(13.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Slova se ujme v rozpravě za pana ministra kultury pan ministr dopravy Gustáv Slamečka. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka (slovensky) Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vám tlumočil apel kolegy Riedlbaucha na co nejrychlejší projednání této novely, protože se jedná o transpozici evropské směrnice a Evropská unie už vůči České republice zahájila takzvaný infringement procedure, který se vlastně v režimu nové Lisabonské smlouvy může poměrně rychle promítnout do finanční sankce. Z toho důvodu bych vás chtěl požádat, abyste to zvážili při hlasování a při případném návratu do druhého čtení tak, aby se lhůty maximálně zkrátily. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi Gustávu Slamečkovi za jeho vystoupení. Ptám se, kdo se ještě hlásí do rozpravy ve třetím čtení? Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Ano, pan zpravodaj ještě se závěrečným slovem. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji. Já jsem samozřejmě připraven pracovat dále na této novele, i kdyby se vrátila do druhého čtení, nebo vás provedu třetím čtením v případě, že tento návrh Sněmovnou neprojde.

Chtěl bych jenom ještě doplnit pana ministra, že se právě lišily expertní posudky na to, o čem hovořil kolega Ivan Langer. Parlamentní institut a další organizace, které se k tomu vyjadřovaly v době, kdy to bylo ve výboru ve druhém čtení, měly za to, že návrh Ministerstva kultury je v pořádku, na druhé straně další expertní posudky říkají, že bychom se ještě měli zamyslet nad tím, o čem hovořil jak kolega Pleva, tak kolega Langer. Záleží na vůli Sněmovny. Já jsem připraven na diskusi jak na výboru ve druhém čtení, tak vás zde provést třinácti pozměňovacími návrhy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nepochybuji o tom, že zpravodaj je velmi dobře připraven, ale přesto musíme samozřejmě nejdříve vyhovět návrhu, který padl ve třetím čtení, který je legitimní podle zákona o jednacím řádu, a to je návrhu na opakování druhého čtení, které navrhl pan poslanec Petr Pleva a podpořil pan poslanec Ivan Langer. Já vás nejdříve všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci. Až se ustálí počet přihlášených, budeme moci hlasovat.

 

O tomto procedurálním návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 416, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro opakování druhého čtení. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 416, ze 141 přítomných poslanců pro 77, proti 23. Návrh byl podle zatímního stanoviska přijat.

 

Vzhledem k tomu, že bude provedena kontrola hlasování, vyčkám konstatování, zda vůle poslanců souhlasí se zápisem o hlasování z elektronické sestavy. (Kontrola hlasování.)

Je kontrola provedena? Pan poslanec Petr Zgarba se hlásí, pan kolega Hamáček. Prosím, pan poslanec Petr Zgarba.

 

Poslanec Petr Zgarba: Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, promiňte, omlouvám se. Moje vůle byla hlasovat ne, a na sjetině mám ano, tudíž zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Padl návrh za zpochybnění hlasování. Nebudu tedy vyvolávat další, kteří o to žádali.

 

O návrhu na to, že hlasování není v pořádku, rozhodneme v hlasování pořadové číslo 417, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přijetí této námitky. Kdo je proti přijetí námitky pana poslance Zgarby? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 417 z přítomných 143 pro 113, proti 9. Námitka byla přijata. Proto budeme muset opakovat hlasování o opakování druhého čtení.

 

Já vás ještě jednou odhlásím a požádám vás o novou registraci, abychom zcela přesně zjistili přítomnost v jednacím sále. Věřím, že všichni budou na svých místech a budou pečlivě sledovat své hlasování.

 

Protože evidentně už je ustálen počet přihlášených, zahajuji hlasování pořadové číslo 418 a ptám se, kdo je pro opakování druhého čtení u tisku 894. Kdo je proti návrhu na opakování druhého čtení? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 418, z přítomných 141 poslance pro 63, proti 23. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat hlasováním o pozměňovacích návrzích, pokud tedy není zájem o kontrolu hlasovacích listin... Není tomu tak. Proto prosím zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. O totéž požádám pana ministra. Prosím, pane zpravodaji, oznamte nám postup při hlasování.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji. Já si dovolím navrhnout Poslanecké sněmovně postup při hlasování tak, že budeme nejprve hlasovat o pozměňujících návrzích A1 až A8, o každém zvlášť, a potom o pozměňujících návrzích B1 až B5, s tím, že návrhy pod písmenem B jsou moje pozměňovací návrhy, které jsou jenom legislativně technického rázu, jsou méně důležité. Myslím si, že můžeme v tomto pořadí hlasovat. I o návrzích pod písmenem B hlasovat jednotlivě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Má někdo námitku proti tomuto postupu? Není tomu tak, ale pro jistotu dám hlasovat o návrhu pana zpravodaje, že všichni souhlasíme s navrženým postupem.

Kdo je pro? Návrh byl srozumitelný. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 419, z přítomných 142 poslanců pro 126. Návrh byl schválen.

 

Prosím zpravodaje, aby přednášel jednotlivé návrhy.

 

Začneme A1. Pane zpravodaji, vaše stanovisko? (Stanovisko zpravodaje i ministra je kladné.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 420 a ptám se, kdo je pro A1. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 420, z přítomných 142 poslanců pro 107, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Prosím o druhý návrh, pane zpravodaji.

 

Poslanec Petr Bratský: Návrh A2. (Stanovisko zpravodaje i ministra je záporné.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP