(16.10 hodin)
(pokračuje Riedlbauch)

Sedmá poznámka. Za důležité považuji výslovně upozornit na skutečnost, že některá ustanovení zákona byla spolu se zástupci relevantních podnikatelských subjektů formulována tak, aby nová úprava respektovala specifika komunikace v nelineárním prostředí. Týká se to třeba povinnosti poskytovatelů těchto služeb na vyžádání uchovávat záznamy pořadů a audiovizuálních obchodních sdělení způsobem, který zohledňuje zavedené obchodní modely komerční komunikace v nelineárním prostředí spočívající v cíleném šíření reklamy. Náleží sem rovněž obecná formulace zákazu šíření obsahu, který může vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj nezletilých.

Konečně za osmé. Nemohu pominout informaci o tom, že návrh zákona institucionalizuje spolupráci Rady pro rozhlasové a televizní vysílání se samoregulačními orgány poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb. Radě se ukládá nejen povinnost se samoregulačními orgány průběžně spolupracovat, nýbrž i povinnost v případě určování výše pokuty za správní delikt přihlížet ke stanovisku těchto orgánů. Za účelem posílení účinnosti této spolupráce se Radě pro rozhlasové a televizní vysílání stanoví rovněž povinnost vykazovat její výsledky v rámci své výroční zprávy, podle níž je potom Sněmovnou každoročně hodnocena.

Návrh zákona má povahu transpozičního předpisu s termínem transpozice - opakuji - do 19. prosince 2009, je tudíž žádoucí, aby byl parlamentem přijat v tomto termínu. Jelikož jsem slyšel, že organizační výbor nesouhlasí s projednáním podle § 90 odstavec 2, navrhuji projednání tohoto našeho vládního návrhu ve zkráceném čase. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení. Mám zde napsáno pan poslanec Petr Pleva, ten je na dnešek omluven. Zastoupí ho pan poslanec Zbyněk Novotný. O tomto návrhu musíme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 42 z přihlášených 124 poslankyň a poslanců pro návrh 94, proti nikdo. Konstatuji, že jsme pana poslance Zbyňka Novotného určili zpravodajem.

 

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, stejně jako při projednávání předchozího bodu, bude moje zpravodajská zpráva jako zastupujícího zpravodaje velice stručná.

Dámy a pánové, návrh zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání transponuje právo Evropské unie do našeho právního řádu. Reguluje provozovatele audiovizuálních služeb na vyžádání, kdy si divák vybírá programy sám. Nově upravuje vysílání reklamy těmito provozovateli, ale též tato úprava platí i pro klasické vysílání.

Dámy a pánové, veto proti projednávání podle § 90 odstavec 2 bylo již podáno, jak jsem byl informován. Proto navrhuji propustit návrh zákona do druhého čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane zpravodaji. Poprosím vás, abyste se posadil ke stolku zpravodajů.

Otevírám obecnou rozpravu, do které zatím nemám žádnou písemnou přihlášku. Z místa se hlásí pan poslanec Bratský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji za slovo. Pan ministr nás před chvílí, dámy a pánové, požádal o jakési zrychlené projednání, devadesátka neprošla. Čili bude na někom, aby navrhl kratší dobu na projednání ve výborech, čili to se budeme ještě muset poradit.

Je pravda, že výbor pro evropské záležitosti se i touto normou zabýval. Je tam jedno skryté úskalí. Kdo jste to studovali, tak jste to určitě postřehli. Je to definice tzv. obchodních sdělení, ve kterých by to mělo začít platit podle této novely i na nové regulované subjekty. Komise v něm vybízí - a nyní prosím napněte trochu pozornost - poskytovatele mediálních služeb, ty nové, kteří tam budou zahrnuty, k tomu, aby oni sami vytvořili jakési kodexy, pokud jde o nevhodná audiovizuální obchodní sdělení provázející např. pořady pro děti a další a další. Pak se to tam rozebírá, že jsou to věci, které jsou pro děti nevhodné, ale např. i věci týkající se požívání potravin s různými doplňky, zvláště s ohledem na tuky, cukry, sůl, sodík a další věci, které se nedoporučuje konzumovat v nadměrné míře právě dětem. Vynutit potom na nových poskytovatelích, aby vytvářeli své kodex, je sice doporučení hezké, ale pokud se má objevit v zákoně, je složité.

Proto se obávám, že pokud to budeme projednávat např. ve školském výboru, kde se tradičně projednávají i tyto věci mediální, protože v materii tohoto výboru jsou tyto věci, nebude diskuse tak jednoduchá. Přesto si dovolím, pokud s tím pan ministr bude souhlasit, navrhnout zkrácenou lhůtu na projednání na 45 dní, nicméně se budeme muset ve výboru připravit na poměrně tvrdou práci, protože jsou tam opravdu některé věci, které se budou muset za prvé ošetřit, na druhou stranu hledat způsob, jakým způsobem najít formu vynutitelnou. Protože pokud zákon nemá formu vynutitelnou, jakékoliv další zaplevelování v něm ustanoveními, která jsou nadbytečná, je složité. Zde Komise sice něco doporučuje, ale zároveň doporučuje někomu přijmout kodexy, ale říkám rovnou dopředu, že to bude velmi obtížně vymahatelné a budeme muset některé věci stanovit přímo v zákonu. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Další do rozpravy se nikdo nehlásí, proto obecnou rozpravu končím. Závěrečná slova. Pane ministře, chcete závěrečné slovo? Nechcete. Pan zpravodaj závěrečné slovo také nechce.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli nezazněl, ani na zamítnutí. Takže přistoupíme k hlasování.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh neregistruji. Přistoupíme k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 43 z přítomných 126 poslankyň a poslanců pro návrh 95, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

 

Budeme nyní hlasovat ještě o jednom návrhu, a to je zkrácení lhůty k projednání ve výborech na 45 dní.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 44 z přihlášených 128 poslankyň a poslanců pro návrh 90, proti 3. Konstatuji, že jsme zkrátili lhůtu k projednání ve výborech na 45 dní. Končím tento bod.

 

Zahajuji další bod. Je jím

13.
Návrh poslance Miroslava Opálky na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 788/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 788/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl navrhovatel pan poslanec Miroslav Opálka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane předsedo. Vážená vládo, kolegyně, kolegové, 1. dubna tohoto roku jste obdrželi tisk 788, který se dostal dnes na první čtení. Mezitím se samozřejmě odehrála řada legislativních procesů, přesto si dovolím tento tisk obhájit a doporučit propustit do druhého čtení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP