(14.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím jenom o respektování času. Pana ministra dopravy bych nyní poprosil, kdyby se ujal slova. Má k dispozici více než pan poslanec, maximálně pět minut. Prosím, máte slovo.

 

Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka (Hovoří slovensky.) Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za slovo. Je pravdou, že Česká republika má s rakouskou vládou uzavřenou dohodu o budování rychlostní komunikace R52. Pro nás všechny je to spojení mezi Pohořelicemi a Mikulovem, na rakouské straně je to přechod Drasenhofen.

Já tedy samozřejmě jsem zodpovědný za budování dálnic a k problematice se vyjádřím. Na druhé straně rozpočet bohužel pod kontrolou nemám, takže můžu pracovat samozřejmě jen s financemi, které má Ministerstvo dopravy k dispozici.

Takže věcně. My máme tento úsek rozdělený na tři části. Je to Pohořelice - Ivaň, Ivaň - Perná a Perná - státní hranice České republiky. Pokud se týká prvního úseku Pohořelice - Ivaň, územní rozhodnutí, vydání, se předpokládá v sedmém měsíci tohoto roku. Pokud nedojde k odvolání nevládních organizací, mohli bychom začít výběrové řízení na zhotovitele v prosinci tohoto roku a stavební práce by mohly být technicky zahájeny ve čtvrtém měsíci příštího roku. To je v souladu s odpovědí asi mého předchůdce. Ivaň - Perná, územní rozhodnutí prosinec tohoto roku, výběrové řízení v šestém měsíci následujícího roku, práce započaté v desátém měsíci příštího roku, opět v souladu. Perná - státní hranice, územní rozhodnutí v desátém měsíci tohoto roku, výběrové řízení ve třetím měsíci příštího roku, stavební práce technické v sedmém měsíci příštího roku.

V podstatě se v harmonogramu nic nemění, v přípravách se pokračuje, ale skutečně bude záviset na tom, jaké budou finanční prostředky v rozpočtu státního fondu. My nemáme ohroženo jen splnění dohody s Rakouskem, máme ohroženo splnění dalších dvou dohod s Polskem, severní úsek D47, pokračování D11, další stavby, kde byly uzavřené dohody se Slovenskem. Takže pokud nebudou finance, tak bohužel ministr dopravy nemůže udělat nic jiného, než nějakým způsobem při tom objemu, který máme k dispozici, skutečně nemám žádnou možnost, abych finance směroval do určitých částí. Podle současného výdajového rámce máme k dispozici miliardu korun na celou republiku.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To je vaše odpověď. Pan poslanec může ještě reagovat. Není třeba, je to všechno, takže se spokojil s odpovědí pana ministra.

Můžeme přikročit k další interpelaci. Ta je opět na pana ministra Slamečku. Tentokrát ji přednese poslanec Ladislav Šincl a týká se to problémů s hlukem z obchvatu Jablunkov. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, pane předsedající.

Vážený pane ministře, občané obce Jablunkov se na mě obrátili se svým problémem týkajícím se nadměrného hluku z nově vybudovaného obchvatu Jablunkova, silnice 1.11, úsek Jablunkov - Černé. Na tomto obchvatu byla Ředitelstvím silnic a dálnic postavena protihluková stěna po délce obchvatu ve směru na Bocanovice, a to i přesto, že v původních plánech zahrnuta vůbec nebyla. Na straně směrem Jablunkov - Černé byla protihluková stěna postavena pouze zčásti. Důsledkem tohoto nepochopitelného řešení zde dochází k odrážení hluku od protihlukové stěny směrem od Jablunkova - Černé a hluk se šíří, a to velmi výrazně, celým územím Černého. Výsledkem je fakt, že občané, kteří bydlí tímto směrem, a i u protihlukové stěny jsou obtěžováni nadměrným hlukem, který se šíří odrazem od zmiňované jednostranně postavené protihlukové stěny. Obec Jablunkov na základě petice těchto občanů podala žádost o prověření hlukové zátěže tohoto území, neboť jim záleží na kvalitě života těchto občanů. Z výsledku hlukové studie vyplývá, že úroveň hluku překračuje zákonem povolené hygienické stanovené normy.

Věřím, že situaci pochopíte a pomůžete ve spolupráci se svým podřízeným správcem komunikace Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky zlepšit životní situaci občanů této obce. Děkuji. Mám pro vás ještě podklady, kdybyste chtěl.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď bych poprosil pana ministra, jestli by i na tuto interpelaci mohl zareagovat. Prosím, máte slovo.

 

Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka (Hovoří slovensky.) Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení páni poslanci, co se týká situace v Jablunkově, tak bylo uskutečněno měření hluku. Studie v podstatě bude postoupena krajské hygienické stanici, aby se vyjádřili k případnému návrhu dalších opatření. Na základě těchto opatření samozřejmě budeme realizovat potřebná opatření.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Šincl se spokojí s touto odpovědí, nemusíme už dál pokračovat. Ukončím interpelaci pana poslance Šincla a přejdeme dál.

Další bude interpelace poslance Václava Exnera v poněkud odlišné oblasti. Bude interpelovat místopředsedu vlády Martina Bartáka ve věci civilních obětí v Afghánistánu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo vlády a ministře obrany, především si myslím, že se sluší poděkovat za to, že jako jeden z mála jste na této interpelaci přítomen.

Já jsem byl překvapen, když jsem se nedávno dočetl v zahraničním tisku, že v letošním roce v Afghánistánu je větší počet civilních obětí, které způsobily koaliční jednotky v rámci operací ISAF a Enduring Freedom s podporou afghánské armády, než civilních obětí, které způsobí jednotky Talibanu a ostatní ozbrojení vojáci, nebo ozbrojené síly, které působí proti koaličním jednotkám. Údaje nebyly uvedeny. V některých případech se hovoří o tisících, od roku 2001 až v desetitisících civilních obětí. Nemám žádné zprávy o situaci v provincii Lógar, kde působí hlavní jednotka české armády.

Chtěl bych vás poprosit, jestli byste mohl zveřejnit informace, které jsou k dispozici, pokud možno za celé období intervence v Afghánistánu, případně to, co tedy bylo předmětem zprávy za letošní rok. Chci vás poprosit, jestli byste se mohl také zmínit o tom, jestli se některé tyto civilní oběti, pokud jde o oběti na životech, případně i zranění obyvatel, týkají také akcí, ve kterých se zúčastnili čeští vojáci ať už v Lógaru, nebo na jiných místech, kde jsou umístěni.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tolik tedy interpelace. Požádal bych pana ministra Bartáka, jestli by mohl reagovat na tento dotaz. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr obrany ČR Martin Barták: Děkuji. Vážený pane předsedající, děkuji za tuto otázku, protože si myslím, že to jsou záležitosti, které jsou opředeny mnoha nepravdami a mýty. Nevím, odkud tato zpráva čerpá a z jakých vychází údajů, nicméně to, co lze jednoznačně konstatovat je, že nejsou pravdivé, a to v tom smyslu, že nejvíce civilních obětí rozhodně nezpůsobují a nezpůsobily koaliční jednotky ani v operaci ISAF, ani v operaci Trvalá svoboda, ani ve spolupráci s afghánskou národní armádou, nýbrž takzvané opoziční síly, které jsou zčásti samozřejmě také představovány Talibanem, opoziční militantní síly.

Je to jednak tím, že se výrazně zvýšil, a to především v posledních několika měsících, a i v předchozích dvou letech se výrazně zvýšil počet improvizovaných výbušných zařízení, která jsou kladena běžně na cesty, které jsou používány i civilním obyvatelstvem. Jednoznačně, a to bych chtěl zdůraznit, největší počet civilních obětí vzniká právě najetím na tato improvizovaná výbušná zařízení, která nerozlišují, zdali jsou to civilisté, nebo vojáci. Dále protivládní opoziční síly velmi často využívají a vyhledávají střety, po kterých se následně záměrně ukrývají v obydlených oblastech a používají lidských štítů jako své protekce.

Samozřejmě mezinárodní společenství si uvědomuje citlivost tohoto tématu a tato problematika je opakovaně řešena na všech fórech. Ve snaze zabránit ztrátám, či je alespoň snížit, došlo k vytvoření podrobnějších procedur v rámci ISAF, které řeší otázku civilních obětí, a ke změnám na velitelských pozicích ISAF. Také taktická direktiva vydaná velitelem ISAF popisuje procedury, které by měly být dodržovány za účelem vyhnout se obětem či poškozování civilního majetku v nejvyšší možné míře. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP