(12.30 hodin)

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, vážená vládo, paní a pánové, nechci extendovat diskusi, která tady v řadě uplynulých dní zcela zaplňovala prostor, i prostor mediální informace o činnosti, či spíše nečinnosti Poslanecké sněmovny. Nechci znovu opakovat všechny argumenty, které tady padaly, nechci znovu vše, co již tady bylo řečeno, přenášet po vlnách do našich domácností. Proto jenom potvrzuji, že poslanecký klub KSČM navrhované změny ve výborech nepodpoří. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo další do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Vidím, že jste si všichni oddechli.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Do té nemám žádnou písemnou přihlášku a pravděpodobně by bylo vhodné, aby navrhovatel v podrobné rozpravě přednesl, o co přesně jde. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já tedy ještě jednou přečtu to, co je předmětem tohoto návrhu, čili nikoliv žádné propočty, ale návrh jako takový: "V usnesení Poslanecké sněmovny č. 14 z 1. schůze 15. srpna 2006 se ve všech případech číslovka 18 nahrazuje číslovkou 19, číslovka 22 číslovkou 23." Takto zní návrh usnesení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, slyšeli jste návrh usnesení k tomuto bodu. Má někdo jiný, alternativní návrh? Nevidím, i podrobnou rozpravu končím.

Budeme hlasovat o návrhu, který tady byl předložen. Máte zájem o opakování návrhu? Není tomu tak. Myslím, že ani procedura nemůže být nijak zkomolena. Kontroluje mě jak předkladatel, tak zpravodaj, takže je to jednoduché.

O návrhu, který byl přednesen v podrobné rozpravě, že v usnesení č. 14 z 15. srpna 2006 nahradíme v počtech výborů číslovku 18 číslovkou 19 a číslovku 22 číslovkou 23, rozhodneme v hlasování 167. Já vás nejdřív odhlásím. (O slovo se hlásí posl. Severa.) Pardon, ale odhlásil jsem vás a požádám vás o nové přihlášení. Přihlaste se svými identifikačními kartami.

Mezitím udělím slovo předsedovi klubu KDU-ČSL panu poslanci Pavlu Severovi. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Severa: Pane předsedající, já se chci jenom ujistit, abyste ani vy nebyl v omylu, že se jedná o usnesení, které bylo předloženo zhruba před třemi dny včas, a že to není v rozporu s tím, co jste říkal, podle § 71.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ne, nebyl předložen jiný tisk, čili já jsem jenom říkal, že tady poslanci upozorňovali na to, že měli představu trochu jiného jednání. Takže v tomto ohledu myslím, že to upozornění bylo v pořádku.

 

Věřím, že jsou všichni přihlášeni, kteří mají zájem hlasovat o tomto návrhu usnesení, a rozhodneme v hlasování pořadové číslo 167, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro přijetí takového usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 167 z přítomných 198 pro 98, proti 99. Návrh nebyl přijat.

 

Vidím, že je zájem o kontrolu hlasování. Opakuji, že to je v situaci těsně před rekonstrukcí hlasovacího zařízení zájem legitimní. (Probíhá kontrola hlasování.) V pořádku?

Pan předseda klubu upozornil pana předsedu vlády a člena klubu ODS Mirka Topolánka na rozdíl. Prosím, pane předsedo.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Upozornil mě na to, na co já jsem mezitím přišel také, a to je to, že přestože jsem mačkal samozřejmě v tomto případě ano, nic se mi nerozsvítilo. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, pan předseda klubu Pavel Kováčik. Já samozřejmě dám okamžitě hlasovat o námitce pana premiéra.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pravda, neměl jsem na očích brýle, které obvykle potřebuji, ale přesto při kontrole sjetiny jsem si nevšiml, že by jméno Mirek Topolánek bylo na sjetině přítomno. (Oživení v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, já myslím, že není potřeba procedurální rozpravu vést. Okamžitě dám bez rozpravy hlasovat o námitce premiéra. Myslím si, že to je nejrozumnější, co můžeme v tuto chvíli udělat.

 

O námitce předsedy vlády Mirka Topolánka o jiném zápisu hlasování, než bylo jeho hlasování, rozhodneme v hlasování pořadové číslo 168, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přijetí této námitky. Kdo je proti přijetí námitky? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 168 z přítomných 199 pro 109, proti 16. Námitka byla přijata.

 

Znovu tedy rozhodneme o změně usnesení č. 14. Nebudu opakovat celý text. Prosím pana místopředsedu vlády Petra Nečase, aby nechal odhlasovat nové hlasování.

 

O změně usnesení hlasujeme v hlasování pořadové číslo 169, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 169 z přítomných 199 pro 100, proti 98. Návrh byl přijat, pokud někdo nezpochybní hlasování.

 

Vidím, že je zájem o kontrolu. Evidentně chybí jeden hlas. (Nikdo hlasování nezpochybňuje.) Můžeme pokračovat.

Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Děkuji panu předkladateli Petru Tluchořovi, děkuji zpravodaji a končím bod č. 108.

 

Tak, jak jsme rozhodli o pořadu schůze, a myslím si, že ještě máme šanci o tom rozhodnout, budeme pokračovat bodem číslo 114. Jde o nově zařazený bod, který vyplývá z usnesení organizačního výboru.

 

114.
Návrh Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

 

K tomuto bodu nám bylo rozdáno usnesení organizačního výboru č. 276 z 11. června tohoto roku, tedy všechny lhůty byly zachovány. Prosím pana poslance a místopředsedu Sněmovny Jana Kasala, aby z pověření organizačního výboru předložený návrh uvedl. Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Vážená vládo, dámy a pánové, děkuji, že jste umožnili zařazení tohoto bodu na pořad 32. schůze. Chci však podotknout, že to není návrh můj nebo návrh koaliční, je to návrh organizačního výboru, a jak v organizačním výboru, tak v podvýboru organizačního výboru pro něj hlasovali všichni poslanci.

Chci vám říct základní statistické údaje. Do Poslanecké sněmovny v rozhodném období přišlo 110 návrhů, které podvýbor i organizační výbor projednaly, podvýbor nakonec doporučil organizačnímu výboru návrh na udělení 39 ocenění tak, že pro Řád bílého lva je jeden, pro Řád T. G. M. sedm, medaili Za hrdinství pět a medaili Za zásluhy by mělo obdržet podle našeho návrhu 26 navrhovaných. Chci říci, že jsme se stejně tak jako v uplynulých letech snažili o rozumný, vyvážený, harmonický návrh, který by si zasloužil podporu všech poslanců v této Poslanecké sněmovně.

Vážený pane místopředsedo, prosím, otevřete rozpravu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP