(11.20 hodin)
(pokračuje Polanský)

Potom podstatné bylo, že ústavněprávní výbor v § 108, kde je definováno, co je trestní zákon, po dlouhé diskusi došel k závěru, že by veškerá trestní odpovědnost měla být soustředěna pouze do trestního zákoníku, nikoliv aby případně některé skutkové podstaty, jejichž naplnění by zakládalo naplnění trestného činu, byly případně v budoucnu přidávány do některých resortních, odborných norem. Čili ústavněprávní výbor navrhuje dikci § 108 trestního zákona tak, že trestním zákonem se rozumí tento zákon a podle povahy věci i zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Žádné jiné normy.

Pak následuje zase řada technických úprav spojených zejména s pojmoslovím, to jsou body 14 až 31, stále ještě u bodu II.

Pokud jde o bod 32, to se týká nedovolené výroby omamných látek a jedů, byla vložena ještě jedna podmínka, resp. skutečnost, kdy se pachatel může dopustit tzv. kvalifikované skutkové podstaty, to znamená že mu hrozí vyšší trestní sazba, a to tehdy, ač byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán. Tady tedy navrhuje ústavněprávní výbor rozšíření podmínek pro ukládání vyšší trestní sazby.

Dále upozorním na bod 34. To se týká trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, kde ústavněprávní výbor doplňuje, že tohoto jednání se může dopustit i osoba, která i maří úpravu styku s dítětem, která vyplývá ze soudního rozhodnutí.

Dále upozorním na bod 37, kde je vkládána úprava trestného činu křivé obvinění, § 343, kde se navrhuje ještě nová úprava v tom směru, že by bylo možné stíhat i jednání pachatele, který podal trestní oznámení víceméně v úmyslu pouze dosáhnout - nebo resp. kde by se neprokazoval úmysl dosáhnout trestního stíhání, ale pouze třeba veřejné publikace nebo mediální publikace.

Dále ústavněprávní výbor navrhuje vložit nový § 352 Nebezpečné pronásledování jako nový trestný čin, jehož se lze dopustit, když by někdo vyhrožoval, vyhledával, kontaktoval, nebo omezoval určitou osobu.

Další body jsou potom body technické v podstatě až do konce tohoto usnesení.

Takže tolik asi k upřesnění ústavněprávního výboru ke sněmovnímu tisku 410.

Pak ještě budeme mít bod související normy, takže ještě bod 411. Já zatím svůj přednes končím a předpokládám další projednávání věci.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji panu zpravodaji. Vaši přihlášku do podrobné rozpravy jsem evidoval. Nyní bych požádal, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro sociální politiku paní poslankyně Dagmar Molendová. Paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Dagmar Molendová: Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, výbor pro sociální politiku projednal zákoník na své schůzi dne 15. května tohoto roku. Usnesení vám bylo rozdáno, jak již bylo řečeno, 21. května. Výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s návrhem vládního návrhu na vydání zákona trestní zákoník. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce a otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní mám zatím pět písemných přihlášek. Prvním přihlášeným je pan poslanec Pavel Ploc, připraví se pan poslanec Stanislav Grospič. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Ploc: Děkuji za slovo, pane předsedo, Dobrý den, dámy a pánové. Chtěl bych zde zdůvodnit, proč se v podrobné rozpravě přihlásím k svým pozměňovacím návrhům k vládnímu návrhu trestního zákoníku, sněmovní tisk č. 410, které vznikly po konzultaci s odborníky z antidopingového výboru a Národní protidrogové centrály. Protože je nezbytně nutné z hlediska naplnění závazků Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu, článek 8, omezení dostupnosti používání zakázaných látek a metod, zařadit do § 286 zákaz užívání zmíněných metod. Pomocí těchto metod je uměle dodáván kyslík pro zvýšení kapacity organismu pro vytrvalostní výkon, což vážně ohrožuje lidské zdraví. Pro účinnou mezinárodní spolupráci v omezování dostupnosti dopingu je toto zákonné opatření nezbytné, neboť např. mezinárodní obchod s krevními konzervami a jejich užívání je velmi rozšířen. Rovněž tak i hrozba genových manipulací.

Je rovněž nezbytně nutné rozlišení a zpřísnění trestních sazeb podle jednotlivých skutkových podstat trestných činů vzhledem ke společenské nebezpečnosti a spojení s hospodářskou kriminalitou. Připomínám, že pro účinnost tohoto zákonného opatření v praxi jsou již připraveny operativně pátrací prostředky, jako je specializovaný útvar Národní protidrogové centrály a odbor pátrání Generálního ředitelství cel s propojením na obdobné orgány v zahraničí.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pavlu Plocovi. Slova se ujme pan poslanec Stanislav Grospič, připraví se prof. Zdeněk Jičínský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, vážená vládo, vážený pane ministře, dovolte mi také několik poznámek za klub KSČM k předloženému vládnímu návrhu trestního zákona. Není to tak dlouho, kdy byl návrh předložen do Poslanecké sněmovny, a ve stejné době se v České republice objevily billboardy s vládou a Občanskou demokratickou stranou o tom, jak se zasadí o zvýšení trestní odpovědnosti za nejzávažnější trestné činy, jak posílí právní jistotu.

Vláda předložila do Poslanecké sněmovny nový trestní kodex 25. února letošního roku. Prvé čtení návrhu tohoto zákona, této kodifikace, proběhlo na jaře 14. března a chci zde úvodem znovu zopakovat, že v novodobé historii od roku 1989 to nebylo poprvé, co do Poslanecké sněmovny přišla ucelená představa kodifikace trestního práva. Například v minulém volebním období byla téměř po roce a půl obnovená snaha korunována neúspěchem, neboť chyběla politická vůle a návrh trestního kodexu obsahoval příliš střetových bodů, které se týkaly snížení trestní odpovědnosti hranice mladistvých, otázek třeba eutanazie a které spíš otevíraly řadu dalších a dalších otázek než dávaly záruku řešení praktických otázek, jež tíží naší společnost. Dnes je, jak se zdá, situace jiná. Většina politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně tou či onou měrou deklaruje politickou vůli podpořit současnou vládou navrženou kodifikaci trestního práva.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP