(17.20 hodin)
(pokračuje Jičínský)

Je tady rozšířena velmi špatná představa, že prezident se může vyslovovat k čemukoli jakkoli, ale tady prezident je vázán svým slibem, slibem, že bude jednat v zájmu všech občanů republiky. Upozorňuji vás na to proto, že praxe Václava Klause jako prezidenta znamená výrazné vybočení z ústavních pravidel i z toho, co by mělo být ústavní praxí souladnou s naší ústavou a jejím duchem.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byl pan poslanec Jičínský. Nyní je zde přihláška pana kolegy Petra Bratského.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já patřím k těm, kteří jsou přesvědčeni, že náš pan prezident se často nemýlí. Někdy to je krátkodobě odhalitelné, někdy dlouhodoběji, ale v tom dlouhodobějším horizontu většinou čas ukazuje, že pan prezident měl pravdu. V případě tohoto zákona se bohužel pan prezident asi trochu mýlí, musím konstatovat, mrzí mě to. Je to tím, že určitě v návalu mnohých norem, které mu přicházejí, se této věnoval více prostřednictvím svých poradců než osobně, a proto zkusím říci několik argumentů, které už několikrát zazněly, ale připomenu je ještě předtím, než budeme hlasovat. Mrzí mě to trošku, ale na druhou stranu nedá mi, abych je nezmínil.

Především se jedná o revolvingový způsob nástroje bez nároku na dotace ze státního rozpočtu. Vysvětlím proč. Daňový výnos podporovaných investic do bydlení je vždy vyšší než objem poskytnuté podpory - jakékoli. Je spočteno, že jedna koruna vložená do podpory rekonstrukcí přinese zhruba 1,29 koruny, čili je to zhruba o 30 haléřů z každé koruny vyšší, zatímco jedna koruna vložená do podpory nové výstavby přinese jenom 1,16 koruny z výnosu čtyř typů daní, když se porovnají ty dva ukazatele. Je tedy prokazatelné za období minimálně posledních 10 až 12 let, že to tak je, a je to jeden z důvodů, proč si myslíme, že tento způsob je dobrý.

V současné situaci ještě existuje určitý výpadek zakázek, to víme všichni, známe situaci na trhu práce, a my si myslíme, že v počtu několika let, pokud se použije například 15 miliard korun a zhruba třetina z toho se vrátí, třeba 5 miliard, zase ještě zpátky do státního rozpočtu, přitom všechny sociální a další věci s tím spojené, je to věc, kterou momentálně dost potřebujeme.

Další věcí, kterou je třeba zdůraznit, je to, co bych rád zdůvodnil, že v případě argumentace pana prezidenta není pravda, že vláda a parlament automaticky svěřují už dopředu jakýsi bianco šek. Přece každoročním schvalováním rozpočtu a v něm v rámci různých kapitol i fondu bydlení může vláda a posléze potom na její návrh i parlament nepřidělit třeba vůbec žádnou částku. Takže znovu připomínám, že tak to prostě je. To je v tom návrhu obsaženo a je to samozřejmostí při schvalování každého státního rozpočtu.

A za poslední. Není ani přesné argumentovat jakýmsi diskriminačním charakterem vůči ostatním fondům, protože to je přesně naopak. Zatímco jiné státní fondy, které byly založeny, mají jasně a dopředu dané své příjmy, které mají zákonem zajištěny, fond rozvoje bydlení je jediným z fondů v České republice, který žádné zákonem stanovené příjmy dopředu nemá. Měl vždycky jenom ty příjmy, které byly určeny právě v rámci třeba projednávání státního rozpočtu.

Čili berte to jako pár argumentů na podporu a uvidíme v hlasování, jak tato materie dopadne. Já pevně věřím, že aspoň část bytového fondu se tímto způsobem bude moci zajišťovat. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Bratskému. Faktickou poznámku má pan kolega Miroslav Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Paní předsedající, dámy a pánové, asi nikoho nepřekvapím, že samozřejmě nepodporuji tento návrh zákona. Koneckonců byl jsem v drtivé menšině v roce 2000, když ODS a ČSSD schvalovaly existenci fondu bydlení, o kterém jsem dodnes přesvědčen, že nikdy neměl vzniknout. Nicméně velmi prosím všechny předřečníky, ať už máme názor jakýkoli, aby neopakovali ten nesmyslný lobbistický výpočet, že jedna koruna vložená do bydlení přináší 1,29 koruny. To je samozřejmě výpočet, který vychází ze zcela nepravdivé premisy, že ty kapacity by nebyly využity někde jinde, že ti lidé by byli nezaměstnaní, že by to DPH nebylo zaplaceno za cokoli jiného. Je to totální nesmysl. Vymysleli to lobbisté - stavební podnikatelé. Já jsem tomu mnohokrát oponoval. Když to říkal jeden z největších intelektuálních gigantů této politické scény Jiří Čunek, marně jsem se mu to snažil vymluvit a docela mě mrzí, že to dnes opakují i někteří další mí kolegové. Prostě to není pravda. Kdyby to náhodou pravda byla, tak nedělejme nic jiného. Tak vložme všechny peníze do podpory bydlení, za jednu korunu budeme mít 1,29 koruny zpátky, náš rozpočet bude přebytkový a staneme se světovými ekonomickými tygry. Ale ten svět takto fakt nefunguje.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Žádnou přihlášku neregistruji. Končím tedy rozpravu. Jsme ve stejné situaci jako před chvilkou, článek 50 odst. 2 Ústavy České republiky stanoví, že pokud Poslanecká sněmovna setrvá na vráceném zákonu nadpoloviční většinou všech poslanců, zákon se vyhlásí. Jinak platí, že zákon nebyl přijat. Prosím o nastavení kvora 101. Přivolávám naše kolegy.

 

Zatím vás seznámím s návrhem usnesení. Zní takto: "Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 842/6." O tomto návrhu usnesení budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 30. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 30 přítomno 185, pro 119, proti 35. Konstatuji, že usnesení bylo přijato a zákon bude vyhlášen.

 

Děkuji oběma našim kolegům, paní poslankyni Horníkové za navrhovatele, děkuji panu zpravodaji kolegovi Baborovi a končím projednávání tohoto bodu.

Dalším bodem, lépe řečeno dvěma body, které jsou před námi, jsou návrhy zákonů - jednak vrácený Senátem, jednak zamítnutý Senátem. Než je začneme projednávat, navrhuji na žádost předsedy Senátu umožnit vystoupení senátorům Pavlu Čáslavovi a Jiřímu Žákovi v Poslanecké sněmovně. Informace k pozměňovacímu návrhu Senátu nám byla rozdána do pošty.

 

Zeptám se vás, kdo souhlasí s vystoupením jmenovaných senátorů.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 31. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 31 přítomno 183, pro 97, proti nikdo. S tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Bliká mi zde, že pan kolega Křeček se dožaduje vystoupení, ale byl to patrně omyl. (Není námitka.)

 

Zahajuji tedy projednávání bodu

4.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/2006 Sb., o životním
a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 734/4/ - vrácený Senátem

***
Přihlásit/registrovat se do ISP