprosím o podporu tohoto návrhu ve znění, které přijal školský výbor.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Poprosím vás, abyste se posadil ke stolku navrhovatelů. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru paní poslankyně Michaela Šojdrová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji. Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dostali jste usnesení školského výboru uvedené pod č. 344/3. Zde za předkladatele pan kolega Morava shrnul toto usnesení. Dovolte tedy, abych ještě k tomu dodala, že ministr a také poslanec Ondřej Liška na výboru předložil pozměňovací návrhy, které umožňují zapracování této změny v rámci legislativně technických změn tak, aby organizačně bylo možné aplikovat v praxi tuto změnu. Já se domnívám, že pan ministr, který je zde přítomen, bude mít ještě prostor se vyjádřit za Ministerstvo školství.

Jako zpravodaj tedy nebudu dál prodlužovat tuto rozpravu a přihlásím se do podrobné rozpravy s pozměňovacím návrhem. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Otevírám obecnou rozpravu, do které zatím nemám žádnou přihlášku. Hlásí se pan ministr Liška. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, vy, kteří jste nebyli přítomni na jednání školského výboru, vám chci osvětlit, proč jsem prezentoval tady tento návrh, totiž dvou přihlášek, a to proto, že vzhledem ke genezi této iniciativy je potřeba zdůraznit dva ohledy. Tím prvním je, a to máme na srdci my všichni, liberalizace. To je skutečně umožnění volby pro ty, kteří dnes mají pouze jednu možnost. Na druhou stranu zájem škol, které budou s tímto samozřejmě mít zvýšenou administrativu, což je legitimní, ale samozřejmě také budou muset vynaložit další prostředky. Proto jsem navrhoval počet dva. Výbor se usnesl na třech. Toto číslo samozřejmě představuje zátěž pro školy. Zároveň to umožňuje volbu těmto studentům, těmto dětem. O počtu samozřejmě rozhodne Sněmovna. Každopádně řešení, které vzešlo z výboru, je počet tři.

Myslím, že není sporu, že všichni máme zájem na tom, aby se počet přihlášek z jedné zvedl. Na druhou stranu jsem upozorňoval na náklady, které toto rozšíření bude mít v řádu desítek milionů korun. Všichni víme, že vybavení jedné třídy stojí 80 tisíc a zřizovatelé počítají každou korunu, na co mají tyto prostředky věnovat.

To znamená, že si myslím, že jakýkoliv počet nad jednu řeší potřebu, o které tady hovoříme, to znamená zvyšuje možnost volby dětí, které dnes jdou na školu podle své volby. Někteří, stěží můžeme odhadnout to procento, ale je to mezi 5 a 10, kteří jdou na školu ne podle svých představ, ale na tu, na kterou se dostanou, tak právě jim chceme vyjít vstříc, aby měli možnost jít na školu podle svých představ, ale i na třeba tu, kde si myslí, že šance mají větší.

Já si myslím, že argumenty na výboru zazněly úplně všechny, proto tuto debatu nechci prodlužovat. Je na Sněmovně, jak se v této věci rozhodne.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji pane ministře. Táži se, jestli se někdo další hlásí do rozpravy. Pan poslanec Bartoš. Bratský, pardon. Omlouvám se, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bratský: Ještě Bartoš ne, to takový expert na školství přece jen nejsem, ale přesto ve výboru pracuji. Děkuji, pane předsedo.

Dámy a pánové, já jsem byl jedním z těch zastánců, kteří plédovali za to, aby bylo pokud možno co největší rozšíření možnosti pro žáky, a musím říci, že se nám jednalo ještě o jednu věc: aby skutečně především dítě, jehož vzdělání se to týká, ale samozřejmě zastoupené svými zákonnými zástupci, mělo ještě jistou možnost i po první přijímací zkoušce se rozhodnout, na kterou školu, na kterou z těch možností, pakliže jich bude víc, půjde. A mně tedy vyhovuje odstavec 7 úplně na závěr s tím, že nezletilý uchazeč odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl studovat na té škole podá řediteli, ale má ještě určitou dobu možnost si tento lístek vzít zpět a přihlásit ho na jinou ze škol, kterou předtím navštívil při výběrovém řízením a rozhodl se pro studium na jiné. Čili že aspoň nějaká minimální doba tam bude.

My jsme diskutovali o počtu dní. Myslím si, že tak jak je to stanoveno v tomto komplexním návrhu školského výboru, je to ošetřeno dobře, a já za sebe jsem spokojen a doporučuji vám tento návrh schválit. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Dále do rozpravy paní poslankyně Šojdrová. Prosím.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji. Kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych podpořila návrh, který ve třetím čtení je připravena předložit kolegyně Vlaďka Zelenková. Bude navrhovat snížit počet přihlášek ze tří na dvě. Domnívám se, že dvě přihlášky splňují možnost volby a je to počet, který jednak umožní volbu, ale zároveň umožní určitou jistotu jak pro žáky, tak pro školy v realizaci celého přijímacího řízení.

Ještě bych vás ráda upozornila na to, že jsme byli vyzváni školskou komisí krajů, abychom zvážili velmi pečlivě náš návrh na rozšíření podávání přihlášek v přijímacím řízení, protože každá nová přihláška znamená významnou administrativní náročnost a také finanční nároky. Školská komise, která zastupuje právě zřizovatele středních škol, podporuje to, aby byl výběr, aby byla možnost volby, to znamená dvě přihlášky, ale upozorňuje na to, že pokud se jedná o tři a více přihlášek, znamená to zbytečnou administrativní a finanční zátěž. Já se s tímto stanoviskem plně ztotožňuji, a proto podporuji návrh na podání dvou přihlášek v prvním kole. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. O slovo se přihlásil pan poslanec Morava. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP