(10.20 hodin)
(pokračuje Kladívko)

Zároveň se vypouštějí dosavadní slova "neoznámení dopravní nehody policistovi ", neboť dikce tohoto ustanovení se vztahuje na dopravní nehody, kde je škoda nižší než 100 000 korun, a tudíž Policie ČR nemá být přivolána. V prvním případě jde o protiprávní jednání oceněné sedmi body a v druhém případě o oceněné třemi body.

Další můj pozměňovací návrh směruje k části 19. Změna zákona o civilním letectví. V § 50 se doplňuje nový odst. 3, který zní: "Nelze-li jinak zajistit bezpečnost osob, majetku či veřejný pořádek, lze se výjimečně při létání policejních letadel v rozsahu zcela nezbytném odchýlit od pravidel létání. "

Cílem tohoto návrhu je umožnit policejním letadlům v jasně stanovených případech odchýlit se od pravidel létání. Doposud tak mohou činit v rámci institutu krajní nouze, nicméně posouzení přípustnosti aplikace tohoto obecného principu činí potíže zejména u kontrolních orgánů, a proto je třeba zakotvit jasná pravidla takového postupu pilotů policejních letadel.

A konečně můj poslední pozměňovací návrh směřuje k části 59. Změna zákona o svobodném přístupu k informacím. V § 11 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 61/2006 Sb. a zákona č. 32/2008 Sb., se doplňuje nový odstavec 6, který zní: "(6) povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestních řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost ČR. Ustanovení jiných zákonů o poskytování informací tím nejsou dotčena. " Odkaz na 13e) pod čarou.

Za druhé, poznámka pod čarou 13e) zní: "13e) Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších přepisů ". Dosavadní poznámka pod čarou 13e) se nově označuje jako poznámka pod čarou 13f).

Tento pozměňovací návrh opět byl předložen ve výboru pro bezpečnost, byl odhlasován a opět se nějakým nedopatřením nedostal do písemného usnesení výboru, a tudíž ho načítám zde ve druhém čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. To byl pan poslanec Tomáš Kladívko. Nyní je přihlášen pan kolega Pavel Severa. Má slovo, poté pan poslanec František Bublan.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, já mám krátký pozměňovací návrh, který se týká současné situace na českých silnicích, vývoje nehodovosti a rovněž požadavků ze strany měst a obcí, potřeby Policie ČR, kdy nejasná právní situace ohledně měření rychlosti silničních motorových vozidel soukromoprávními subjekty vyžaduje úpravu a doplnění zákona č. 361 v § 79. Je potřeba říci, že na to jsou rozporná stanoviska, různé zkušenosti, je také potřeba říci, že bez toho, aniž bychom využívali různé možnosti, jak regulovat provoz na pozemních komunikacích, se nedobereme zlepšení situace v silničním provozu.

Já vlastně navrhuji změkčení tak, aby nebylo možno žádat o žádné informace z databází, aby skutečně soukromoprávní subjekty mohly pouze být technickým měřičem, který by nic dalšího neprováděl, pouze by předával výsledky měření orgánům, které vedou správní řízení. Proto navrhuji v zákoně 361/2000 Sb., ve znění zákona č. 411/2005 Sb. doplnit v § 79 tyto body:

"Bod č. 9. Policie ČR a obecní policie jsou oprávněny pověřit technickým výkonem provedení úředního měření rychlosti silničních motorových vozidel a zdokumentování přestupku soukromoprávní subjekt, který splňuje podmínky dle zvláštního zákona. Oprávnění musí být písemné a vztahovat se jen na území, kde pověřující orgán působí.

10. Obec je v rámci samostatné působnosti oprávněna na svém území dokumentovat přestupky na úseku dopravy. Pokud není oprávněna tyto přestupky řešit, pak je povinna zjištěné přestupky postoupit k řešení příslušnému správnímu orgánu. V tomto případě obec postupuje v součinnosti s Policií ČR a správním orgánem příslušným k řešení těchto přestupků. K dokumentaci přestupků překročení nejvyšší dovolené rychlosti obec může pověřit soukromoprávní subjekt, který splňuje podmínky dle zvláštního zákona.

11. Soukromoprávní objekt je povinen tomu, kdo jej měřením pověřil, o výsledku provedeného úředního měření vystavit a předat doklad o úředním měření rychlosti silničních motorových vozidel, který je veřejnou listinou.

12. Soukromoprávní subjekt pověřený provedením úředního měření rychlosti silničních motorových vozidel je oprávněn pořizovat obrazové záznamy těchto vozidel a podoby řidičů těchto vozidel, není však oprávněn zpracovávat další osobní data řidičů, vlastníků či provozovatelů motorových vozidel.

13. Soukromoprávní subjekt je povinen při provádění úředního měření rychlosti silničních motorových vozidel se řídit výhradně pokyny policie, obecní policie nebo zástupce obce. "

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane kolego. Zatím posledním přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec František Bublan.

 

Poslanec František Bublan: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, dovolte mi, abych se přihlásil ke svým pozměňovacím návrhům ke sněmovnímu tisku 440, které vám byly rozdány do lavic včetně odůvodnění. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Ještě se přihlásil do podrobné rozpravy zpravodaj tohoto zákona pan kolega Václav Šlajs.

 

Poslanec Václav Šlajs: Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, u některých novelizačních bodů obsažených v tisku 440 dochází ke kolizi s novelizačními body jiných návrhů zákonů, které se taktéž nacházejí v procesu projednávání na půdě Poslanecké sněmovny. Někteří z vás jste již na tyto kolize formou pozměňovacího návrhu reagovali.

Já bych chtěl reagovat na část 23. tisku 440 - Změna trestního řádu, kde novelizační bod č. 3 je v kolizi s takřka totožným zněním novelizačního bodu č. 6 v části první tisku 411, který je doprovodným zákonem k návrhu nového trestního zákoníku. Z tohoto důvodu navrhuji následující pozměňovací návrh: V tisku 440 v části 23. Změna trestního řádu se novelizační bod 3 zrušuje, dosavadní body se přečíslují.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám a zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Žádnou přihlášku nemám, ale ze svého místa se hlásí pan kolega Klas. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Klas: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, milé kolegyně, vážení kolegové, ty návrhy tady již padly, ale já si dovoluji vás o pár minut zdržet a znovu je podat a zdvojit návrhy, které podal pan poslanec Melčák, a zároveň samozřejmě i problémy, které se týkají otázky nehody jako takové. Jsou to dvě témata, která jsme dosud nestačili projednat na výboru na bezpečnost. Jinak si myslím, že další zásadní věci se na výboru pro bezpečnost poměrně konsensuálně vyřešily, a chtěl bych požádat o jejich podporu, kdy usnesení výboru pro bezpečnost máte na svých lavicích.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP