(15.10 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane předsedo. Můžeme se věnovat páté interpelaci. Prosím tedy o slovo pana poslance Jana Špiku, který vznáší svoji interpelaci ve věci snížení cen léků. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Jan Špika: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Na vás, vážený pane premiére, jsem si připravil interpelaci, ve které se na vás obracím ve věci tvorby cen léků a léčivých přípravků.

Přijetím zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů s platností od 1. ledna 2008 došlo ke změně stanovování maximálních cen léků. Do konce roku 2007 mělo stanovení maximální ceny v kompetenci Ministerstvo financí, které zohledňovalo pouze nahlášené výrobní náklady na lék, a ceny definované cenovým výměrem Ministerstva financí byly bez možnosti odvolání. Výsledkem bylo mimo jiné i to, co museli občané pacienti absolvovat, pokud si chtěli zajistit co nejnižší cenu svého léku. Cenové rozdíly byly - a myslím, že ještě jsou - často značné.

Od 1. ledna 2008 jsou stanovené ceny v kompetenci Státního ústavu pro kontrolu léčiv a tvorba cen by měla probíhat podle objektivních kritérií stanovených reformními zákony. Dle mých informací tento ústav přehodnotil dle těchto nových kritérií téměř 4000 léčivých přípravků. Výsledkem by měla být významná úspora nejen pro zdravotní pojišťovny, ale především pro pacienta.

Moje otázky. Znamená to tedy, že se konečně začnou pozitivně projevovat změny reformních zákonů ve zdravotnictví? Dočkáme se konečně odborného, transparentního a také protikorupčního procesu tvorby cen léků?

Za vaši odpověď děkuji, pane premiére.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji za tuto interpelaci a prosím o odpověď na ni předsedu vlády.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Vážené kolegyně, vážení kolegové, doufám, že pozitivní efekty těchto změn se začnou projevovat s dostatečným předstihem před parlamentními volbami. To je moje přání. To, že ty změny jsou pozitivní, o tom se vás pokusím přesvědčit. To, že ty změny jsou pozitivní z hlediska nemanipulace nebo nemožnosti zasahování úředníků Ministerstva zdravotnictví do tohoto procesu, je evidentní; změna je zásadní a systémová.

Nechci tady rozpřádat diskusi na téma generická a originální léčiva. Domnívám se, že po dobudování nového podniku Teva, dříve Ivax, dříve Galena Opava, budeme mít jako Česká republika dva výrobce s významným podílem generických léčiv na evropském trhu a z tohoto pohledu by se měly systémově snížit ceny léčiv a léků na českém území.

Do konce roku 2007 se stanovovala maximální cena a mělo to v kompetenci Ministerstvo financí. Ministerstvo financí zohledňovalo pouze nahlášené výrobní náklady na léčivý přípravek, nebyla uplatňována žádná vnější reference. Ceny stanovené v cenových výměrech ministerstva byly bez možnosti odvolání. Od 1. 1. 2008 se ten duální systém zrušil a stanovení maximální ceny je v kompetenci Státního ústavu pro kontrolu léčiv. S celým tím řekl bych správním procesem s tím spojeným je zahájen transparentní proces podle objektivních kritérií stanovených reformními zákony, které byly právě v batohu zákonů o stabilizaci veřejných rozpočtů.

Maximální cena je stanovena podle tří kritérií: podle průměru výrobních cen v zemích referenčního koše, aby samozřejmě nedocházelo k tomu, k čemu docházelo, že lék vyrobený na našem území byl na Slovensku výrazně levnější než tady; podle průměru tří nejnižších cen v Evropské unii; podle výrobní ceny nejbližšího terapeuticky porovnatelného přípravku v České republice na Evropské unii. Podle těchto pravidel, jak už jste se ptal, přehodnotil ústav z moci úřední ceny téměř 4000 léčivých přípravků a díky tomu od 1. listopadu letošního roku dojde ke snížení maximální ceny u téměř 3000 léčivých přípravků, což přinese úsporu 1,6 mld. Kč pro pacienty, 1,1 a více než 1,1 mld. pro zdravotní pojišťovny. To se týká nejvíce protinádorových léků, přípravků na tlumení bolesti, zhruba o třetinu - více než 500 přípravků - vzroste počet léčivých přípravků plně hrazených zdravotní pojišťovnou.

Když jsem si přečetl v minulých dnech noviny, říkal jsem si, že žiji v jiném světě, v jiné zemi než v té realitě, která je doprovázena, nebo která je způsobena těmi opatřeními, která jsou často kritizována, ale která naštěstí fungují.

Kdybych to chtěl shrnout, v praxi se začaly projevovat pozitivní změny reformních zákonů, které platí od 1. ledna letošního roku a které připravilo Ministerstvo zdravotnictví a proklínaný Tomáš Julínek. U téměř 3000 přípravků dojde od 1. listopadu k poklesu maximální ceny. Pacienti díky tomu ušetří 1,64 mld. Kč, úspora zdravotních pojišťoven bude 1,14 mld. Kč, pokles cen přinese celkem 3 mld. Kč úspor pacientům i pojišťovnám.

Úspor se dosahuje transparentním způsobem ve správním řízení, které vede Státní ústav pro kontrolu léčiv, nezávislém na zájmových a různých politických a profesních lobby. Přece všichni známe zahraniční cesty na kongresy do Buenos Aires, které platí farmaceutické firmy a kterých se zúčastňují lékaři z celé republiky. To přece muselo jednou skončit! Pokud někdo brání starý systém, může, ale všichni musí vědět, co brání.

Chci říct, že ten proces garantuje a zvyšuje dostupnost léků a po mnoha letech je tento princip stanovování na základě odborných, protikorupčních, nezávislých a transparentních metod.

Já vám děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji předsedovi vlády. Zeptám se, zda pan kolega Špika má doplňující dotaz. Není tomu tak.

Proto můžeme přistoupit k další interpelaci. Žádám o slovo pana poslance Ondřeje Plašila, který byl vylosován na šestém místě a vznáší interpelaci na předsedu vlády ve věci investice do dopravní infrastruktury. Prosím tedy, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Plašil: Děkuji vám za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Vážený pane premiére, vážené kolegyně a vážení kolegové. Dovolte mi, pane premiére, vás interpelovat v jedné z dominantních priorit vaší vlády, a to ve věci investic do dopravní infrastruktury České republiky, které jsou v gesci vaší vlády. Je to jedno z klíčových ekonomických témat pro rozvoj hospodářství České republiky, a proto mi dovolte, abych se zeptal, jaký je aktuální stav priorit zejména u liniových staveb, jak je zajištěno jejich financování a jaký bude vývoj v této oblasti v následujících letech.

Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane kolego, za tento dotaz. Pana premiéra požádám o odpověď na něj. Znovu opakuji, že lhůta pro odpověď předsedy vlády je pět minut.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Já pokládám investice do infrastruktury v dané chvíli za prorůstové. A jen pro pořádek, abychom věděli, v jakých číslech se pohybujeme, abychom věděli, k jakému došlo nárůstu v posledních letech: v roce 2005 bylo do infrastruktury dáno 42,7 (řekl "42 miliard 700 korun"), v roce 2006 55,670, v roce 2007 více než 71 miliard, v letošním roce skoro 88 miliard, v příštím roce více než 84, v dalším roce skoro 85, v roce 2011 plánováno 72. Ten nárůst je enormní.

Zkušenosti jsou takové, že fikce nebo iluze, že budeme moci financovat 100 miliardami výstavbu infrastruktury, se ukázala jako - ta absorpční schopnost stavebního sektoru a přípravy staveb je prostě nižší, než jsme schopni dnes, aspoň podle stávajících technologií, řekl bych, rozvinutosti infrastruktury, připravenosti staveb a množství stavebních firem na území České republiky, proinvestovat více.

Tyto náklady neohrozí plnění konvergenčních kritérií, což je, řekl bych, zpráva velmi důležitá právě v situaci finanční krize, kdy například Irsko plánuje na příští rok sedmiprocentní deficit veřejných rozpočtů v HDP, kdy plánuje dvojnásobnou nezaměstnanost a 3 % záporného… nebo poklesu jejich ekonomiky.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP