(11.30 hodin)

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, dovoluji si přednést návrh, o který jsem byl požádán panem ministrem kultury Jehličkou. Bod číslo 33, což je tisk číslo 561, první čtení, vládní návrh o zrušení fondu kultury České republiky, zařadit na čtvrtek 12. února jako nejbližší bod po skončení písemných interpelací. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Nyní vystoupí paní poslankyně Horníková.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Dobrý den. Pane předsedající, já vás potěším, protože přicházím navrhnout vyřazení bodu číslo 22 z této schůze. Je to sněmovní tisk 266 a týká se novely zákona o vlastnictví bytů. Dovolím si krátké zdůvodnění, protože naše informace říkají, že vláda se chystá v nejbližší době předložit úplně nový zákon o vlastnictví bytů a my jsme přesvědčeni, že novela starého zákona v případě, kdy budeme projednávat nový, v tuto chvíli není aktuální. Takže prosím o vyřazení bodu číslo 22, sněmovní tisk 266, a následně třetí čtení tohoto tisku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám taky děkuji. Ptám se, kdo se hlásí. Hlásí se pan poslanec Milan Urban, pan poslanec Klas a pan poslanec Hašek.

 

Poslanec Milan Urban: Pane místopředsedo, dovolte, abych navrhl zařadit na tento pátek 6. 2. jako osmý bod pevně zařazený bod číslo 25, novela zákona o spotřební dani.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Bod číslo 25 - pamatuji si to dobře? Ano.

Pan poslanec Klas.

 

Poslanec Jan Klas: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, omlouvám se, že budu dublovat svého kolegu Škromacha, ale on uvedl ve svém návrhu celou řadu bodů navržených k vyřazení, nicméně já považuji jeden z těchto bodů za tak zásadní, že bych si dovolil jej zopakovat a hlavně uvést odborné důvody, proč navrhuji vyřazení tohoto bodu.

Konkrétně navrhuji vyřadit bod číslo 37, sněmovní tisk číslo 625, z návrhu pořadu 48. schůze Poslanecké sněmovny. Jedná se o vládní návrh zákona, kterým se mění hned čtyři zákony: o geologických pracích, horní zákon, o České inspekci životního prostředí a o přestupcích.

A nyní mi dovolte uvést čtyři krátké důvody, proč toto navrhuji.

Za prvé. Ministerstvo životního prostředí, z jehož dílny tento návrh pochází, se dlouhodobě bránilo projednání dlouhé řady připomínek, a to zásadních připomínek, a to jak ze strany zástupců zaměstnavatelů, tak zaměstnanců. Teprve toto pondělí, 2. února 2009, měli zástupci těchto organizací poprvé možnost uplatnit a přednést své připomínky k tomuto tisku. Zásadní odborné připomínky nebyly přesto ze strany ministerstva akceptovány. Proto jsme také již po dvakráte vyřadili tento návrh zákona, a to konkrétně v říjnu a listopadu loňského roku.

Za druhé. Zákon je koncipován bohužel tak, že není možné jej ani ve druhém čtení opravit do smysluplné podoby.

Za třetí. Přestože zhruba před rokem přijala ctěná Sněmovna můj návrh, ve kterém jsme požádali vládu o vypracování nové energetické koncepce České republiky, a to do konce loňského roku, nebylo její žádosti vyhověno. Je to poprvé, co mám čest být členem této Sněmovny a vláda nevyhověla naší žádosti. Do doby, než vláda vyhoví naší žádosti a předloží požadovaný materiál Sněmovně, nepovažuji za správné a logické projednávat zákon, který v případě, že bude přijat, tak může - podtrhuji může - zásadním způsobem ovlivnit nejen energetickou koncepci České republiky v dobách budoucích, ale i stav české energetiky ve velmi blízké budoucnosti. Mám např. na mysli teplárny.

Za čtvrté. Programové prohlášení vlády České republiky z ledna 2007 obsahuje v kapitole 7 Energetika a klima na straně 13 dvě věty k problematice hnědého uhlí a k novým jaderným blokům. Cituji: "Zachovány zůstanou územní limity těžby hnědého uhlí." První věta. Druhá věta: "Vláda nebude plánovat a podporovat výstavbu nových jaderných bloků." Tedy ani slovo o tom, že vláda předloží Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky takový zákon, který by státním úředníkům byť jen umožňovat - znovu podtrhuji, byť jen umožňoval - odepsat zásoby uhlí za hranicí územních limitů těžby.

Závěrem. Způsob podání takového návrhu zákona v této době, kdy máme za sebou první letošní - a záměrně říkám první letošní - krizi v případě dodávek zemního plynu, se mi zdá poněkud nešťastný. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče, za vaše vystoupení. A nyní vystoupí pan poslanec Michal Hašek.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vládo, kolegyně, kolegové, já budu mnohem stručnější v odůvodnění svého návrhu, nicméně i já přicházím s návrhem na zařazení nového bodu. Tímto bodem by byla Informace ministra dopravy o způsobu financování ztráty osobní železniční dopravy v závazku veřejné služby a o zavedení mýtného na silnice nižších tříd.

Oba tyto problémy jsou velmi vážné a potýkají se s nimi všechny kraje České republiky, potýkaly se s nimi, podotýkám, i před volbami do krajských zastupitelstev v listopadu loňského roku a kontinuálně se nedaří najít řešení jak systému financování ztráty osobní železniční dopravy, to představuje asi 3 mld. korun, tak záležitosti zavádění mýtného na silnice nižších tříd, neboť jak všichni víme, po zavedení mýtného jsou to právě krajské silnice, na které vtrhly nákladní automobily, kamiony, a financování této dopravní infrastruktury plně závisí na krajských rozpočtech a samozřejmě kraje by přivítaly, kdyby se podařilo poměrně rychle najít řešení v otázce zavedení mýtného na silnice nižších tříd.

Takže opakuji ještě jednou: návrh na nový bod Informace ministra dopravy o způsobu financování ztráty osobní železniční dopravy v závazku veřejné služby a o zavádění mýtného na silnice nižších tříd. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Michalu Haškovi. Zdá se, že se již nikdo k pořadu schůze nehlásí, takže můžeme přistoupit k hlasování. Hlásí se pan poslanec a předseda klubu KSČM Pavel Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, vzhledem k tomu, co se tady odehrálo při načítání nejrůznějších změn v programu, ne že bychom úplně ztráceli přehled, ale přece jenom si musíme osvěžit naše postoje k tomu, jak se k jednotlivým návrhům změn programu postavit. Proto před hlasováním o programu žádám o přestávku na poradu klubu KSČM v délce jedné hodiny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Takže pan poslanec Kováčik nám jemně naznačil, že bude vhodné, když využijeme jeho žádosti také k tomu, aby se sešel organizační výbor, a k polední přestávce, pokud se nemýlím, protože nás čeká zhruba stovka hlasování, což se i při velmi dobré organizaci práce obtížně dá zvládnout za kratší čas, než je jedna hodina.

Má někdo nějaký jiný návrh z řad předsedů poslaneckých klubů než na to, abych vyhlásil dopolední přestávku s tím, že nyní tedy je prostor pro jednání poslaneckého klubu KSČM? Chci se pana poslance Kováčika zeptat, zdali by organizační výbor mohl zasednout už o půl jedné, ve 12.30. (Poslanec Kováčik: Ano, pane předsedající.) Ano? Dobře, takže organizační výbor zasedne ve 12.30 hodin.

Myslíte, že se můžeme pokusit zahájit schůzi ještě před 14. hodinou, řekněme 13...? (Hlasy ze sálu: Ne!) Nechcete, dobře, takže ve 14 hodin bude pokračovat schůze.

 

(Jednání přerušeno v 11.39 hodin)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP