(15.30 hodin)
(pokračuje Janota)

Chci to korektně takto říci. Čili co jste projednávali, jste projednávali s tím, že my jsme uvedli, že tak to má být. Co se týče situace, později se zjistilo, protože ten definitní návrh směrnice Evropské unie byl až poté, co bylo tady jednání, tak tam se opět dostala formulace může - nemusí, ale může - tudíž na základě toho Ministerstvo financí bez jakýchkoliv hrozeb stávek či nestávek přistoupilo na variantu nebudeme papežštější než papež, a proto jsme souhlasili s tím, že tato novela se předloží.

Nechci tady věci teď dramatizovat. Neříkám, že s tímto přístupem souhlasím, neříkám, že to nemá rozpočtové dopady. Ano, má to rozpočtové dopady ve stamilionech korun, nicméně není to v rozporu se směrnicí Evropské komise a vláda takto tento přístup zaujala.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Faktická poznámka pan kolega Michal Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Já myslím, že je poctivé, abych reagoval na faktickou poznámku pana kolegy z KSČM.

Za prvé je pravdou, že on se pokoušel tuto věc řešit již na podzim loňského roku při projednávání sněmovního tisku, který se svou podstatou dotýkal daně z příjmu. Jakkoliv ten návrh a jeho případné přijetí by výrazně zkomplikovaly oblast správy daní a poplatků v obecné rovině, protože on navrhl vypustit institut ceny obvyklé, což by bylo tedy příliš jaksi velkorysé a těžko dopočitatelné gesto, toto je prosím pravda.

Na druhou stranu musím odmítnout, že by kdy Sněmovna nějak vášnivě debatovala o míře zdanění zaměstnaneckých benefitů, protože pakliže se tato debata vedla, vždy se vedla v oblasti daně z příjmu a úlev v této části zákona, nebo v tomto zákoně. V oblasti DPH je prostě nezpochybnitelným faktem, že do roku 2004 tady zdaňována tato oblast byla. Pak na naléhání evropských soudruhů to bylo změněno a tentokrát se to hýbe druhou stranou.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Doktorovi. Nyní se mi hlásil pan kolega Zdeněk Škromach, který mezitím opustil jednací sál, a to ve chvíli, kdy je posledním přihlášeným do obecné rozpravy. Čili pokud tady není, tak jeho přihláška propadá a já se zeptám, zda se ještě někdo hlásí z kolegů do obecné rozpravy v tuto chvíli. Pokud tomu tak není, tak končím obecnou rozpravu a přistoupíme k rozpravě podrobné. Mám do ní devět přihlášek v tuto chvíli. Jako prvního jsem zaznamenala pana zpravodaje Milana Šmída. Prosím tedy o slovo.

 

Poslanec Milan Šmíd: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se chci jen přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který jste dostali 2. 2. 2010 do lavic a je označen jako komplexní pozměňovací návrh k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tisk 833/0.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Tak to byl pan poslanec Milan Šmíd. Nyní pan kolega Oldřich Vojíř v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážená paní předsedající, pane ministře, dámy a pánové, já vás už nebudu dlouho zdržovat se svým návrhem, protože v některých mých vystoupeních k jiným předlohám návrhu zákona jsem minimálně dvakrát nebo třikrát avizoval, že se pokusím alespoň jemně napravit některá úskalí zákona o veřejných zakázkách tak, aby úprava vedla ke snížení latentní korupce, to znamená možnosti vytvářet prostor pro korupci. Tím neříkám, že se stoprocentně v té oblasti děje. Svůj návrh jsem již před čtrnácti dny, nebo třemi nedělemi rozdal, nicméně si nejsem jist, jestli jste ho na lavice dostali. Mám to krátké a dovolte mi dva pozměňovací návrhy přečíst.

Jde o pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 833.

Za prvé. V § 61 odst. 4 se na konec textu druhé věty doplňují slova "prostřednictvím mechanických, elektromechanických, elektronických nebo obdobných zařízení a za účasti notáře, který osvědčuje průběh losování".

Za druhé. V § 66 odst. 4 se na konec textu druhé věty doplňují slova "prostřednictvím mechanických, elektronicko-mechanických, elektronických nebo obdobných zařízení a za účasti notáře, který osvědčuje průběh losování".

Velmi krátké zdůvodnění. Já jsem tady několikrát říkal, že při takzvaném zjednodušeném výběrovém řízení, kdy sice se do výběrového řízení přihlásí třeba deset patnáct uchazečů, ale zadavatel avizuje, že provede zjednodušené řízení, to znamená tím pádem má právo z těch uchazečů, kteří splnili podmínky, vybrat minimálně pět uchazečů a těm zadat, respektive vyzvat je, aby podali nabídku k realizaci zakázky, tak nejenže některé případy jsme možná viděli v televizi, jak se losuje, ale ono jich je mraky skrytých, jak se losuje. Mohl bych vám vyprávět o případu, který jsem viděl na vlastní oči, jak si podržel v obálce jednotlivé nabídky, takto s tím zaklepal, takto to otočil - a světe div se, vyndal přesně těch pět, které mi kolega pošeptal, že je vyndá. Je to přitom takzvaně odborná renomovaná firma, která provádí za město výběr. Aby toto odpadlo, a to si myslím, že je křiklavý případ toho, že se to prostě děje, tak můj návrh vede k tomu, že by při výběrových řízeních i takovéto odborné firmy, nic proti nim, prostě musely mít nějaké mechanické zařízení, nějaký buben, kde budou prostě v bubnu vloženy jakési pomyslné míčky, jestli mi rozumíte, budou mít stejnou barvu, stejný odstín a bude do nich vložena vždycky do toho jednoho nabídka a bude zřejmé, že se musí skutečně losovat, to za prvé. Bude vidět přes to zařízení, že se losuje; ještě lepší je to, když je to nějaké elektronické zařízení.

A za druhé, a to je klíčové v té větě, považuji, že notář nebude sedět a koukat do stropu, s prominutím, a pak napíše, že postup byl správný podle zákona, ale že osvědčí to losování. To znamená on potvrdí svým zápisem, že bylo losování tak, jak zákon říká. To považuji za jednu z klíčových věcí, kde si myslím, že dochází k největšímu potenciálnímu korupčnímu jednání, protože jak jsem tady naznačil, skutečně jsem byl svědkem toho, kdy mi kolega pošeptal pět firem a pět firem bylo vybráno přesně podle toho, jak to řekl, což je docela divné.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Vojířovi. Další přihlášeným do podrobné rozpravy pan kolega Pavel Severa.

 

Poslanec Pavel Severa: Dobrý den, dámy a pánové, já jsem si dovolil rozdat pozměňovací návrh začátkem února pod mým jménem k tisku 833, to jest pozměňovací návrh k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Tento můj pozměňovací návrh máte před sebou v lavicích na stolech, nebudu ho tedy číst celý, pouze si dovolím jenom malou technickou úpravu.

Ve všech řádcích a ve všech názvech, kde používám označení internetové stránky, jsem byl upozorněn legislativou, že v úvodních ustanoveních tohoto zákona se pracuje s pojmem nikoliv internetové stránky zadavatele, ale profil zadavatele. Proto si dovolím požádat o technickou úpravu tam, kde všude je uvedeno internetové stránky zadavatele, že bude nahrazeno odborným názvem podle pojmu ze zákona, to znamená bude tam napsáno profil zadavatele.***
Přihlásit/registrovat se do ISP