(11.30 hodin)
(pokračuje Němcová)

Dalším bodem, kterému budeme věnovat svou pozornost, je

148.
Zpráva o činnosti kontrolní rady Grantové agentury ČR za období 2008 - 2009
/sněmovní tisk 938/

Předloženou zprávu projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 938/1. Prosím nyní o slovo zpravodaje, pana poslance Petra Bratského. Prosím ho, aby nás informoval o jednání výboru a též přednesl návrh usnesení pro Poslaneckou sněmovnu. Děkuji.

 

Poslanec Petr Bratský: Dobrý den. Děkuji, paní místopředsedkyně, za slovo. U těchto zpráv se obvykle žádné dlouhé rozpravy nedělají. Protože ale nastala jedna poměrně vážná situace, dovolím si vás alespoň na krátkou chvíli snad zaujmout krátkou osvětou, protože bude nezbytné učinit nějaký krok na základě jednání výboru, kde v poněkud krátké, ale plodné diskusi jsme k nějakým závěrům dospěli. Usnesení ostatně máte na stole.

Grantová agentura poskytuje ve smyslu ustanovení § 36 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, účelové prostředky ze samostatné kapitoly státního rozpočtu České republiky na projekty výzkumu a vývoje. Kontrolní rada Grantové agentury ve smyslu výše uvedeného zákona je kontrolním orgánem a projednává rovněž stížnosti na postup poskytovatele při hodnocení návrhu grantového projektu a stanoviska, která jsou vydána v rámci kompetence kontrolní rady, jsou pro předsednictvo Grantové agentury závazná.

Od 1. července 2009, kdy nabyl účinnosti nový zákon č. 110/2009 Sb., kterým se změnil zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, podle § 36 odst. 7 tohoto zákona zůstala kontrolní rada kontrolním orgánem Grantové agentury. Během období, které je hodnoceno touto zprávou, došlo ovšem k významným změnám ve složení kontrolní rady. Tyto změny se týkaly především snižování počtu členů kontrolní rady. Výsledkem uvedených změn je to, že kontrolní rada měla ke dni 25. září letošního roku pouze šest z celkového počtu deseti členů, jak předpokládá zákon. Existuje reálné nebezpečí, že trend snižování počtu členů kontrolní rady bude v nejbližší době pokračovat.

Je nanejvýš potřebné, aby v co nejkratší době byli dovoleni zbývající členové. Jedná se o zvolení celkem sedmi nových členů v nejbližší možné době. Ostatně, pan předseda volebního výboru dneska četl nějaké zprávy. Pokud nebude kontrolní rada doplněna o tyto nové členy, které by měla zvolit Poslanecká sněmovna, bude od 27. října letošního roku - tento stav tedy už je - pracovat pouze ve tříčlenném složení, a to předseda, místopředseda a jeden člen, což znamená, že kontrolní rada nebude usnášeníschopná a nebude schopna přijímat usnesení a závazná stanoviska.

Já tímto nechci strašit, protože ten stav už nastal. Chtěl bych ale apelovat především na předsedy klubů, aby to v klubech projednali a aby se mezi kluby dojednaly podmínky pro to, aby kontrolní rada Grantové agentury byla doplněna. Jedná se o poměrně vážnou věc, protože jinak by nemohly být schvalovány Grantovou agenturou nové projekty, resp. byly by schvalovány, ale nemohl by se k nim nikdo vyjadřovat v případě stížností, nemohlo by docházet ke kofinancování ze zdrojů Evropské unie. Ta situace je opravdu vážná.

Usnesení, které vám v podrobné rozpravě přečtu a které máte na stole, samozřejmě hovoří jenom o zprávě, ale situace, která je uvnitř, je velmi vážná. Moc a moc prosím z tohoto místa, aby se tím kluby zabývaly a abychom našli konsensus na dovolení alespoň několika členů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Bratskému. Otevírám všeobecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Táži se, zda se někdo z kolegyň či kolegů hlásí. Žádnou takovou přihlášku neregistruji. Končím všeobecnou rozpravu.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Pan kolega Bratský avizoval své vystoupení. Prosím, máte tedy slovo jako první.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji. Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění předsedy kontrolní rady Grantové agentury České republiky pana prof. Míška, po zpravodajské zprávě poslance Bratského a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas se Zprávou o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období 2008 - 2009, tisk 938.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Nehlásí se nikdo. Končím tedy podrobnou rozpravu.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, o jediném návrhu usnesení, který byl přednesen, a to návrhu, který zněl: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se zprávou o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období 2008 - 2009."

Zahájím hlasování pořadové číslo 80, ale prosím, abyste se nejprve znovu všichni zaregistrovali předtím, než budeme hlasovat.

Teprve nyní zahajuji hlasování číslo 80. Táži se, kdo je pro návrh usnesení, tak jak bylo přečteno. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 80, přítomno 84, pro 83, proti nikdo. Návrh usnesení byl schválen.

 

Tím končím projednávání bodu 148, sněmovního tisku 938. Děkuji panu zpravodaji.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu. Je to

149.
Stanovení výše odměny členům Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

K tomuto bodu nám bylo rozdáno usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu číslo 204 z jeho 35. schůze ze dne 19. listopadu tohoto roku. Zpravodajem výboru je opět pan kolega Petr Bratský. Prosím, aby předložené usnesení uvedl. Máte slovo, pane kolego.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji, paní místopředsedkyně. Jak jsem již před chvílí uvedl, jedná se o odměny zaměstnancům kontrolní rady Grantové agentury, kteří již ve valné míře ukončili svoji činnost. A jenom proto, že se vlastně tak poměrně dlouho dostávají tyto zprávy na jednání Poslanecké sněmovny, projednáváme je až v této chvíli. Výbor se jimi zabýval na návrh pana předsedy kontrolní rady a schválil navržené odměny ve výši, jakou jste dostali v tisku, který máte před sebou na stole. Ani je nemusím číst. Myslím si, že to ani v této chvíli není nutné. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane kolego. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Písemné přihlášky nemám žádné. Hlásí se, prosím, někdo ze svého místa? Nehlásí se nikdo. Končím všeobecnou rozpravu.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Slovo má pan poslanec Petr Bratský.

 

Poslanec Petr Bratský: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění předsedy kontrolní rady Grantové agentury České republiky pana prof. Míška, po zpravodajské zprávě poslance Bratského a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala toto usnesení: "Poslanecká sněmovna stanoví dle § 36 odst. 6 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, výši odměn členům kontrolní rady Grantové agentury České republiky takto:" V tisku je máme, já nevím, jestli mám číst jednotlivá jména.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Myslím, že to není potřeba. Každý má usnesení k dispozici. Pouze tehdy, pokud by se někdo ozval, že žádá... Nevidím ale takovou žádost.

Děkuji vám za přednesení tohoto usnesení, pane kolego. Budeme o něm hlasovat. Končím nejprve ale podrobnou rozpravu, protože se nikdo další nehlásí.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 81. Táži se vás, kdo souhlasí s návrhem usnesení, tak jak jsme s ním byli seznámeni panem poslancem Petrem Bratským a jak nám bylo také předloženo v písemné podobě. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 81, přítomno 90, pro 83, proti nikdo. Návrh usnesení byl přijat.

 

Tím jsme tedy projednali bod 149. Děkuji panu zpravodaji.

 

Můžeme svou pozornost věnovat dalšímu bodu. Zahajuji projednávání bodu číslo

85.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Evropskou organizací pro využívání
meteorologických družic (EUMETSAT) týkající se přístupu České republiky k Úmluvě
o založení Evropské organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT)
a souvisejících podmínek a s přístupem k Úmluvě o založení Evropské organizace
pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT) a k Protokolu o výsadách
a imunitách Evropské organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT)
/sněmovní tisk 965/ - prvé čtení

O úvodní slovo poprosím ministra životního prostředí Jana Dusíka. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP