(12.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře, a prosím opět zpravodajku výboru paní poslankyni Kateřinu Jacques, aby odůvodnila usnesení výboru. Máme ho k dispozici jako tisk 614/1.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Kolegyně a kolegové, také tímto tiskem se zahraniční výbor zabýval na své 36. schůzi dne 4. března a po odůvodnění ředitele Národního bezpečnostního úřadu a po zpravodajské zprávě doporučil Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací." Další body jsou standardního charakteru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, paní zpravodajko. Otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí, takže rozpravu končím.

 

Přistoupíme k hlasování pořadové číslo 210, které jsem právě zahájil. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 87 poslanců, pro 66, nikdo proti, takže tento návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi i všem zpravodajům, který v tomto bloku vystupovali, a předávám řízení schůze paní místopředsedkyni Němcové.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Dobré dopoledne, dámy a pánové, budeme pokračovat bodem 116. Tak zní totiž program schůze, který jsme si schválili. Bodem 116 je

116.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Protokol o ochraně a udržitelném využívání biologické
a krajinné rozmanitosti k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
/sněmovní tisk 633/ - druhé čtení

Místo místopředsedy vlády a ministra životního prostředí Ladislava Mika uvede tento návrh ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka.

 

Ministr práce a sociálních věcí vlády ČR Petr Šimerka Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, Karpatská úmluva byla podepsána a ratifikována všemi státy karpatského regionu a vstoupila pro ČR i obecně v platnost 4. ledna 2006. Principem úmluvy je závazek smluvních stran spolupracovat při ochraně a udržitelnosti rozvoje Karpat s cílem zlepšit kvalitu života, posílit místní ekonomiky a komunity a chránit samozřejmě přírodní hodnoty a kulturní dědictví.

Jedná se o rámcovou úmluvu, která obsahuje obecně formulované otázky, přičemž jejich konkretizace probíhá prostřednictvím postupně sjednávaných protokolů. Protokol o ochraně a udržitelném využívání biologické a krajinné rozmanitosti je prvním protokolem ke karpatské úmluvě a byl přijat v červnu 2008. Protokol byl připraven pracovní skupinou pro ochranu a udržitelné využívání biodiverzity v letech 2006 a 2007. Jeho cílem je zlepšit ochranu, obnovení a udržitelné využívání biologické a krajinné rozmanitosti Karpat. Podporuje opatření směřující k ochraně, zachování a udržitelnému využívání přírodních i polopřírodních stanovišť a obnově degradovaných stanovišť. Usiluje zároveň o zajištění dlouhodobé ochrany ohrožených druhů flóry, fauny a velkých šelem. Protokol posílí koordinovaný vědecký výzkum, výměnu informací a podpoří také mezinárodní spolupráci.

Chtěl bych zdůraznit, že návrh protokolu byl v průběhu přípravy konzultován s experty Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, s příslušnými ministerstvy a samozřejmě i kraji karpatského regionu. Návrh protokolu schválila vláda 9. června 2008. Jeho přijetí neznamená pro ČR povinnost platit žádné povinné příspěvky nad rámec již poskytovaných příspěvků na základě řádného rozpočtu úmluvy. Proto úkoly, které pro ČR vyplynou při provádění protokolu, bude po jeho vstupu v platnost zajišťovat v rámci své působnosti Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem pro místní rozvoj. Ministerstvo životního prostředí bude gestorem a bude tedy plnit roli koordinátora. Počítá se samozřejmě s aktivní spoluprací s partnery v zakarpatském regionu, zejména s krajskými úřady, správnou chráněné krajinné oblasti, soukromým sektorem i neziskovými organizacemi.

Ze všech výše uvedených důvodů prosím, abyste vyslovili souhlas s protokolem k této úmluvě. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu ministru Šimerkovi. Prosím zpravodajku zahraničního výboru. Mám zde napsánu paní poslankyni Kateřinu Konečnou, ale vidím, že se hlásí předseda zahraničního výboru pan kolega Hamáček, který ji bezpochyby zastoupí. Ale jenom řeknu, že nám bylo rozdáno usnesení jako sněmovní tisk 633/1, s nímž nás pan předseda jistě seznámí.

 

Poslanec Jan Hamáček: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi,a bych vás seznámil s usnesením zahraničního výboru k tomuto tisku z 37. schůze dne 8. dubna 2009.

Zahraniční výbor po odůvodnění náměstka ministra životního prostředí Ing. Karla Bláhy, CSc., zpravodajské zprávě poslankyně Kateřiny Konečné a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Protokolu o ochraně a udržitelném využívání biologické a krajinné rozmanitosti k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat. Další body jsou standardní. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane předsedo. Otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku, táži se na vaše přihlášky aktuálně teď. Není žádná, končím tedy rozpravu a budeme hlasovat o navrženém usnesení, tak jak jej přečetl pan kolega Hamáček.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 211. Táži se, kdo je pro návrh tohoto usnesení. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 211, přítomno 88, pro 58, proti 1. Návrh usnesení tedy byl přijat a byl tedy s ním vysloven souhlas, a tím končí projednávání tohoto bodu, bodu číslo 16, sněmovního tisku 633.

 

Nyní se vám, dámy a pánové, chci omluvit, protože ve chvíli, kdy jsem převzala řízení, se ocitl bod 115 mezi těmi, které už byly na hromádce projednaných, a já jsem začala projednávat bod 116 a ten 115 jsem přeskočila. Pokud tedy budete respektovat tuto mou omluvu, tak se vracíme k bodu číslo 115 a já jej zahajuji. Jedná se o

115.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Moldavskou republikou
o změně Dohody mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o podpoře
a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 2. září 2008 v Praze
/sněmovní tisk 618/ - druhé čtení

Mám zde napsáno, že tento tisk odůvodní pan ministr financí Eduard Janota. Vím, že zde byl ještě před malou chvilkou přítomen. Prosím tedy jeho kolegy z vlády nebo někoho nebo aparát Sněmovny, aby mi zjistili, zda pan ministr Janota je zde někde na blízku a zda tedy může co nejdříve přijít do jednacího sálu. (Po krátké chvíli vchází pan ministr do sálu.) Pan ministr už je zde. Pane ministře, budeme vás žádat o to, abyste uvedl sněmovní tisk 616, a nyní k tomu máte právě prostor.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Paní předsedající, dámy a pánové, velmi stručně. Jedná se o standardní dohodu o podpoře a ochraně investic. Hlavní důvod je, že jsme museli harmonizovat naše právní závazky po vstupu do EU s komunitárním právem, a právě tato dohoda byla starší, a proto se měnila. Je podle vzorové harmonizační klauzule a je to standardní smlouva, která zajistí investorům obou stran maximální zacházení v rámci platné legislativy. Čili z těchto důvodů jsou respektovány všechny standardní požadavky, a proto doporučuji, aby byla takto schválena. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám za toto úvodní slovo. Zpravodajem zahraničního výboru je pan poslanec Daniel Reisiegel, kterého tedy prosím, aby odůvodnil usnesení výboru, jež nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 618/2.

 

Poslanec Daniel Reisiegel: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Zahraniční výbor se daným materiálem zabýval na své 37. schůzi dne 8. dubna letošního roku a přijal usnesení číslo 193, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Protokolu mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaného dne 2. září 2008 v Praze. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP