(16.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Pavlu Němcovi. Nyní prosím, aby se slova ujala paní poslankyně Dagmar Molendová, která bude interpelovat ministra Petra Šimerku ve věci snížení dotace na sociální služby.

 

Poslankyně Dagmar Molendová: Dobré odpoledne. Vážený pane ministře, já vás interpeluji ve věci razantního snížení dotací pro poskytovatele sociálních služeb na příští rok. V návrhu rozpočtu je počítáno s částkou 3 miliardy, což není ani polovina letošních dotací, které činily 6,8 miliardy. Toto radikální snížení bude v praxi znamenat ukončení činnosti řady poskytovatelů sociálních služeb, a to především poskytovatelů ambulantních a terénních služeb. Takový trend je zcela protichůdný sociální politice státu, která v posledních letech dbá o zajištění škály ambulantních a terénních služeb pro potřebné tak, aby tito mohli služby dle vlastního výběru využívat a zachovali si vyšší životní komfort daný životem v domácím prostředí. Tímto razantním škrtem je tato snaha likvidována a nutně povede k přesunu potřebných občanů z jejich domovů do zařízení poskytujících sociální služby lůžkové či v ústavech. Bude to v konečném důsledku posun v sociální politice k dražší a horší variantě.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem se vás musím zeptat, zda toto krácení dotací je činěno s plným vědomím jeho skutečných dopadů. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Molendové. Prosím pana ministra Šimerku, aby se ujal slova.

 

Ministr práce a sociálních věcí vlády ČR Petr Šimerka Děkuji, pane místopředsedo. Vážená paní poslankyně, dámy a pánové, nejprve mi dovolte několik čísel pro srovnání. V roce 2009 byla plánovaná částka na tyto účely ve výši 4,5 miliardy, následně došlo ke zvýšení o 1,5 miliardy. V srpnu letošního roku na základě žádosti vlády souhlasil rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny s posílením této částky ještě o 800 milionů korun. To znamená v letošním roce je věnována na tento účel ze státního rozpočtu částka 6,8 miliardy.

Je pravda, že v návrhu státního rozpočtu na příští rok je plánovaná částka pouze 3 miliardy. Je to v souvislosti s balíčkem úsporných opatření, s celkovou ekonomickou situací, současnou ekonomickou a zejména předpokládanou ekonomickou situací a možnostmi státního rozpočtu v příštím roce. Já samozřejmě jsem informován o celé situaci a usiluji o to, aby se našla taková řešení, aby sociální služby, resp. provozovatelé sociálních služeb a zejména příjemci nebyli nuceni omezovat činnosti, pokud jde o provozovatele, a pokud jde o příjemce, aby to nebylo k jejich škodě.

Musím ale současně říci, že státní rozpočet není jediným zdrojem příjmů. Současně se snaží Ministerstvo práce a sociálních věcí i já osobně opakovaně jednat zejména s kraji a zajistit, aby se posílily další finanční toky, aby se jednalo o vícezdrojové financování výraznějším způsobem, než je v letošním roce. V letošním roce některé kraje věnovaly v řádu čtyř či osmi procent, čili velmi neúměrně nízké částky těmto účelům, zatímco jiné kraje věnovaly daleko větší pozornost financování sociálních služeb. Naším cílem je posílit financování i z těchto zdrojů a samozřejmě i ze zdrojů samotných uživatelů.

Situaci i nadále sledujeme, jednání ještě, pokud jde o státní rozpočet, se budou odehrávat v Poslanecké sněmovně. Zejména pokud jde o spolupráci s kraji, budeme se snažit, aby částka byla samozřejmě vyšší než jenom 3 miliardy korun, tak aby financování sociálních služeb skokově nekleslo z roku na rok o tak významnou částku. To je z mé strany zatím všechno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Paní poslankyně nevyužije možnost položit doplňující otázku. Proto vystoupí pan poslanec Antonín Seďa, který bude interpelovat nepřítomného ministra obrany Martina Bartáka ve věci diskreditace novináře.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedající. Vážený nepřítomný místopředsedo vlády, podle informací sdělovacích prostředků se Vojenské zpravodajství mohlo či mělo podílet na diskreditaci novináře deníku Mladá fronta Dnes Jana Gazdíka. Údajně anonymní udání směřované na Nejvyšší státní zastupitelství popisuje úzké napojení pana Gazdíka na osoby z resortu Ministerstva obrany. Základním problémem je skutečnost, že materiály přiložené v anonymním udání na digitálním nosiči se mají shodovat s materiály, které si počátkem loňského listopadu vyzvedli na pražském Krajském vojenském velitelství příslušníci Vojenského zpravodajství.

Vážený pane ministře, můžete vyvrátit tvrzení médií, že materiály z vojenských tiskovin, které jsou uvedeny v příloze oznámení na státní zastupitelství, byly obstarány ve Vojenském historickém ústavu Praha a že skončily u vašeho tehdejšího poradce a dnes vašeho náměstka Jana Fulíka? Můžete vyvrátit podezření, že příslušníci Vojenského zpravodajství se podíleli na diskreditaci nepohodlného novináře? Nemyslíte si, pane ministře, že dvacet let po listopadu 1989 je absolutně nepřípustné a skandální, aby jakákoli zpravodajská služba či státní bezpečnostní aparát se podílely na diskreditaci nepohodlného novináře, a to jakýmkoli způsobem?

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. To byla interpelace pana poslance Antonína Sedi.

Nyní vystoupí se svojí interpelací pan poslanec Petr Bratský, který bude interpelovat nepřítomného a omluveného Eduarda Janotu ve věci vládní novely loterijního zákona.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji. My jsme včera při projednávání loterijního zákona, nakonec i dnes ráno, některé věci zmínili.

Vážený pane ministře, v Poslanecké sněmovně je momentálně senátní návrh novely loterijního zákona, sněmovní tisk 722, který však již nyní čelí kritice pro různé legislativní chyby. Sama vláda k němu zaujala nesouhlasné stanovisko právě díky legislativním chybám a již dříve avizovala vlastní vládní novelu tohoto zákona. Současně jde o velmi žhavé téma z pohledu mediálního, o čemž svědčí nedávná vyprovokovaná akce deníku Mladá fronta Dnes, kdy byly parlamentní strany vystaveny jisté formě protikorupční zkoušky formou nabídku sponzoringu od fiktivního majitele sítě heren za blíže neurčenou pomoc modifikací jiného návrhu novely loterijního zákona, kterou teprve avizoval kolega Cyril Svoboda z KDU-ČSL.

Jak se tedy zdá, kolem loterií i sázek či automatů je aktuálně velmi rušno. Tady bych chtěl i touto cestou apelovat na vládu, aby se svým odborným zázemím přípravu vlastní novely v rámci možnosti co nejvíce urychlila. Vyhnuli bychom se tím možná různým jiným, napůl amatérským řešením zaznívajícím z různých stran

Má otázka k panu ministrovi se tedy týká především toho, v jaké fázi příprava novely nyní v jeho úřadě je a v jakém horizontu bychom se jí mohli dočkat zde ve Sněmovně. Jeho odpověď je důležitá mimo jiné i pro práci výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu při projednávání tisku 722. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Petru Bratskému. Nyní vystoupí pan poslanec Ludvík Hovorka s interpelací na omluvenou ministryni Danu Juráskovou ve věci vyřazení KHS ze systému očkování - nedostatek vakcín.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená nepřítomná paní ministryně, já jsem od vás již dostal některé odpovědi. Jednou z nich byla odpověď, kterou jsem dostal minulý týden, kde uvádíte, že k ukončení distribuce očkovacích látek pro shora uvedená očkování došlo z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví, a to s ohledem na potřebu maximálního zajištění zachování požadavku chladového řetězce.

Dovolím si požádat o odpovědi na tyto otázky. Kdy se ministerstvo dovědělo o tom, že krajské hygienické stanice nesplňují novou směrnici Evropské unie z důvodu neudržení chladového řetězce a o kterou směrnici konkrétně se jedná? Je k dispozici nějaké stanovisko příslušného orgánu, který popisuje, co na krajských hygienických stanicích přesně nevyhovuje a proč? Jaká byla případná nápravná opatření k dodržení příslušných směrnic a proč o dané skutečnosti nebyl informován výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny? Kolik by činily náklady na uvedení skladovacích a chladicích zařízení krajských hygienických stanic do souladu s příslušnou směrnicí? Kdo a kdy rozhodl a na základě čeho, že ministerstvo převede očkování z garance a financování státu na systém veřejného pojištění, tj. na pojišťovny?***
Přihlásit/registrovat se do ISP