(15.40 hodin)
(pokračuje Severa)

Dovolte mi, abych krátce zdůvodnil to, co navrhuji. Oblast veřejných zakázek, oblast, o které se mluví nejvíce v souvislosti s korupcí, co si budeme nalhávat, není oblastí, která by se týkala prostředí, které by bylo privátní z velké části. Musíme se smířit s faktem, že problém korupce ve veřejných zakázkách je problémem zejména ve státní správě, tvrdím, v drtivé většině. Tady pokud budeme mluvit o kvantifikaci, tak pokud to bude v roce 2006 zhruba 560 miliard, o rok později už 620 miliard, letos to může být skoro přes 700 miliard, tak můžeme si sami udělat obrázek o tom, jaké prostředí korupce to je, jestliže neumíme veřejné zakázky ohlídat, prosvítit a udělat tak transparentní, aby nemohl být zákon porušován, obcházen, aby se nám občas nevyskytovali úředníci, politici, lobbisté, kteří nějaké vlivy na zakázku chtějí vytvořit.

Tady přede mnou předřečník mluvil o tom, jak může být losování ovlivněno tím, že někdo šikovně umí zaklepat obálkou. Já si troufám tvrdit, že ten problém není až ve chvíli losování. Velká část korupce vzniká už ve chvíli, kdy se tvoří zadávací dokumentace, a na to reaguje právě náš návrh, ve kterém říkáme, že pokud má být prostředí naprosto transparentní, pokud má být prostředí takové, aby tam bylo co nejméně míst k tomu, aby někdo hledal svoje cesty, pak by měl být celý záměr, celá zadávací dokumentace zveřejněna na internetu, to znamená odborně na profilu zadavatele, aby byly podmínky výběrového řízení a požadavky zveřejněny. Mnohdy se také včas ukázalo, že celá dokumentace je napsána na míru nějaké firmě nebo zužuje natolik výběr těch potenciálních uchazečů, že v podstatě to není férová soutěž, ale že to je opravdu zmanipulovaná zadávací dokumentace, která už dopředu říká, že vítězem může být jedna, dvě nebo tři firmy, protože to zužuje podmínky jenom na některé vyjmenované subjekty.

Druhá věc. To, co se velmi často dělo, že výběrová komise konstatovala po otevření obálek pouze to, jestli uchazeči splnili formálně technické požadavky, jestli předali všechnu dokumentaci, jestli mají všechna osvědčení, jestli jsou bezúhonní a podobně, ale neřekla se nabízená cena. Na týden se dala celá tato skupina obálek s nabídkami do trezoru, týden se nic nedělo na první pohled a po týdnu se přečetly teprve ceny. My tvrdíme, že je potřeba tento proces zprůhlednit a ve chvíli, kdy se otevřou obálky, tak se musí nejenom zkonstatovat, jestli subjekty splnily formálně technické náležitosti, ale také aby se okamžitě přečetla i nabízená cena do této veřejné soutěže.

Jako naprosto nezbytné za třetí navrhujeme, aby ten, kdo zadává soutěž, aby dopředu tento subjekt naprosto jasně řekl, že pokud se jedná o veřejné peníze, peníze daňových poplatníků, které bude rozdělovat formou veřejné zakázky, tak aby každý, kdo se přihlásí, počítal s tím, že smlouva mezi subjektem, který zadává tuto zakázku, a uchazečem, který později by byl případným vítězem a tím, kdo bude zakázku realizovat, tak že bude smlouva veřejná. Bude zveřejněna do 30 dnů na internetu. S tím souvisí to, že chceme, aby byla vyloučena možnost, aby se jakýkoliv subjekt odvolával na obchodní tajemství, protože smlouva, která má za účel zachytit smluvní vztah mezi zadavatelem, který zakládá s veřejnými financemi, tak na tom není nic tajného a každopádně tato smlouva by měla být veřejná a žádný uchazeč by neměl mít dopředu jakoukoliv pochybnost o tom, že bude moci tuto smlouvu s odvoláním na obchodní tajemství utajit.

Jsem přesvědčen, že pokud tyto návrhy budou přijaty, může být veřejné výběrové řízení daleko transparentnější a může se stát, že se nám pročistí scéna kolem lobbistických skupin, které se snaží ovlivňovat veřejné zakázky. Je všeobecně známo, že se v kalných vodách loví nejlépe, a já bych byl pro, abychom ty kalné vody pročistili co nejdříve.

Dovoluji si z toho důvodu požádat pana premiéra nebo ministra financí o stanovisko k našemu návrhu, k naší výzvě, kterou jsme dnes adresovali státní správě, která zní takto: Zákon o veřejných zakázkách ve smyslu změn, které navrhujeme, může být zanedlouho přijat. To ano. Také to může chvíli trvat. Nicméně jestliže v tuto chvíli všechny politické strany, tak jak jsme viděli v televizních debatách, deklarují ochotu zabývat se a omezovat korupční prostředí, tak si troufám tvrdit, že v tuto chvíli nic nebrání tomu, že i když tento zákon o veřejných zakázkách není dosud podle tohoto návrhu přijat, není v platnosti, tak nic nebrání tomu, aby veřejný sektor, ministerstva, veřejné úřady postupovaly takto transparentně už nyní, to znamená aby jednotlivé resorty při vypisování veřejných zakázek už v tuto chvíli uveřejňovaly zadávací dokumentaci veřejné zakázky na svých internetových stránkách, aby smlouvy, které budou uzavírány, byly zveřejňovány na internetových stránkách také do 30 dnů a aby dopředu všichni uchazeči o veřejnou zakázku věděli, že se nebudou moci odvolávat v otázce veřejné smlouvy na tuto zakázku na obchodní tajemství. Jsem přesvědčen, že musí jít někdo příkladem, a zdá se mi, že úplně nejideálnějším resortem, který by mohl dát tento naprosto jasný příklad toho, že by v tomto směru se mohlo takto postupovat, je - kdo jiný než Ministerstvo spravedlnosti. Proto bych se chtěl dotázat pana ministra financí, jestli v tomto smyslu sdílí tento názor také, jestli by neprospělo celé scéně veřejných zakázek už v tuto chvíli takto postupovat, abychom nastavili tu laťku i do doby, než bude zákon přijat v tom smyslu, jak jsem zde navrhoval.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Severovi. Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Petr Bratský a po něm bude hovořit pan kolega Jaroslav Krupka.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji za slovo. Já již jenom přečtu ty své návrhy, které podávám v této chvíli.

V § 21 Druhy zadávacích řízení odstavec 1 se písmeno b) zrušuje. Následující písmena c) až e) se přejmenují na b) až e).

§ 28 Užší řízení se zrušuje.

V § 71 odstavec 1 se slova "v jednacím řízení bez uveřejnění nebo" zrušují.

V § 71 odstavec 7 se slova "pokud však zadavatel uveřejnil v oznamovací výzvě o zahájení zadávacího řízení záměr použít jako prostředek hodnocení nabídek elektronickou aukci, koná se otevírání obálek bez přítomnosti uchazečů" zrušují.

V § 71 odstavec 9 se slova "a nabídkovou cenu" nahrazují slovy "a před zúčastněnými nahlas se přečte kvantifikační parametry nabídek včetně nabídkové ceny".

V odůvodnění je to jednoduché. Zrušení § 21 odstavec 1 písm. b) a celého § 28. Tyto paragrafy umožňují známé losování. V praxi je to zbytečné. Jestliže má komise více nabídek, není důvod z nich vybírat jenom část.

Změny v § 71. Cílem je zabránit běžné praxi, která se činí, mnozí to znají, někteří to popisují, že to zažili osobně. Já osobně se radši vyhýbám výběrovým řízením a účasti ve výběrových komisích, nicméně jde mi o věcnou stránku věci, aby tyto dvě věci byly podchyceny.

Pokud někdo z kolegyň, kolegů podal pozměňovací návrhy podobného typu nebo obdobné, tak dopředu avizuji to, co jsem říkal i předtím v rozpravě. Jsem ochoten se svých případně vzdát nebo je společně předělat. Děkuji zatím za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Bratskému. Prosím o slovo pana kolegu Jaroslava Krupku a dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Liška.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já jsem se poměrně obšírně vyjádřil již v prvém čtení k postoji k otevřenosti veřejných zakázek a myslím si, že tady všichni předřečníci, tak jak vystoupili, i já jsme v naprosté shodě. Myslím si, že tomu by mohla přispět, té jisté otevřenosti, i další část, a to využitím určitých technologií, které možná mohou pomoci při korespondenci mezi vyhlašovatelem a na druhé straně účastníky výběrových řízení, a to je například systém datových schránek. Zdůrazňuji, přesně v těch místech a tam, kde to charakter dokumentů umožňuje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP