(10.10 hodin)
(pokračuje Talmanová)

Budeme rozhodovat o navrženém usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Zprávu o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2007."

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 119 a táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 92 poslankyň a poslanců pro návrh 65, proti 2. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Přikročíme k projednávání bodu

 

131.
Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2007 s vyjádřením vlády
spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením výročních zpráv a účetních závěrek
za rok 2007 jednotlivých zdravotních pojišťoven a tabulkovými přílohami
/sněmovní tisk 624/

 

Tímto bodem jsme se zabývali již ve čtvrtek 12. února, kdy jsme jej přerušili po vystoupení paní poslankyně Mertinové, která zpochybnila své hlasování. V té chvíli Sněmovna již nebyla usnášeníschopná, předseda Poslanecké sněmovny tento bod přerušil.

Budeme tedy hlasovat o námitce paní poslankyně Mertinové, která chtěla hlasovat ne, a na sjetině měla ano. Všechny vás odhlašuji a požádám vás o novou registraci. Prosím všechny, kteří se chtějí zaregistrovat, resp. ty z vás, kteří jsou přítomni, aby se zaregistrovali svými hlasovacími kartami.

 

Rozhodneme o námitce paní poslankyně Mertinové v hlasování s pořadovým číslem 121, které tímto zahajuji a táži se vás, kdo souhlasí s přednesenou námitkou. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 84 poslankyň a poslanců pro návrh 50, proti 16. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat závěrečné hlasování: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schvaluje výroční zprávy těchto zdravotních pojišťoven za rok 2007 - a jsou tam vyjmenovány jednotlivé zdravotní pojišťovny. Domnívám se, že nemusím jednu po druhé číst. Jsou vyjmenovány také v usnesení výboru pro zdravotnictví.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 122 a táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 85 poslankyň a poslanců pro návrh 56, proti 3. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Přikročíme k bodu

 

137.
Zpráva o činnosti stálé komise Poslanecké sněmovny
pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství za období únor 2007 - srpen 2008

 

Zprávu, která vám byla rozdána na 39. schůzi Poslanecké sněmovny, uvede předseda této komise pan poslanec Pavel Severa. (Není přítomen.) Táži se přítomných členů komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství, zdali je někdo ochoten tuto zprávu přednést. (Poslanec Severa vbíhá do sálu.) Výborně, děkuji vám, pane poslanče Severo. Prosím, abyste se ujal slova a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Máte slovo.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, omlouvám se za zpoždění. Nebudu zdržovat s konkrétními částmi zprávy, protože jak bylo řečeno, máte ji rozdanou na stolech. Omezím se pouze na přednesení návrhu usnesení: Poslanecká sněmovna bere na vědomí předloženou zprávu komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, vážený pane poslanče. Usnesení, které mám v ruce já, má ještě bod II., kdy komise žádá vládu, aby při přípravě zákonů týkajících se zpravodajských služeb atd. - vy tedy navrhujete pouze usnesení s bodem I.? Mohu vám ten materiál dát k dispozici.

 

Poslanec Pavel Severa: Ještě jednou se omlouvám. Já jsem úplně zapomněl na bod II. Ještě přečtu druhé usnesení: Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby při přípravě zákonů týkajících se zpravodajských služeb úzce spolupracovala se stálou komisí Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství, zejména v oblastech, které se týkají rozsahu a způsobu parlamentní kontroly zpravodajských služeb. Děkuji vám..

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, pane poslanče. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Do této rozpravy nemám žádnou přihlášku, všeobecnou rozpravu končím. Zahajuji rozpravu podrobnou. Ani do této rozpravy nemám žádnou přihlášku. Končím rozpravu podrobnou.

Přistoupíme k hlasování o návrhu usnesení, jak jej přednesl předseda stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství pan poslanec Severa.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 123 a táži se vás, kdo souhlasí s takto předneseným návrhem usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 86 poslankyň a poslanců pro návrh 56, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Nyní se budeme zabývat bodem

 

138.
Zpráva o činnosti stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití
operativní techniky Policie České republiky za období březen 2007 - srpen 2008

 

Zprávu, která vám byla rozdána na 39. schůzi Poslanecké sněmovny, uvede předseda této komise pan poslanec Václav Klučka. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova a předneste návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Václav Klučka: Vážená paní předsedající, já chci jen požádat, aby Poslanecká sněmovna vzala na vědomí tuto zprávu o činnosti komise, jak bylo předneseno v návrhu usnesení. Přečtu: Poslanecká sněmovna bere na vědomí Zprávu o činnosti stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky a žádá ministra vnitra o doplnění předpokládané informace pro kontrolní orgán Poslanecké sněmovny o použití odposlechů a záznamů telekomunikačních provozů, o použití sledování osob a věcí, o písemný souhrn a statistické údaje, jak to bylo uvedeno ve shrnutí informace. Děkuji moc.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, všeobecnou rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Ani do této rozpravy nemám žádnou přihlášku. Končím rozpravu podrobnou.

Přikročíme k návrhu usnesení, jak jej přednesl předseda komise, pan poslanec Václav Klučka.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 124 a táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z 86 přítomných poslankyň a poslanců pro návrh 70, proti 1. Konstatuji, že s usnesením byl vysloven souhlas.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP