(12.40 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Danielu Reisieglovi. Iniciativně tento návrh projednal i rozpočtový výbor. Zpravodajkou tohoto výboru je paní poslankyně Miloslava Vostrá. Prosím tedy, aby odůvodnila usnesení rozpočtového výboru. Máme je k dispozici jako sněmovní tisk 618/1.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, rozpočtový výbor se tímto návrhem zabýval na své 34. schůzi 25. února 2009 a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Protokolu mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o změně dohody mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaného dne 2. září 2008 v Praze. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní poslankyni Vostré. Otevírám rozpravu. Písemnou přihlášku nemám, táži se, zda se někdo hlásí. Nehlásí se nikdo. Končím rozpravu.

 

Budeme hlasovat o navržených usneseních, ale v podstatě návrhy obou výborů jsou shodné. Proto se domnívám, že nemusím toto usnesení znovu uvádět a mohu zahájit hlasování pořadové číslo 212. Táži se vás, kdo souhlasí s návrhem usnesení, tak jak jsme s ním byli seznámeni. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování s pořadovým číslem 212 přítomno 90, pro 66, proti nikdo. Konstatuji tedy, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Tím jsme se vypořádali s bodem 115, se sněmovním tiskem 618 ve druhém čtení.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo 117. Je to

117.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol mezi Českou republikou
a Chorvatskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou
a Chorvatskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic,
podepsaný dne 8. září 2008 v Záhřebu
/sněmovní tisk 634/ - druhé čtení

Opět požádám ministra financí Eduarda Janotu, aby tento tisk uvedl.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Vážená paní předsedající, dámy a pánové, uvedu velmi stručně opět tuto standardní dohodu o podpoře a vzájemné ochraně investic, která byla podepsána 8. září 2008 v Záhřebu. My jsme přistoupili k renegociaci dohody, protože jsme do nové dohody chtěli zapracovat všechny své mezinárodněprávní závazky v souladu s komunitárním právem. Byl upraven zejména čl. 3, to znamená národní zacházení a doložka nejvyšších výhod, který garantuje, že Česká republika nebude poskytovat chorvatským investorům a jejich investicím výhodnější zacházení než to, které poskytuje ostatním investorům a jejich investicím z členských zemí EU nebo ze třetích zemí na základě mezinárodních smluv, které jsou uzavřeny mezi těmito státy a Evropskou unií. Rovněž se upřesnil čl. 6 o převodech, které zajistí přijmout opatření v oblasti volného pohybu kapitálu. Rovněž otázka bezpečnostních zájmů a ochrany je touto smlouvou plně a standardně vyřešena. Dokonce i v § 10 se podařilo najít kompromisní řešení, které se týkalo volného obchodu.

Takže z tohoto důvodu, protože se jedná o standardní smlouvu, obsahuje standardní parametry, bych doporučoval tuto smlouvu schválit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Zpravodajem zahraničního výboru je pan poslanec Tomáš Dub. Odůvodní usnesení, které bylo rozdáno jako sněmovní tisk 634/1.

 

Poslanec Tomáš Dub: Děkuji vám, paní předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych chtěl jenom velice stručně říci, že zahraniční výbor se touto věcí zabýval 8. dubna t.r. na své 37. schůzi, a to, co je podstatné, že doporučuje Poslanecké sněmovně, aby dala souhlas k ratifikaci Dodatkového protokolu mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, která byla podepsána dne 8. září 2008 v Záhřebu. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám rozpravu, přihlášku do ní nemám. Hlásí se prosím někdo? Nehlásí, rozpravu končím.

 

Budeme hlasovat o navrženém usnesení. Pan poslanec Dub nás s ním seznámil.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 213. Táži se, kdo je pro návrh toho usnesení. Kdo je proti?

V hlasování číslo 213 přítomno 90, pro 63, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Tím jsme se vypořádali s bodem 117, sněmovním tiskem 634 ve druhém čtení.

 

Dalším bodem je bod 118. Je to

118.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a Rakouskou
spolkovou vládou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
/sněmovní tisk 635/ - druhé čtení

Slova se ujme - mám zde napsáno předseda vlády Jan Fischer, ale vidím, že ho zastoupí ministr vnitra Martin Pecina. Prosím, máte slovo, pane ministře.

 

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, opět se jedná o standardní smlouvu, tentokrát mezi Českou republikou a Rakouskou spolkovou vládou, o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací. Smlouva byla podepsána v Praze 24. září 2008 ředitelem Národního bezpečnostního úřadu a velvyslankyní Rakouska v Praze. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Zpravodajem zahraničního výboru je pan poslanec Petr Wolf. Odůvodní usnesení výboru, které máme jako sněmovní tisk 635/1.

 

Poslanec Petr Wolf: Dámy a pánové, zahraniční výbor se na své 36. schůzi dne 4. března 2009 zabýval touto otázkou a po odůvodnění ředitele Národního bezpečnostního úřadu pana Navrátila, zpravodajské zprávě Petra Wolfa a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci smlouvy mezi vládou České republiky a rakouskou spolkovou vládou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal tuto zprávu o výsledcích jednání v zahraničním výboru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji, pane poslanče. Otevírám rozpravu. Přihlášku nemám. Hlásí se někdo, prosím? Nehlásí, rozpravu končím.

 

Budeme tedy hlasovat o navrženém usnesení, tak jak jsme s ním byli seznámeni a jak je máme předloženo v písemné podobě.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 214. Táži se, kdo je pro návrh tohoto usnesení. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 214 přítomno 90, pro 65, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Tím jsme se vyrovnali s bodem 118, sněmovním tiskem 635 ve druhém čtení.

 

Můžeme zahájit projednávání bodu 119. Jedná se o

119.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s přístupem Protokol o výsadách a imunitách
Evropské organizace pro astronomický výzkum na jižní polokouli,
podepsaný v Paříži dne 12. července 1974
/sněmovní tisk 639/ - druhé čtení

Nyní se ujme slova ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy vlády ČR Miroslava Kopicová Vážená paní předsedající, dámy a pánové, Evropská organizace pro astronomický výzkum na jižní polokouli /ESO/, jejímž je Česká republika 13. členským státem, byla založena s cílem zorganizovat mezinárodní spolupráci členských států, spojit finanční možnosti k výstavbě observatoře vybavené špičkovými přístroji a posílit Evropu tam, kde dosud dominovaly Spojené státy. Dohodu mezi vládou České republiky a ESO o přístupu k Úmluvě o založení ESO jsem podepsala 22. prosince roku 2006 v Praze.

Cílem protokolu je vymezit právní statut s ESO a definovat výsady a imunity, které bude ESO, resp. její orgány či personál používat za účelem řádného výkonu své činnosti. Praktickým dopadem přijetí protokolu bude osvobození od přímých daní pro subjekty, kterým budou uděleny kontrakty nebo zakázky ESO na řešení jejich projektů. V nejbližší době se to bude týkat zejména budování evropského extra velkého teleskopu, dosud největšího z projektů ESO. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP