(15.30 hodin)
(pokračuje Marková)

Jestliže záchranná služba bude zákonem jednotně centrálně plánována a proorganizována, tedy včetně letecké, záchranné, horské, vodní, tak by mělo být také stanoveno totéž pro síť nemocnic, které musí být k dispozici v určitých místech. KSČM navrhuje minimálně jednu v okrese nebo například sto tisíc obyvatel. U záchranné služby se předpokládá její dvacetičtyřhodinová dostupnost, a jelikož dnes je záchranná služba v kompetenci krajů, mělo by se také říci, kolik a za kolik.

Prevence při současné konkurenci zdravotních pojišťoven, jak ukazuje praxe, je často zneužívána pro lanaření výhodných pojištěnců. Při pokračující konkurenci pojišťoven se tento jev bude samozřejmě opakovat. Původní obsah a význam prevence by byl zachován pouze při existenci jedné zdravotní pojišťovny. Konkurence v této oblasti by měla být uplatněna pouze v rámci dobrovolného doplňkového zdravotního pojištění.

Rozšíření generické preskripce a substituce u léků navrhuje KSČM dlouhodobě. Pro podporu tohoto záměru je však třeba stanovit ekonomickou zainteresovanost předepisujících lékařů.

Záměr převést fakultní nemocnice na univerzitní nemocnice signalizuje zhoršení současného stavu, protože se u jejich právní formy - zřejmě akciová, tedy obchodní společnost - předpokládá tvrdé rozpočtové omezení. Fakultní nemocnice jsou nyní státní příspěvkové organizace a mají přímou vazbu na státní rozpočet. Změna bude znamenat, že o poskytovaných službách budou rozhodovat akcionáři a může dojít k významnému omezení současné klinické praxe fakultních nemocnic. KSČM tedy nemůže za těchto podmínek s převodem souhlasit.

U vzdělávání chybí rámcová specifikace, jak zabránit proškoleným lékařům v odchodu do zahraničí. Jinak obecně lze souhlasit s potřebnými změnami v dlouhodobě špatně nastaveném postgraduálním a celoživotním vzdělávání lékařů i vzdělávání sester.

KSČM nesouhlasí s převedením nemocenských dávek na nemocenské pojištění z důvodů možné existence dvou různých režimů. Přitom Česká správa sociálního zabezpečení má zkušenosti i vyškolené pracovníky k této činnosti.

Posílení dozoru a kontroly zdravotních pojišťoven by bylo jednodušší, kdyby byl pouze jediný správce veřejného zdravotního pojištění, tak jak to dlouhodobě prosazuje Komunistická strana Čech a Moravy.

Posílení práv pacientů a elektronizace zdravotnictví - jedná se zřejmě o rozšíření projektu VZP IZIP. Záměr podporujeme, ale je nutné projekt aktualizovat. Za prvé, efektivní by byl u jediné pojišťovny a při připojení všech lékařů. A za druhé, současné peníze placené za zpracování soukromé firmě jsou nehorázné.

Zavedení institutu reálné ceny je riskantní. Došlo by k celkovému zdražení zdravotní péče a u každého pracoviště bude jiná. Pojišťovny nemohou za stejnou práci platit různě kvůli vytváření možného korupčního prostoru. Jestliže se zákonem sjednotí podmínky fungování zdravotních pojišťoven, tak pak je to vlastně jedna pojišťovna a mělo by to být řečeno jasně se stanovením termínu, do kdy se tak stane. Více pojišťoven odčerpává jen zdroje na administrativu a nesouhlasíme s tvrzením, že i při jedné pojišťovně to budou zase tři procenta z výběru pojistného.

Podpora dlouhodobé péče v domácnosti pacientů je možná jen za předpokladu, že budou vytvořeny účinné kontrolní mechanismy, které zabrání případnému a stále více se rozmáhajícímu týrání seniorů.

Platy ve zdravotnictví nutně vyžadují změnu. KSČM však v souladu se stanoviskem odborů nesouhlasí se zrušením tabulkových platů. Nemělo by se zapomenout na vazbu na složitost výkonu.

Posílení kompetencí nelékařských pracovníků. Tady není vůbec jasné, kterých a proč by se tak mělo dít.

A závěrem ještě co se týká regulačních poplatků. Regulační poplatky zůstávají pro Komunistickou stranu Čech a Moravy jako celek nepřijatelné. Navrhované změny jsou jasným důkazem toho, před čím jsme jako strana varovali a proč jsme předkládali návrhy zákonů na úplné zrušení takzvaných regulačních poplatků. Prolomením ústavního nároku na bezplatnou zdravotní péči se otevřela možnost kdykoliv poplatky navyšovat. Navržená kosmetická úprava v podobě zrušení poplatku za položku na receptu a místo toho třicetikorunová platba za recept při současném zrušení úhrad takzvaných hlavních léků ze zdravotního pojištění je podle mého názoru podvod na voličích. Také možnost navýšení poplatku za den v nemocnici od sto korun po skutečné náklady za takzvané hotelové služby či navýšení poplatku u ambulantního specialisty bez doporučení je jasný důkaz snahy pravicové vládní koalice zdražit potřebnou zdravotní péči pacientům a vytahat z jejich kapes co nejvíce peněz. Stále se tak zvyšuje možnost omezení přístupu ke zdravotní péči některým skupinám občanů při současné neexistenci jakékoli sociální klauzule. V textu není zmiňován ani dnes již nedostačující takzvaný sociální limit. Vyvstává tedy otázka, jestli zůstane vůbec zachován, a když, tak v jaké výši a pro koho.

Závěrem. Navržený přístup k řešení problematiky zdravotnictví obsažený v programovém prohlášení vlády povede jednoznačně k celkovému silnému, minimálně jednotřetinovému zdražení zdravotní péče pro občany České republiky. To bezesporu přinese zhoršení přístupu ke zdravotní péči řady občanů, a tedy i ke zhoršení zdravotního stavu obyvatelstva. Nedostatek finančních prostředků pro zdravotnictví je nutno hledat v redukci stávajících omezení na straně příjmů a v optimalizaci výdajů, nikoliv v automatických škrtech. V programovém prohlášení jsou formulace uzpůsobeny tak, aby vypadaly, že bude snaha něco udělat ve prospěch pojištěnců, ale současně je jasně znatelná původní představa zdravotnictví podle TOP 09 - navýšení spoluúčasti až na 25 %. To znamená: zdraví je drahé zboží a zdravotnictví je jen pro bohaté.

Z výše uvedených důvodů nemůže Komunistická strana Čech a Moravy kapitolu zdravotnictví podpořit a ani celé programové prohlášení vlády.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla paní poslankyně Soňa Marková. Nyní je do rozpravy přihlášen pan poslanec Bohuslav Sobotka a dále pan místopředseda Lubomír Zaorálek. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Hezké odpoledne, vážená paní předsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové.

Ještě než se vyjádřím z pohledu České strany sociálně demokratické k předloženému programovému prohlášení vlády, dovolte mi, abych zmínil jednu věc, která s tím souvisí pouze nepřímo. My tady dnes nejednáme ve vzduchoprázdnu. Uplynulý víkend postihly velkou část naší republiky ničivé povodně a já bych rád úvodem svého vystoupením poděkoval všem, kdo během víkendových povodní nasazovali své životy, nasazovali své zdraví, aby pomohli druhým. Chtěl bych poděkovat všem občanům, chtěl bych poděkovat dobrovolným i profesionálním hasičům, chtěl bych poděkovat policistům, vojákům, starostům i zastupitelům.

Už první praktický problém, se kterým se tato vláda musela setkat při zahájení své činnosti, ničivé povodně, ukázal v zásadě chybnou koncepci její příští politiky. Vláda bude - a deklaruje to jasně - škrtat prostředky na provoz policie, bude škrtat prostředky na provoz hasičů. Logicky tedy škrtá prostředky na činnost integrovaného záchranného systému. Dá se očekávat rušení policejních služeben i hasičských stanic. Vláda zastavuje od zeleného stolu řadu dopravních staveb, které jsou přirozeně součástí protipovodňových opatření. Bohužel, obávám se, že až příště přijdou povodně, nemusí to být tak daleko, budeme na ně díky těmto vládním škrtům a vládnímu programu mnohem hůře připraveni, než jsme byli teď. A tak to bohužel bude ve vládním sektoru se vším.

Tato vláda má pohodlnou většinu 118 mandátů, přesto její postavení není jednoduché. Jsme ve složitém období, kdy naše země překonává dopady světové krize a všichni hledáme východiska k obratu k novému ekonomickému a sociálnímu vzestupu naší země. Přes nerozumné zatlačení sociální demokracie do opozice jsme připraveni vést s vládou diskusi nad každým racionálním projektem rozvoje naší země ve prospěch obyvatel. Budeme opozicí jako sociální demokraté zodpovědnou, zodpovědnou vůči naší dlouhé sociálně demokratické tradici, která přežila koneckonců i komunistickou totalitu, zodpovědnou vůči našim dlouhodobým hodnotám a více než milionu voličů sociální demokracie z květnových voleb. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP