(15.00 hodin)
(pokračuje Topolánek)

To znamená nebude nikdy výrazně víc peněz na vysoké školy. My musíme navyšovat počet bakalářů, musíme zkvalitnit výuku těch řekl bych špičkových studentů, a pokud toho chceme dosáhnout, musíme výrazně strukturovat i normativy na vysoké školy. Ta diskuse nás očekává. Na příští rok jsme připraveni změny provést tak, aby plnění bylo minimálně na úrovni roku 2008 s tím nárůstem, který jsem uvedl.

Takže na tu diskusi jsem připraven a rád ji s vámi povedu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byla odpověď na doplňující dotaz ke třetí interpelaci.

Zahajuji tedy čtvrtou interpelaci, vznáší ji pan kolega Jiří Petrů na předsedu vlády a týká se čerpání finančních prostředků Evropské unie. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Jiří Petrů: Vážená paní místopředsedkyně, pane premiére, kolegové a kolegyně, již od 1. ledna 2007 začalo nové programovací období a Česká republika mohla od tohoto data začít čerpat finanční prostředky alokované Evropskou komisí pro Českou republiku na projekty spolufinancované ze strukturálních fondů. Podle informací, které jsou k dispozici, čerpání těchto finančních prostředků však provází řada nedostatků, které ohrožují jejich úspěšné čerpání. Zmíním se o sedmi základních problémech.

Za prvé. Chybí jediný komplexní informační zdroj pro žadatele. Chce-li mít tedy žadatel přehled o nově vyhlášených výzvách, musí denně sledovat internetové stránky jednotlivých ministerstev nebo implementačních agentur administrujících jednotlivé operační programy.

Za druhé. Žadatele o dotaci odrazuje administrativní náročnost. Samotné žádosti o dotaci jsou relativně jednoduché, je však nutné dodávat značné množství dalších příloh a dokladů.

Za třetí. Tři roky se hovoří o možnostech průběžného přijímání a vyhodnocování těchto žádostí. Dosud tomu tak není.

Za čtvrté. Dochází k nežádoucímu jevu, kdy se mění pravidla pro čerpání prostředků z evropských fondů v průběhu jejich čerpání.

Za páté. Města a obce a neziskové organizace by měly mít možnost stejně jako v některých zemích Evropské unie získat bezplatně poradenské a konzultační služby, které by jim pomohly při zhodnocení projektovaných záměrů, k vyhledání vhodných dotačních titulů, sepsání projektové žádosti a v případě úspěchu k bezchybné administraci projektu.

Za šesté. Už téměř tři roky se taky hovoří o zavedení průběžného financování. Dosud nebylo realizováno.

Za sedmé. V neposlední řadě se poslední dobou hovoří o monitorovacím systému strukturálních fondů, který neodpovídá požadavkům Evropské komise a vykazuje podstatné nedostatky.

Ptám se tedy, pane premiére, jaká opatření přijmete v dohledné době, aby byly tyto nedostatky odstraněny a finanční prostředky z Evropské unie byly úspěšně vyčerpány.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane kolego, a děkuji vám také za to, že jste dodržel přesně váš vymezený čas. A pět minut nyní patří pro odpověď předsedy vlády na tuto interpelaci.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Já děkuji za ten dotaz. Ale vy přece musíte vědět, že když vznesete dotaz mně neznámý a mám na něj pět minut a vy mně položíte sedm otázek, tak vám na ně samozřejmě neodpovím, protože netuším, jaký dotaz mně položíte.

K tomu, co jsem si zapamatoval, protože jsem si nestačil všechno poznamenat. My jsme výrazně, a to je přece obraz také toho, jakým způsobem funguje administrativa, v situaci, kdy byly nečerpány peníze strukturálních fondů v tom období alokace 2004-2006, pokročili významně v tom čerpání, takže si slibujeme, že dosáhneme podstatně více, než původně bylo proponováno, přestože nebude určitě čerpán program rozvoje lidských zdrojů. A tady nechci vzpomínat, za čích vlád se projekty připravovaly, za čích vlád se vlastně založilo na to, že tento program nebude čerpán tak, jak chceme. Zatím je to pouze 47 %. To je to plánovací období 2004-2006.

Jestliže se ptáte na plánovací období 2007-2013 - a tady se nemohu nepozastavit nad tím, co pokládám za svou největší - řekl bych ale vynucenou - chybu, a to je 24 operačních programů.

Když jsem nastoupil do své první vlády, která nedostala důvěru a byla v demisi, tak jsem měl poslední možnost zúžit počet operačních programů na počet tedy vůbec řiditelný, který by všechny ty problémy, které vy dnes vyjmenováváte jako problémy, odstranil v samotné podstatě. To se nám nepodařilo, protože jsem neměl ten mandát, a nyní tedy pracujeme s tím počtem operačních programů, který je, se všemi problémy změny monitorovacího systému, kde Jiří Čunek sám přiznal, že má problémy se zavedením toho nového monitorovacího systému a má problémy s jeho implementací. Slibuje, že ten problém zvládne. To je k monitorování.

Celkový počet předložených žádostí o podporu z toho plánovacího období 2007-2013 se meziměsíčně zvýšil o 8,6 % z 11 680 na 12 683. Dosud podané žádosti o podporu v rámci všech tří fondů k 8. září, což je přece jenom už nějakou dobu, téměř třikrát převyšují alokaci na kalendářní rok 2007. Takže já ten problém s žádostmi a řekl bych potenciálním vyčerpáním alokace 2007 nevidím. Celkový počet finančních prostředků vázaných na schválené projekty vzrostl z 42,5 % na 48 % indikativní alokace na rok 2007. K 9. září 2008 bylo příjemcům proplaceno celkem 0,8 % indikativní alokace za rok 2007, což samozřejmě vypadá velmi málo, ale je otázka, jakým způsobem vlastně budou všechny ty projekty schvalovány a bude to čerpání zabezpečeno.

Já v této chvíli nemám žádné indikátory toho, že bychom nesplnili alokaci 2007. To, že jsme dokonce po všech problémech, které byly založeny už někdy v minulosti, u programu Věda a výzkum pro inovace dosáhli schválení tohoto operačního programu, nám umožňuje ještě v letošním roce případně čerpat na ty projekty, které budou vybrány.

Já k tomu nemám víc co říct. Stejně jako vy to vidím jako velký problém, speciálně u monitorovacího systému jako problém poměrně zásadní, a je to jedna z klíčových věcí, které v následujících měsících musí vláda a speciálně Ministerstvo pro místní rozvoj řešit. Jinak to z hlediska čerpání nevidím tak černě, mimo jiné i pro to, že platí ten systém M plus 2, resp. M plus 3. Z tohoto pohledu, řekl bych, z hlediska perspektivy čistého plátce do evropského rozpočtu, bych skoro bral ten přesah o ty dva, resp. tři roky do dalšího plánovacího období jako pozitivní, jako takovou odvykací kúru na drogu zvanou strukturální fondy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu předsedovi vlády za tuto odpověď. Pan kolega Jiří Petrů může vznést doplňující dotaz.

 

Poslanec Jiří Petrů: Pane premiére, já bych rád jenom poznamenal, že jsem pojmenoval sedm okruhů, které se zdají být velmi problematické, a očekával jsem také, že se spíše dozvím, jakým způsobem se právě čerpáním fondů Evropské unie zabývá vláda, neboť se domnívám, že by měla docela pravidelně se touto problematikou zabývat. Bylo by také asi docela vhodné, aby se Parlament České republiky o těchto věcech dozvídal a měl pravidelné informace.

Já jsem samozřejmě nezpochybňoval to, že vláda se tím nezabývá vůbec, nebo Ministerstvo pro místní rozvoj, ale jsou to okruhy, které si zaslouží pozornosti. Jsou to většinou organizační záležitosti, které by mohly napomoci obcím, městům a samozřejmě všem subjektům , které mají možnost čerpat z evropských fondů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Pan předseda vlády dvě minuty má na odpověď na tento dotaz.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Já bych vás chtěl zdvořile požádat o to, abyste mi svůj dotaz poslal písemně, já vám na něj pošlu písemně odpověď. Připadá mi to korektnější. Je to spíše dotaz na jednotlivé ministry a spíše dotaz na Jiřího Čunka, který je zodpovědný za monitorování. Já nejsem schopen v těch pěti minutách na to odpovědět. Taky jsem nevěděl, na co se zeptáte.

Ano, přiznávám, že to problém je. Myslím si, že to je problém, který stojí za to, abychom diskutovali společně, nicméně trvám na tom, že zatím čerpání ničím ohroženo není. Jde spíše o kvalitu projektů, o jejich výběr a pro mě osobně je to spíš úkol systémově. Když už beru strukturální fondy jako neoptimální alokaci zdrojů, to znamená alokaci zdrojů, která podléhá nějakému rozhodovacímu procesu, nikoliv přirozenému výběru, tak bych chtěl dosáhnout toho, aby těch, řekl bych, zmařených peněz, nebo peněz do projektů, které nemají absolutní prioritu, bylo co nejméně. To je můj cíl číslo jedna.

A chtěl bych, a kdybych měl tu schopnost, chtěl bych alokovat ty prostředky do tří základních směrů. Jeden je regionální, jeden infrastrukturní a třetí je podpora vzdělanosti, inovačního procesu a výzkumu. Všechny ostatní peníze pokládám v této chvíli za víceméně vynaložené nesmyslně.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP