(15.10 hodin)
(pokračuje Paroubek)

A co druhý udatný protikorupční bojovník, pan ministr Pospíšil? Z jeho ministerstva přišly zásadní připomínky, o něž se ve svém kontumačním návrhu opíral ministr financí. A teď budou titíž pánové uskutečňovat tentýž úkol. Cituji z dnešního vládního prohlášení: "Vláda bude usilovat o úpravu zákonů pro oblast dotací a grantů ze státního rozpočtu, kde budou stanoveny stejné principy jako u veřejných zakázek..." A tak dále. "Uchazeč o dotaci či grant bude povinen zveřejnit veškeré informace o své vlastnické, resp. ovládací struktuře a osobách jednajících jeho jménem."

A takto bych mohl pokračovat o dalších, nyní oprášených, předchozí vládou zrušených záměrech zákonů - o úpravě lobbingu, o zavádění specializovaných soudních senátů a útvarů státního zastupitelství pro boj s korupcí.

Že bych věřil, že to teď s vámi bude lepší, pánové z vlády, nežli v tom minulém období, tak to tedy nevěřím.

Suma sumárum, toto vládní prohlášení je svou filozofií natolik vzdáleno od mých představ a životních zkušeností, že jej nemohu podpořit. A ti, kdo jej mají uskutečnit, jsou podle mého názoru nekompetentní a nedůvěryhodní. To je další důvod, abych hlasoval proti návrhu na udělení důvěry vládě.

Děkuji za pozornost. (Potlesk členů ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byl pan poslanec Jiří Paroubek. Nyní prosím o slovo pana kolegu Stanislava Křečka. Další, kdo bude vystupovat, je paní poslankyně Soňa Marková. Nyní patří slovo panu poslanci Stanislavu Křečkovi.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dobré odpoledne, dámy a pánové.

Čtyři listy, které mám v ruce, nejsou připravený text projevu, který bych tu přečetl, ale vyňaté čtyři stránky z programového prohlášení vlády, které bych si dovolil v krátkosti okomentovat. A to jenom jednu kapitolu, resp. dvě krátké kapitoly, kapitolu Justice především.

Kapitola Justice patří k těm... Jistě jich je více, ale justice je taková, že přesahuje volební období. Přijmeme-li nějaký závažný zákon, měl by trvat déle než ty čtyři roky. A proto přece jenom by se tady, v té justici, v záměrech justice, mělo více hledět na různé názory než jenom na ty názory, které převládají nyní ve vládní koalici.

Čtu, že prioritou vlády v oblasti justice je rekodifikace civilního práva, tedy nového občanského zákoníku. Není to nic nového. Byl předložen i v minulosti.

Lituji, že tady není pan ministr Pospíšil. Já jsem ho chtěl moc poprosit, aby přijímání nového občanského zákoníku nepolitizoval. Já si vzpomínám na jeho rozhovor před několika týdny nebo měsíci, kdy řekl, že musel v minulém období ze Sněmovny stáhnout návrh novely občanského zákoníku, protože hrozilo, že sociální demokracie jej zamítne. To není pravda. Sociální demokracie nikde neřekla, že by zamítla novelu občanského zákoníku. Podíleli jsme se na jeho přípravě v odborných kruzích, takže rozhodně nejsme proti. To, že současné znění je málo přijatelné, je jiná věc. Jestli chceme zákon, kde bude osm druhů zvířat, jestli chceme zákon, kde se budou stezky rozdělovat podle toho, jestli lze po nich vláčet břemena, nebo nikoliv, to je věc jiná. Ale prosím, aby tady převládla věcná debata, která bude odpovídat odborné veřejnosti.

My v každém případě jsme připraveni na debatu o občanském zákoníku. Znovu ale říkám: Je to věc, která by tady měla platit desítky let. A myslím, že tady by bylo zapotřebí, aby nám bylo více nasloucháno.

V další části vládního prohlášení čtu, že se provede opatření ke snížení nadbytečné soudní agendy, a dokonce v některých případech k odejmutí rozhodovací pravomoci soudů. Dámy a pánové, tady se dostává vládní prohlášení do rozporu s Ústavou. Přece základní ústavní myšlenka, nebo jedna ze základních ústavních myšlenek je, že nikdo nesmí být zbaven možnosti, aby jeho věc byla projednána soudcem před soudem. A jestli tedy vláda slibuje, že v některých případech dokonce odejme soudům rozhodovací pravomoc... No, to jistě sníží agendu soudů. Ale jestli to posílí ústavní práva, to se velmi obávám.

Pokud jde o poplatky, z poplatků máme samozřejmě strach. Obáváme se, aby zvyšováním poplatků nebyla zmenšena možnost přístupu občanů k soudům. Velice mě tady, ve vládní prohlášení, zaujalo, že vláda upraví soudní poplatky tak, aby se zajistil nediskriminační přístup občanů a podnikatelů ke službám soudů. Dámy a pánové, podnikatelé nejsou občané? Proč rozlišujeme přístup k soudu občanů a podnikatelů? Vždyť je to přece jedno a totéž! Doufám, že je to jenom překlepnutí a že se nebude odlišovat, pokud jde o přístup k soudu, mezi občany a podnikateli. Přístup k soudu by měl být zachován pro všechny.

Záměr vlády, aby k soudům nebo jako soudci nastupovali lidé s pětiletou právní praxí, z toho nejméně tři roky mimo justici - to je z oblasti snů, v jaké oblasti by tedy neměli pracovat. Je to zásadní změna, která tady dosud nebyla. Obávám se, že je to sice krásný záměr, ale málo realizovatelný.

Velice se v poslední době hovoří o státním zastupitelství. Vláda tady hovoří, že provede změny příslušných předpisů tak, aby posílila nezávislost státního zastupitelství. Nezávislost na kom, dámy a pánové? Aby byl státní zástupce nezávislý na státu, je zcela protismyslné. Samozřejmě, že státní zástupce v rozhodování konkrétní věci musí být nezávislý, aby mu nikdo neříkal, jak má svoji práci vykonávat. Ale státní zástupce je představitel státu, musí zastupovat stát, plnit vůli státu. A jakákoliv snaha z jakékoliv části justice být nezávislý na státu je podle mého názoru cesta do pekel.

Plnou podporu získá vláda u opozice sociálně demokratické tím, že zvýší dohled nad soudními znalci, tlumočníky, exekutory, notáři. To všechno samozřejmě vítáme a i v minulém období jsme to prosazovali.

Velmi také vítám, že ve vládním prohlášení se velmi opatrně hovoří o vrchních soudech, resp. vůbec tam nejsou jmenovány. Hovoří se o tom, že vláda se zavazuje provést analýzu s možností zjednodušení soustavy a tak dále. Já bych před unáhlenými kroky velmi varoval. Ještě se tady hovoří, že vláda bude usilovat o zřizování specializovaných soudních senátů. No tak, nemáme lépe specializované soudní senáty než vrchní soudy. Přece vrchní soud je specializovaný senát na závažnou trestnou činnost, na otázky bytových družstev, autorského práva atd. atd. Čili tady velmi vítám, že je to velmi opatrně řečeno. A domnívám se, že tady asi společnou řeč budeme hledat velmi obtížně.

Pokud je řeč o dnes již tady zmíněném klouzavém mandátu, dámy a pánové, velice mě překvapilo, že ve vládním prohlášení je formulace: "Vláda navrhne zavedení klouzavého mandátu zákonodárci, aby poslanec nebo senátor v době, kdy se stane členem vlády, nevykonával svůj mandát, a na jeho místo by nastoupil náhradník z kandidátky téže volební strany." Překvapuje mě, že se vláda domnívá, že senátoři mají kandidátky z téže politické strany a že by tam byl nějaký kandidát, který by mohl nastoupit. Obávám se, že toto není domyšleno. Senátoři nemají žádné náhradníky z téže politické strany. A pokud bychom chtěli do Senátu volit jednak senátora a jednak jeho zástupce, tak tím bychom Senátu dali poslední ránu, kterou potřebuje. Domnívám se, že tady je to třeba ještě nějakým způsobem promyslet.

Tolik pokud jde o justici, kde jsem přece jenom nalezl některá mírná slova k jejímu hodnocení. Co však, dámy a pánové, musím zásadně odmítnout a vyjádřit veliké politování nad tím, je kapitola Bydlení.

Chápu, že pro mnohé z vás to není problém, ale otázka bydlení je jednou z klíčových otázek české společnosti, České republiky, lidí bydlících zejména ve velkých městech. Je notoricky známo každému, kdo se o to zajímá, že dneska lidé nejsou schopni ze svých příjmů, zejména důchodu, zaplatit ani průměrné náklady na bydlení. A vláda se tomu nevěnuje vůbec. V koaliční smlouvě jsou dvě slova, ve vládním prohlášení je věnovaných 14 řádek, kde se dočítáme, že se vláda postará o ty, kteří se o své bydlení z objektivních důvodů nemohou postarat a v jejichž případech selže i záchranná brzda rodiny. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP