(15.30 hodin)
(pokračuje Fischer)

Protikorupční balíček, druhé téma, velmi zkratkovitě. Ano, vláda ho připravuje, připravuje ho ministr vnitra v gesci Ministerstva vnitra ve spolupráci s dalším, to je Ministerstvo spravedlnosti a další resorty. Materiál je termínován tak, že ministr vnitra ho bude předkládat do vlády tak, aby se vláda na těch opatřeních mohla shodnout do konce roku.

Nechci předbíhat, nejsem si úplně jist, na čem se nakonec ve sboru vláda shodne a dohodne. Zatím máme v hledáčku asi 21 parametrů nebo bodů toho antikorupčního zákona. O některých už se hovořilo. Jsou to opatření jak legislativní, tak nelegislativní povahy. Asi bude dobré se vrátit k debatě o institutu korunního svědka, protikorupčního agenta, vrácení prolamování daňové mlčenlivosti v původní šíři daňového řádu, anonymní akce atd. Je tam toho celá řada v nelegislativní části. Mluvím zatím o okruzích. Posílení operativně pátrací činnosti, zejména změnami v oblasti vnitřní práce policie, v oblasti práce s informacemi, v analytice policejní atd. Takže to je něco, co směřuje přímo do policie, samozřejmě zase při důkladném respektování základních lidských práv, soukromí apod.

Ono je to vždycky na nějaké té hraně, po které je potřeba jít velmi citlivě, ale já se domnívám, že bez přijetí právě v této společnosti nových legislativních opatření, ale posílení i těch exekutivních, která vláda má k dispozici a není potřeba na ně vytvářet zákony, se dál nehneme.

Hodlám Sněmovnu o protikorupčním balíčku informovat nad rámec, i o těch nelegislativních opatřeních. Není to jenom příběh o tom, že vám sem něco přineseme a pošleme ke schválení, ale myslím si, že si to vyžádá důkladné informování ve výborech, slyšet také náměty z výborů a vracet je zpátky do materiálu a vytvořit něco, co tady za tou vládou zůstane. Myslím si, že to právě tomuto typu vlády bude slušet, když s takovým materiálem přijde a dokáže ho prosadit a taky se jím řídit. Čímž si nemyslím, že se ve zbytku mandátu podaří problémy korupce v této zemi ne minimalizovat, ale odstranit. Ale proboha, udělejme dohromady všichni něco pro to, abychom aspoň ten potenciál, který tady je, snížili, protože je to potenciál, který je vnímán jako velmi špatný. To vnímání, percepce korupce je tady možná ještě navíc horší než korupce samotná. To ukazují všechny průzkumy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane předsedo vlády. Paní poslankyně je s odpovědí spokojena pro tuto chvíli. A jako poslední s interpelací v tomto bloku vystoupí pan poslanec Látka ve věci financování dopravních staveb. Připomínám, že ve smyslu jednacího řádu pak budeme pokračovat v té části interpelací, která se týká dalších členů vlády.

 

Poslanec Jan Látka: Vážený pane premiére, dovolím si navázat na svoji předcházející interpelaci ohledně dopravy. Teď bych chtěl naopak zmínit jistou nespravedlnost týkající se rozpočtového určení daní mezi jednotlivými kraji, které si lze povšimnout právě v souvislosti s dopravou.

Můj domovský Plzeňský kraj je poměrně řídce osídlen a má cca 551 000 obyvatel, což znamená, že se na celkovém rozpočtovém určení daní podílí 5,38 %. Co se však týká délky komunikací druhé a třetí třídy, je náš kraj na celkovém třetím místě a obhospodařuje cca 9,4 % silnic v České republice, to je 4605 km. V daňové vytíženosti pak není zohledněna ani délka silnic a podíl z celorepublikové délky ani specifické klimatické podmínky jednotlivých krajů pro zimní údržbu. To se pak promítá i do veřejné dopravy, kde je výše úhrady ztrát přímo úměrná hustotě osídlení kraje. U krajů s nízkou hustotou obyvatelstva jsou pak nižší dopravcem vykázané tržby. Kraji se pak logicky nedostává finančních prostředků na dopravní obslužnost. Jistě se, vážený pane premiére, nelze divit ani obavám vedení kraje, když v letošním roce činí podíl dopravy již 44,4 % z celkového rozpočtu kraje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče, a prosím, aby se slova ujal pan předseda vlády Jan Fischer.

 

Předseda vlády ČR Jan Fischer: Pane předsedající, dámy a pánové, to bylo takové spíš postesknutí o tom, jak zkrátka a dobře vypadají kritéria pro přidělování prostředků, kdy už to bylo opravdu o RUDu, a konfrontace počtu obyvatel s dalšími kritérii, která mimochodem tam můžeme připojit možná podle toho, jak by kterýkoli z poslanců, ministrů, hejtmanů přišel s dalším nápadem, podle jakých kritérií ty peníze určené pro hospodaření krajů alokovat, a možná že bychom z toho pak měli tak komplikovaný systém, že už by se v něm potom nevyznal nikdo. Já myslím, že tohle je prostě téma, kromě toho, co je na krajích samotných, co si ony musejí rozhodovat a čemu budou dávat přednost na ploše těch prostředků, které mají, tak to už je téma ale opravdu o debatě o legislativě, o zákoně o rozpočtovém určení daní.

Vláda nepředpokládá, že ho sem bude dávat, tak aby o něm bylo rozhodnuto, ale zase je to jedna z věcí, o kterých může samozřejmě vést nějaké expertní práce, a tyto náměty shromáždit a už to potom předat té další vládě. Jinak RUDy, to je tak bytostně politické rozhodnutí, rozhodnutí říkám, ani ne analýza, které je potřeba udělat skutečně už v politicky komponované Sněmovně a v politicky... Ta je vždycky politicky komponovaná, pardon. V politicky komponované vládě. Omlouvám se. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane předsedo vlády. Pan poslanec Látka je spokojen, takže, dámy a pánové, poděkuji panu předsedovi vlády Janu Fischerovi za jeho účast v této části interpelací a budeme se věnovat další části.

Mezitím vás chci upozornit, že bude instalována tabule, kterou si přeje instalovat paní ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová, aby mohla zřejmě svou interpelaci podložit nějakým grafickým vyjádřením. Právě se tak děje. (Do sálu je přinesena tabule a umístěna před stolek zpravodaje.) Myslím, že to není to správné místo, protože tam budou zakopávat všichni ti, kteří půjdou k řečništi. Prosil bych, jestli by bylo možné dát tabuli stranou, a až bude paní ministryně interpelována, dáme ji na místo, odkud bude na tabuli vidět a kde nebude překážet běžnému provozu v Poslanecké sněmovně.

 

Přistoupíme k interpelacím na jednotlivé ministry. Prvním interpelujícím je pan poslanec Petr Bratský, který bude interpelovat pana ministra Gustáva Slamečku ve věci diferenciace mýtného pro kamiony o víkendech.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, zaznamenal jsem zprávy, že Ministerstvo dopravy chystá od příštího roku zavedení jakéhosi časového pásmování výběru mýtného pro nákladní vozidla a jeho výše v závislosti na rozložení hustoty provozu na dálnicích a rychlostních komunikacích v průběhu týdne. Osobně velmi vítám tuto iniciativu vycházející z novely zákona o pozemních komunikacích, kterou jsme zde nedávno schvalovali. Rád bych ovšem položil několik dotazů k samotnému provedení tohoto opatření.

Je dobře, když bude mýtné vyšší např. v pátek odpoledne a naopak nižší v noci nebo třeba v sobotu odpoledne či v dalších méně vytížených dobách. Chtěl bych se však zeptat, jak se Ministerstvo dopravy staví k námitkám některých dopravních odborníků, že to může motivovat řidiče nákladních vozidel, a od Nového roku již nejen nad 12 tun, ale všech nad 3,5 tuny, k objíždění mýtných bran po silnicích nižších tříd a způsobovat tak zvýšení hustoty provozu a další dopravní komplikace v obcích a městech, které na nich leží. Má ministerstvo připravený nějaký plán, jak tomuto jevu zabránit nebo jej omezit?

Má další otázka směřuje k tomu, zda ministerstvo zvažuje kromě časového pásmování mýtného i určitou diferenciaci teritoriální, tak aby se provoz rozložil z více zatížených tranzitních tras na ty méně používané. I když chápu, že vzhledem k neúplnosti a vysoké rozestavěnosti naší páteřní dopravní infrastruktury není mnoho variant na výběr.

Konečně má poslední otázka se týká srovnání mýtného v České republice a v okolních státech. Po našem vstupu do Evropské unie výrazně vzrostla kamionová doprava, která ještě zesílila po zavedení mýtného v Německu a v Rakousku, zatímco u nás jsme ho zavedli až se zpožděním. Mírný pokles pak přišel s ekonomickou krizí, ale nyní opět začíná tranzit sílit. Má Ministerstvo dopravy k dispozici nějaké poznatky, zda to např. není způsobeno relativně (upozornění na čas) nižší cenou mýtného oproti sousedním zemím? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP