(16.20 hodin)
(pokračuje Hovorka)

5. § 16a odst. 4 zní: Odstavec 5 zní: (5) Regulační poplatek podle odstavce 1 písmene a) až c) a písmene g) se neplatí, jde-li o pojištěnce staršího 65 let a o pojištěnce pobírajícího plný invalidní důchod.

Článek II - Účinnost. Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní pan poslanec Krákora, poté pan hejtman Palas. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych si osvojil pozměňovací návrh, který vám byl rozdán na stůl společně s kolegou Rathem. Ve stručnosti vás s ním seznámím.

Tento pozměňovací návrh ruší regulační poplatky u nejohroženějších skupin obyvatelstva. Je to u dětí do 19 let včetně toho dne. Dále ruší, jde-li o pojištěnce, který v posledních 12 měsících bezplatně daroval krev, krevní složku nebo kostní dřeň a prokáže se legitimací dobrovolného dárce krve nebo obdobným potvrzením. Dále, jde-li o pojištěnce, jehož úhrn započitatelných příjmů, případně započitatelných příjmů všech společně posuzovaných osob podle předpisného zákona o životním a existenčním minimu nepřevyšuje dvojnásobek částky životního minima, případně dvojnásobek úhrnu částek životního minima všech společně posuzovaných osob. Dále navrhuje rušit poplatek, jde-li o pojištěnce pobírajícího starobní důchod, pokud nevykonává výdělečnou činnost. Dále, jde-li o pojištěnce pobírajícího plný invalidní důchod, a navrhuje rušení regulačního poplatku za zemřelého pacienta.

To jsem vás asi ve stručnosti seznámil s tímto pozměňovacím návrhem. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní pan hejtman Palas v podrobné rozpravě. Prosím, pane hejtmane, máte slovo.

 

Hejtman Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi v souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny přednést určitý návrh, který se týká procedury a dalšího projednávání třetího čtení, kdy s odvoláním na § 95 odst. 1 třetí čtení návrhu zákona lze zahájit nejdříve za 72 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů, poslancům. Lhůta podle věty první může být na návrh navrhovatele a se souhlasem Sněmovny zkrácena, a to nejdřív na 48 hodin. Tento návrh vám předkládám a chci vás požádat, abyste o něm následně potom hlasovali. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane hejtmane. Nyní vystoupí v podrobné rozpravě pan poslanec Boris Šťastný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Boris Šťastný: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych si dovolil předložit návrh přesně opačný. Z úst pana kolegy Hovorky byl načten komplexní pozměňovací návrh, který je velmi komplikovaný, zdá se. Nebyl ani rozdán. Z tohoto důvodu jsem přesvědčen, aby mohla Sněmovna řádně tento bod a tento návrh projednat, pokládám za nevyhnutelné, aby byl projednán současně výborem pro zdravotnictví. Proto si dovoluji podat návrh, aby došlo k vrácení výboru pro zdravotnictví k opětovnému projednání. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Další přihlášku pan poslanec Hovorka. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem si ještě uvědomil, že jsem se dopustil jedné malé chyby, takže bych chtěl znovu přečíst, nebo napravit znění toho, co se navrhuje za páté.

§ 16a odst. 4 zní: "(4) Regulační poplatek podle odstavce 1 písmene a) až c) a písmene g) se neplatí, jde-li o pojištěnce staršího 65 let nebo o pojištěnce pobírajícího plný invalidní důchod."

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Další přihlášky do podrobné rozpravy nemám, podrobnou rozpravu končím.

Pane zpravodaji, poprosím vás, abyste společně se mnou sledoval a já zkusím rekapitulovat návrhy, které máme před sebou nyní k hlasování. Pan poslanec Boris Šťastný navrhl vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání. O tom bychom hlasovali jako za prvé. Za druhé bychom hlasovali - pan hejtman Palas navrhl zkrátit lhůtu k projednání na 48 hodin.

Pan poslanec Pleva procedurálně, doufám.

 

Poslanec Petr Pleva: Pane předsedo, pokud vím, tak samozřejmě tato Sněmovna může snad úplně všechno, takže sem může přijít kdokoliv z ulice a dát nějaký návrh, o kterém budeme hlasovat. Pan hejtman samozřejmě není nikdo z ulice, ale není poslanec, tudíž nemůže dávat návrh, o kterém lze hlasovat.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Rozprava byla ale ukončena, pánové. (Neklid v sále.) Pan poslanec Severa. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, abychom si situaci vyjasnili, já si dovoluji požádat o 10 minut pauzy na klub a mezitím ať se zjistí, jak to bylo. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ještě pan poslanec Kováčik procedurálně.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Já si myslím, že procedurálně připomínka sice od pana kolegy Plevy sedí, ale předkladatel býval i v minulých dobách například člen vlády neposlanec a tam se to bralo jakoby normálně. Předkladatel jako takový. Je to úplně jedno.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře, pane poslanče. Vyhlašuji desetiminutovou přestávku do 16.40 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 16.26 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP