(15.40 hodin)

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Děkuji, pane předsedající, snad to stihnu.

Mohu potvrdit, že v rámci Evropské banky pro obnovu a rozvoj, EBRD, se otevřela pouze debata o tom, že by se uvažovalo o navýšení kapitálu. To za prvé. Za druhé je ale potřebné, aby EBRD analyticky zdůvodnila, proč, za jakým účelem je třeba navýšit kapitál banky, protože bez tohoto absolutně Česká republika není ochotna participovat na tomto kroku. Za třetí, toto případné navýšení kapitálu není teď na pořadu dne. Zatím se o tom uvažuje. Nepadlo žádné konkrétní rozhodnutí. Konkrétní rozhodnutí bude záviset na akcionářích EBRD a v podstatě bude předmětem výročního zasedání banky v květnu roku 2010. Čili o participaci, jestli vláda by navýšila a o kolik, se bude jednat v naší vládě, v našem parlamentu až ve druhé polovině roku 2010.

Jinak co se týče EBRD a České republiky, my jsme graduovali koncem roku 2007, to znamená už prostředky nečerpáme, pouze přispíváme, my jsme dokončili proces transformace a v tomto smyslu se naše role změnila.

Sumarizace: Čili banka musí přesvědčivě doložit potřebu kapitálu, strategii využití kapitálu a musí banka doložit, že případná spoluúčast České republiky na navýšení kapitálu bude mít dopad do obchodních a investičních aktivit českých firem na trzích, kde banka operuje. Toto je podmínka vlády České republiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Není třeba doplňovat, můžeme ukončit. Dobrá.

Teď by tedy měl nastoupit pan poslanec Michael Hrbata, který by interpeloval opět Martina Pecinu nyní ve věci služebního zákona. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michael Hrbata: Děkuji. Vážený pane předsedající, vládo, kolegyně, kolegové, dovolte, abych přednesl svou ústní interpelaci na ministra vnitra Martina Pecinu ve věci služebního zákona.

Vážený pane ministře, na minulé schůzi propustila Poslanecká sněmovna do dalších čtení návrh poslanců Františka Bublana, Jeronýma Tejce, Václava Klučky, Richarda Dolejše, Juraje Ranince, Zdeňka Maršíčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Byl to sněmovní tisk 675/1. Jsem přesvědčen, že i sami navrhovatelé si již dnes uvědomují, že jejich návrh situaci v bezpečnostních sborech mnohem více komplikuje, než by ji uklidnil. Kromě toho, že nelogičnosti a chyby v návrhu zákona vnášejí ještě více nejistoty do řad bezpečnostních sborů, pak podle kvalifikovaných odhadů zvyšuje tento návrh mandatorní výdaje rozpočtu o 1,5 až 2 mld. korun.

A nyní otázky. Vážený pane ministře, jak se stavíte k tomuto návrhu zákona? Co budete jako ministr, do jehož pravomocí nejpočetnější bezpečnostní sbory spadají, doporučovat poslancům při hlasování o tomto návrhu zákona? A druhá otázka: Jednal jste o stanovisku k tomuto návrhu zákona se samotnými bezpečnostními sbory, s jejich vedením a s relevantními odborovými svazy zastupujícími příslušníky bezpečnostních sborů? Jaká jsou jejich stanoviska k návrhu? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana ministra, aby tedy odpověděl na tuto interpelaci. Prosím.

 

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, dámy a pánové, já jsem samozřejmě seznámen s tím, že zde v parlamentu byla propuštěna do druhého čtení novela služebního zákona, a přirozeně jsem o tom jednal, a to nejenom s šéfy bezpečnostních sborů, ale například v této věci byly na mě činěny intervence i ze strany odborových svazů těchto sborů. Já bych k tomu řekl jediné. Jakoby z pohledu novelizace zákona je to novela poměrně malá. Nepovažuji za velký problém, že ten zákon je otevřen. Považuji za dobré si přesně tak, jak jste říkal, na výboru problematiku rozříkat.

Na jednu stranu je mi sympatické to, že by přestalo existovat těch 150 hodin přesčasů, které policisté dneska musí ročně odsloužit zadarmo. Na druhou stranu je to věc, která v policejním sboru tolik nevadí, a pravděpodobně by skutečně došlo buď k nějakému přerozdělení finančních prostředků, nebo ke zvýšení nákladů na státní rozpočet, a to si pro příští rok může náš resort dovolit stěží. Čili já říkám, že v té novele určitě najdeme smysluplné prvky, na kterých se dohodneme napříč politickým spektrem, a na druhou stranu souhlasím s tím, co říkáte, že i předkladatelé zcela jistě nebudou trvat na plném znění novely, tak jak ji navrhli. Čili já jsem pro širokou diskusi ve výboru, tak abychom dospěli k přijatelnému závěru pro všechny.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě prosím pana poslance, který může ještě minutu využít. Prosím.

 

Poslanec Michael Hrbata: Já děkuji, pane ministře, za odpověď. Jsem velmi rád, že nacházíme podobnou řeč v tom, že tato novela zákona se bude muset nějakým způsobem upravovat. Já jsem členem bezpečnostního výboru, takže o tom určitě budeme komunikovat a budeme o tom mluvit. Já bych chtěl jenom říci, že vedení policie, Hasičského záchranného sboru i jejich odborové organizace, jak svaz policie a Odborový svaz hasičů, té novele nedávají nějak moc kladný vztah. Ale to jenom na doplnění. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Prosím, jestli chce ještě pan ministr něco doplnit.

 

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina Já s tím v podstatě souhlasím, ale jsou tam instituty, které se například odborářům líbí, to znamená to, že by byla přechodná doba, nebo doba, kdy je možné využít odchodu od policie, prodloužena, tak to se třeba líbí odborářům a nemusí se to líbit některým představitelům vedení policie nebo Hasičského záchranného sboru, ale to jsou skutečně detaily, kterých tady mám celou řadu, ale spíš si myslím, že je to na řešení na výboru. A já si myslím, že určitě najdeme pragmatické řešení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá, takže můžeme ukončit tuto interpelaci. Bude následovat další interpelace na ministra Pecinu, kterou tentokrát podává poslanec Jiří Petrů a týká se datových schránek. Takže prosím pana poslance Petrů, aby svou interpelaci přednesl.

 

Poslanec Jiří Petrů: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dne 19. srpna 2008 vstoupil v platnost zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, účinnost nabyl 1. července 2009. Mimo jiné obsahuje ustanovení o informačním systému datových schránek. Dle tohoto zákona je používání datových schránek pro komunikaci mezi orgány veřejné moci a právnickými osobami zapsanými v obchodním rejstříku povinné od 1. listopadu letošního roku. Po tomto datu Česká pošta aktivuje schránky všem i bez jejich vědomí a úřady do nich začnou posílat zprávy. Ty se desátým dnem po odeslání považují za doručené a začínají běžet všechny náležitosti včetně lhůt. Dle dostupných informací má devět dní před tímto termínem datovou schránku zřízeno okolo 300 tisíc uživatelů. Schránku má však zřízenu pouze desetina ze 7400 úřadů včetně soudů a právě zde může dojít k velkému kolapsu. 40 % veškerých doporučených dopisů je totiž určeno účastníkům soudního či správního řízení.

Jedním z hlavních důvodů tohoto stavu je jistě skutečnost, že si povinné subjekty včetně úřadů dosud neaktivovaly své datové schránky. Já se tedy, pane ministře, ptám, jaký je aktuální stav zprovoznění systému datových schránek a žádám o informaci o opatřeních, která Ministerstvo vnitra přijalo, případně hodlá přijmout, aby po 1. listopadu nedošlo ke spadnutí celého systému datových schránek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pane ministře, můžete se pustit do toto interpelace.

 

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina Vážený pane předsedající, pane poslanče, dámy a pánové, systém datových schránek skutečně má být a bude spuštěn k 1. 11. letošního roku. Očekávám problémy spíše než technického rázu, protože jsem přesvědčen, že systém je na Ministerstvu vnitra, respektive na České poště připraven dobře, spíše problémy rázu legislativního, problémy prostě s praktickou aplikací tohoto systému, problémy pravděpodobně s nedostatečnou osvětou. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP