(14.10 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Severa. Poté pan poslanec Grospič. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, navrhuji krátký pozměňovací návrh k tisku 410. Vládní návrh na vydání trestního zákoníku se mění takto:

1. V § 112 odst. 4 písm. c) se slovo "a" nahrazuje čárkou a za slova "porušení povinnosti dozorčí služby - § 387" se vkládají slova "a založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka - § 400".

2. V § 400 odst. 2 písm. b) se za slova "jako člen organizované skupiny" vkládají slova "voják".

Odůvodnění. Text pozměňovacích návrhů vychází z aktuální potřeby řešení extremistických postojů některých vojáků. Změna vládního návrhu na vydání zákona spočívá v doplnění speciálního subjektu vojáka a příslušníka bezpečnostního sboru do kvalifikované skutkové podstaty § 400 Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka. Postavení obou těchto subjektů je natolik specifické, že považuji za nutné je v textu zákona exaktně vymezit, a to zejména ve vztahu k narůstajícím extremistickým tendencím v poslední době.

Vzhledem k výše uvedenému návrh pozměňovacích návrhů o změně obsahuje už uvedené dvě změny, konkrétně změnu v § 112 písm. c) odst. 4 a změnu v § 400 odst. 2 písm. b); v § 112 odst. 4 písm. c) jsou taxativně vymezeny skutkové podstaty, které se vztahují i na příslušníka bezpečnostního sboru, pokud se v trestním zákoně hovoří o vojákovi, a v § 400 se do kvalifikované skutkové podstaty doplňuje speciální subjekt - voják.

Na závěr. Návrh vychází z premisy, že příslušnost k ozbrojeným silám i k bezpečnostním sborům je specifickým poměrem, který bezprostředně souvisí s kladením vyšších nároků, zejména morálních, na příslušníky těchto sil.

Tímto se tedy přihlašuji k textu pozměňovacího návrhu v rámci druhého čtení projednávání návrhu trestního zákona, který vám byl předložen na lavice. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Severovi. Slova se ujme pan poslanec Stanislav Grospič. Připraví se pan poslanec Zdeněk Maršíček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu k tisku 410, který vám byl rozdán do lavic. Jenom ho stručně okomentuji v tom, že vás poprosím, aby v rámci přihlášení z něj byl vyčleněn a vypadl bod č. 6, protože omylem při psaní toho návrhu se tam dostal. Tento bod byl již projednán a akceptován na ústavněprávním výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Grospičovi. Slova se ujme pan poslanec Maršíček. Připraví se paní poslankyně Michaela Šojdrová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Maršíček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, můj pozměňovací návrh k trestnímu zákoníku, sněmovní tisk 410, týkající se nového § 187, který včetně nadpisu zní Nabídka a obdržení prostituce, jste obdrželi včetně odůvodnění do lavic. Tímto se ke svému pozměňovacímu návrhu hlásím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Maršíčkovi. Slova se ujme paní poslankyně Michaela Šojdrová. Připraví se pan poslanec Radim Chytka. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, dovolte, abych předložila pozměňovací návrh k tisku 410, tedy k návrhu trestního zákona. Je to náhoda, že vystupuji po svém předřečníkovi poslanci Maršíčkovi, který podal podobný pozměňovací návrh. Na to tedy upozorňuji. Rozdíl je v legislativní úpravě.

Hlásím se k písemné předloze, kterou jste dostali rozdanou na lavici. Jen bych velmi stručně tento návrh uvedla.

Navrhuje se nový § 187, který zavádí nový trestný čin, kterým je definovaná prostituce. Prostituce v návrhu je definována jako nabízení, provozování a přijímání sexuálního uspokojení za úplatu, a to na místě veřejně přístupném. Navrhuje se také trest odnětí svobody ve výši jednoho roku či peněžité pokuty. Pokud se jedná o prostituci provozovanou v blízkosti školy či školského zařízení, pak je sazba vyšší. Je tedy zřejmé, co je záměrem tohoto návrhu, a to je potírání prostituce na místech veřejně přístupných. Je nám jasné, že jde o jev, který je zde odedávna a který se nepodaří zcela vymýtit, ale jde nám o to, aby neobtěžovala prostituce občany na místech veřejně přístupných a nenarušovala mravní vývoj dětí.

Ještě upozorním, že tento návrh v podstatě doplňuje předcházející § 186 o kuplířství. Pan ministr také uvedl velmi správně, že byla snaha v ústavněprávním výboru celý velký kodex projednat maximálně zodpovědně a podrobně. A já se tedy omlouvám, že dodatečně ještě znovu tento pozměňovací návrh předkládám. Mohu jen dodat, že se jedná o úpravu jednoho paragrafu, který není v rozporu s celým duchem navrhovaného kodexu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Šojdrové. Slova se ujme pan poslanec Radim Chytka. Připraví se pan poslanec Tomáš Kvapil. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radim Chytka: Děkuji. Vážené dámy a pánové, navazuji na obecnou rozpravu. Já se i nadále domnívám, že v současné době se mladiství neobávají postihů, i když vědomě páchají trestné činy, a osobně se velice domnívám, že čím dříve se začnou obávat, že za krádež, za loupež, za vraždu, za zabití je možné míti nějaký postih, tak je to lepší nejen pro celou společnost, ale hlavně pro ně samé. Z tohoto důvodu se hlásím k pozměňovacímu návrhu, který vám byl rozdán do lavic a má datum 22. 9. 2008. Tento pozměňovací návrh ve dvou bodech snižuje trestní odpovědnost z 15 let na 14.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Chytkovi. Slova se ujme pan poslanec Tomáš Kvapil. Připraví se paní poslankyně Kateřina Jacques. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, já se zde hlásím ke svým dvěma pozměňovacím návrhům, které jste také obdrželi písemně. První návrh se týká změny názvu umělého přerušení těhotenství na umělé ukončení těhotenství. Podávám ho z důvodu pravdivosti v názvu tohoto institutu. Těhotenství je procesem, který ze své podstaty nelze přerušit a následně v něm pokračovat, což pojem přerušení evokuje. Proto navrhuji, aby umělý potrat byl v právním řádu nadále znám jako umělé ukončení těhotenství.

Tímto se také hlásím k dalšímu bodu, protože samozřejmě je potřebné tento pojem změnit i v ostatních právních předpisech. Hlásím se tedy do podrobné rozpravy i ke sněmovnímu tisku 411.

Druhý můj návrh se týká trestního práva hmotného, které zavádí novým trestním zákoníkem nový alternativní trest - trest domácího vězení. Tento trest lze uložit pouze za přečiny, což jsou všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí do tří let. Soud musí dospět k závěru, že vzhledem k povaze a závažnosti přečinu a osobě a poměrům pachatele lze mít důvodně za to, že postačí uložení tohoto trestu, a to popřípadě i vedle jiného trestu, a pachatel dá písemný slib, že se ve stanovené době bude zdržovat v obydlí na určené adrese. Dále soud ušije pachateli na míru jeho trest domácího vězení. Pachatel se musí zdržovat v určeném obydlí ve dnech pracovního klidu a pracovního volna po celý den a v ostatních dnech v určených hodinách.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP