(14.40 hodin)
(pokračuje Martínek)

A potom by měly být také zahrnuty do toho pětitisícového limitu, to znamená aby nemuseli překračovat meze své sociální schopnosti nebo schopnosti platit tyto poplatky. Takže to je celá podstata tohoto návrhu. Jak jsem říkal, předložil jsem vám ho podrobně do lavic a prosím, abychom v rámci nalezení nějakého seriózního kompromisu o něm uvažovali.

Pokusím se navrhnout ještě jednu věc, a sice zkrátit lhůtu mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin i z toho hlediska, že uvidíme, jak rychle bude vše rozdáno, nicméně umožní to, abychom před vánočními svátky v každém případě to třetí čtení uskutečnili.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Nyní prosím paní poslankyni Janu Rybínovou, která tu má přihlášku do podrobné rozpravy, a pak je tady Dagmar Molendová.

 

Poslankyně Jana Rybínová: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte, abych načetla celkem pět pozměňovacích návrhů týkajících se za prvé části zmírnění poplatků u některých osob za lékařskou péči a dále zmírnění poplatků za recept. Tři pozměňovací návrhy z těch pěti vám byly rozdány do lavic, dva ne, ty vám načtu podrobně, nicméně u těch prvních tří se to týká pozměňovacího návrhu, kde do čl. I se vkládají novelizační body 1 a 2. Týká se to § 16a odst. 2 písm. a) a § 16a; na konci odstavce 2 se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f). Dosavadní novelizační body 1-3 se označují jako novelizační body 3-5.

Další pozměňovací návrh se týká také čl. I, kde body 1 a 3 znějí tak, že mění § 16a; na konci odstavce 3 se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f).

Dále bod 2: v § 16 odst. 11 se slova "odstavce 10" nahrazují slovy "odstavců 9 a 10" a ve třetím bodě se v § 16b odst. 1 větě první se za slova "limit ve výši 5000 korun" vkládají slova "u dětí mladších 15 let včetně kalendářního roku, ve kterém dovršily 15. rok věku, ve výši 3000 korun".

Třetí pozměňovací návrh se týká čl. II a zní: Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního čtvrtletí následujícího po dni jeho vyhlášení.

Čtvrtý pozměňovací návrh, který jste neměli rozdán do lavic, si tedy dovolím přečíst celý. Původní text se nahrazuje novým textem: V čl. I novelizační bod 1 zní: 1. V § 16a odst. 1 se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou a na konec písmene d) se doplňuje věta: "Pokud pojištěnec za vydání léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely předepsaného na receptu platí doplatek, je součet doplatků za všechna balení léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely jednoho druhu snížen o zaplacený regulační poplatek nebo jeho příslušnou část, a to tak, aby částka zaplacená pojištěncem za doplatek a regulační poplatek činila nejméně 30 korun."

Pátým pozměňovacím návrhem je v čl. I novelizační bod 1 zní: 1. V § 16b odst. 1 větě první se slova "limit ve výši 5000 korun" nahrazují slovy "limit ve výši 3000 korun".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Další přihlášená je paní poslankyně Dagmar Molendová a pak se připraví Boris Šťastný.

 

Poslankyně Dagmar Molendová: Dámy a pánové, dobré odpoledne. Já mám též několik pozměňovacích návrhů, z nichž jeden se týká pouze doby účinnosti. Dostali jste se taktéž všichni na lavice.

Je tady drobná úprava v těch ostatních, kde v čl. I novelizační bod 1 nově zní: V § 16b odst. 1 větě čtvrté se slova "částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, jejichž úhrada stanovená podle § 17 je nižší než 30 % maximální ceny" zrušují.

Taktéž nový novelizační bod 1 pak zní: V § 16a se na konec odstavce 4 doplňuje věta: "Zdravotnické zařízení je povinno použít vybrané regulační poplatky na úhradu nákladů spojených s provozem zdravotnického zařízení a jeho modernizací."

Taktéž nový novelizační bod, také bod 1: V § 16a se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které bude znít: "děti do dovršení 15. roku věku včetně tohoto dne".

A poslední, v čl. I novelizační bod 3, nový novelizační bod, zní: V§ 16b odst. 1 větě první se slova "za limit ve výši 5000 korun" vkládají slova "u dětí mladších 15 let včetně kalendářního roku, ve kterém dovršily 15. rok věku, a u pojištěnců starších 65 let včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 65. rok věku, ve výši 3000 korun".

Zároveň stahuji svůj pozměňovací návrh, kde v § 16a je "regulační poplatek podle odst. 1 písm. d) se neplatí, jde-li o vydání léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, u nichž je doplatek vyšší než regulační poplatek".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Nyní požádám pana poslance Borise Šťastného a další bude Soňa Marková.

 

Poslanec Boris Šťastný: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, v obecné rozpravě ve svém vystoupení jsem anoncoval předložení pozměňovacích návrhů, které by umožnily kompromis nebo hledání kompromisu uvnitř koaličních stran včetně jednotlivců, kteří se k našim koaličním klubům stále ještě více či méně hlásí. Rád bych se proto přihlásil ke dvěma pozměňovacím návrhům.

Ten první pozměňovací návrh je komplexním pozměňovacím návrhem, který vychází z dohody, která byla uzavřena 2. června roku 2008 mezi stranami vládní koalice a z níž první část této dohody byla vypořádána přijetím zákona č. 270/2008 Sb. ze dne 16. července roku 2008. Předložený komplexní pozměňovací návrh představuje úplné vypořádání všech dosud nerealizovaných legislativních změn vyplývajících z výše uvedené politické dohody. Jde tedy o to, že od regulačních poplatků by byly osvobozeny děti do dovršení 6. roku věku včetně tohoto dne, a tady hovoříme o regulačních poplatcích při návštěvě ambulance, a následně snížení limitu z 5000 na 3000 korun u osob mladších 15 let. Současně je zde vyřazen sporný paragraf týkající se sankcí zdravotních pojišťoven vůči zdravotnickým zařízením.

Připomínám, že tento první komplexní pozměňovací návrh vychází z jasné dohody uvnitř koalice. Z projevů zde ve Sněmovně i v médiích je zřejmé, že jednotlivé kluby menších koaličních stran nechtějí na této dohodě setrvat, přesto však, protože dohody se mají ctít, pokládám za povinnost tento návrh zde jasně předložit, aby bylo jasné, na čem jsme se uvnitř koalice v červnu t. r. dohodli a co je stále ještě, alespoň podle mého názoru, platné.

Druhý pozměňovací návrh, který předkládám a ke kterému se přihlašuji, předkládám pro případ, že by dohoda, o které jsem hovořil, již neplatila. Zde se pokusím velmi stručně popsat jednotlivé základní parametry předkládaného pozměňovacího návrhu tak, aby bylo zřejmé, v jakých mantinelech bychom se v rámci nové dohody mohli pohybovat.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP