(12.00 hodin)
(pokračuje Koníček)

Sportovní a rekreační leteckou činnost vnímám jako amatérskou ve smyslu tohoto zákona, ale i ve smyslu zákonů jiných. Primárním cílem sportovních a rekreačních pilotů však není využívání rádiových kmitočtů, jako je tomu u radioamatérů. Sportovní a rekreační piloti využívají rádiových kmitočtů jako prvek, který přispívá k zajištění bezpečnosti leteckého provozu, ale i jak prvek k zajištění bezpečnosti široké veřejnosti na zemi. Děkuji za podporu tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Koníčkovi a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Miloš Melčák. Připraví se pan poslanec Petr Bratský jako poslední z písemně přihlášených.

 

Poslanec Miloš Melčák: Děkuji, pane předsedající, za udělení slova. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych navzdory tomu, co tady řekl předseda podvýboru pro zpravodajské služby kolega Klas, načetl následující pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 1025:

1.V části první, čl. I vládního návrhu zákona bod 97 zní: "97. V § 97 odst. 3 větě třetí se za slovo "poskytnout" vkládají slova "Bezpečnostní informační službě a Vojenskému zpravodajství pro plnění úkolů v jejich působnosti nebo dalším" a ve větě šesté se za slova "k jejich vyžádaní podle" vkládají slova "tohoto zákona nebo".".

2. V části první, čl. I vládního návrhu zákona bod 98 zní: "98. V § 97 odst. 5 se za slova "Policii České republiky" vkládají slova "Bezpečnostní informační službě a Vojenskému zpravodajství" a slovo "její" se nahrazuje slovem "jejich".

Dovolte mi tentokrát trošku stručnější odůvodnění a několik emotivních slov na závěr.

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, upravuje v § 97 odst. 3 a 4 postup při ukládání a uchovávání provozních a lokalizačních údajů, které byly vytvářeny nebo zpracovávány při zajišťování jejích veřejných komunikačních sítí a při poskytovávání jejích veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Právnická nebo fyzická osoba, která provozní a lokalizační údaje podle tohoto zákona uchovává, je na požádání povinna je bezodkladně poskytnout orgánům oprávněným k jejich vyžádaní podle zvláštního právního předpisu. Jelikož ovšem v praxi vznikají pochybnosti, zda zpravodajské služby jsou podle současné právní úpravy použití zpravodajské techniky oprávněny tyto údaje vyžadovat, protože v době vzniku textu zákonů upravujících postavení BIS a VZ - ačkoliv zákon o Vojenském zpravodajství pochází z roku 2005, text upravující použití zpravodajské techniky byl převzat z původní právní úpravy zpočátku 90. let 20. století - elektronické komunikace v dnešní podobě v té době neexistovaly, a proto v nich výslovné oprávnění chybí. Je proto nezbytné stanovit v zákoně výslovné oprávnění tyto údaje vyžadovat. Pro vynechání Vojenského zpravodajství z této úpravy není rozumný důvod, neboť jde o svým zaměřením podobnou službu jako BIS. Navrhuje se proto jeho doplnění do textu vládního návrhu.

V § 97 odst. 3 se jedná o výslovné právní zakotvení možnosti vyžadovat informace z databáze všech účastníků veřejně dostupné telefonní služby, kdy je Vojenské zpravodajství rovněž doplněno do vládního návrhu vedle Bezpečnostní informační služby.

A teď několik emotivních slov na závěr. Já prakticky po celou dobu svého pobývání v této Sněmovně jsem byl členem podvýboru pro zpravodajské služby. Jak dobře víte, tento podvýbor není nadán tím, aby sledoval zpravodajské služby, ale aby v této Sněmovně dbal o to, aby legislativa zpravodajských služeb byla náležitě upravena, abychom zpravodajským službám neházeli klacky pod nohy. Prakticky po celou dobu těchto deseti let, ačkoliv existují soukromé osoby, ačkoliv existují určitá uskupení, která volně disponují s informacemi, které bráníme, aby je získávaly zpravodajské služby, tyto organizace s nimi volně disponují, zveřejňují je apod. Za celou dobu jsem nezaregistroval jeden jediný případ, kdy Bezpečnostní informační služba nebo Vojenské zpravodajství by informace získané podobným způsobem, jako navrhuji v tomto pozměňovacím návrhu, zneužily v neprospěch lidí této země. Jestli chceme nadále házet zpravodajským službám klacky pod nohy, přistupme k variantě, kterou tady navrhuje pan poslanec Klas. V opačném případě umožněme, aby tyto služby získávaly pro svou činnost informace i z elektronických sítí.

Děkuji vám všem, že jste mě vyslechli, děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Melčákovi a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Petr Bratský.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji. Já už jenom krátce. Navrhuji jako první v § 34 odst. 1 zcela vypustit doplněný text: "To neplatí v případě telefonních čísel nebo přístupu ke službám, která stanoví prováděcí právní předpis podle § 29 odst. 4." Zdůvodňoval jsem již v obecné rozpravě, že to jsou pouze značné a neúčelně vynaložené náklady a i jsem říkal něco o vazbách mezi podnikateli a hlavně velkými a malými operátory.

Dále navrhuji v § 79 odst. 1 vypustit doplněný text "nebo o přístupu". Jako odůvodnění - už jenom ve zkratce. Už Evropský soudní dvůr v případě Polska rozhodl, je precedenční rozsudek. Myslím si, že bychom stejně museli tuto věc za čas měnit.

Dále v § 118 odst. 9 písm. e). Zde je nutné ustanovení ponechat ve stávající podobě, tedy nedoplňovat slova "nebo o přístupu". Souvisí to s předtím navrženým bodem.

Dále navrhuji nové znění § 129 ZoEK, který bude znít: "Úřad rozhoduje spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost (§ 7) na straně jedné a účastníkem, popřípadě uživatelem, na straně druhé na základě návrhu kterékoliv ze stran sporu, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě či pokud se jedná o spor podle odstavce 2. Pro účely řízení o povinnosti k peněžitému plnění platí, že Úřad rozhoduje na návrh osoby vykonávající komunikační činnost o povinnosti platit za služby poskytnuté na základě tohoto zákona, jakož i úhrady za jiné služby nebo zboží, které:

a) byly vyžádány prostřednictvím služby elektronických komunikací s využitím čísel s vyjádřenou cenou nebo zvláštního kódu; nebo jsou doručeny na telekomunikační koncové zařízení;

b) účastník, popřípadě uživatel, má povinnost uhradit jejich cenu na základě smlouvy uzavřené s osobou vykonávající komunikační činnost, a to včetně smluvních pokut.

Úřad nerozhoduje o doručeni, kvalitě nebo vadách služby či zboží uvedených v odstavci 2 písm. a).

Nevyhoví-li podnikatel poskytující veřejně dostupné služby elektronických komunikací reklamaci podané podle § 64 odst. 7 až 9, je účastník, popřípadě uživatel oprávněn podat u Úřadu návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace. Úřad ve sporu podle odstavce 2 nerozhoduje tehdy, pokud se strany dohodly na rozhodčí smlouvě.

Sjednané rozhodčí řízení podle tohoto zákona se bude řídit následujícími principy:

- rozhodci rozhodují na základě platného právního řádu;

- je umožněna účast stran sporu na jednání a předkládání důkazů;

- rozhodčí nález vždy obsahuje odůvodnění;

- věc, o které bylo rozhodnuto v rozhodčím řízení, může být na návrh kteréhokoliv účastníka projednána v občanském soudním řízení; soud postupuje při tomto projednání přiměřeně podle předpisu upravujícího občanské soudní řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem.

Podání návrhu na rozhodnutí sporu Úřadem podléhá správnímu poplatku. Úřad při rozhodováni postupuje tak, aby rozhodnutí mohlo být vydáno do 4 měsíců ode dne podání návrhu, s výjimkou mimořádných okolností.

Úřad přizná účastníku řízení, který měl ve věci plný úspěch, náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku řízení, který ve věci úspěch neměl. Měl-li účastník řízení ve věci úspěch jen částečný, může Úřad náhradu nákladů poměrně rozdělit, popřípadě rozhodnout, že žádný z účastníků řízení nemá na náhradu nákladů právo. I když měl účastník řízení ve věci úspěch jen částečný, může mu Úřad přiznat plnou náhradu nákladů řízení, měl-li neúspěch v poměrně nepatrné části nebo záviselo-li rozhodnutí o výši plnění na znaleckém posudku nebo na úvaze Úřadu.

Pod čarou ještě § 224 a násl. zákona č. 99/1963 Sb.

Odůvodnění jsem říkal předtím už v obecné rozpravě, tak ho nebudu opakovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP