(17.40 hodin)
(pokračuje Semelová)

A za další - kdo se postará o dítě? Beztoho se jedná o pouhý výkřik do prázdna, navíc silně falešný. Mnozí z autorů prohlášení jsou totiž přímo zodpovědní za rušení jeslí a mateřských škol, které dnes citelně chybějí. Za posledních deset let klesl počet veřejných mateřských škol o 1094. Navrhovaný rozvoj firemních školek, alternativních předškolních zařízení typu mateřských a rodinných center či institut sousedského hlídání současnou poptávku nepokryjí ani situaci neřeší. Rozšiřovat se musí v prvé řadě kapacity veřejných mateřských škol, v nichž jsou vhodné podmínky a kvalifikované učitelky. Jejich úlohu nemůže suplovat sousedské hlídání či soukromá mateřská centra. O jeslích se ve vládním prohlášení raději vůbec nemluví. V roce 1990 jich u nás bylo 1043, ke konci loňského roku pouze 46 s celkovou kapacitou 1449 míst, to je pouze pro jedno procento dětí. Existují sice ještě soukromá zařízení, ale ta jsou pro většinu rodičů příliš drahá. Přitom Evropská unie stanovila, že do roku 2010 by měly mít členské státy zařízení pro 33 % dětí do tří let věku. Stát by v tom měl aktivně pomoci a neměl by to nechávat jen na obcích.

A nyní ke školství. Podporujeme snahu o udržení škol v malých obcích. Jejich existence má mimořádný význam pro rodiče, ale i pro rozvoj venkova. Souhlasíme s nutností posílit stavy učitelů. Sporné však je, aby se přidalo pouze mladým nastupujícím učitelům formou náborového příspěvku. To nepovažujeme za fér vůči ostatním pedagogům a vedlo by to ke zhoršení vztahu v pedagogických sborech a klimatu na školách.

Problematický je i návrh na uzavření smlouvy mezi rodinou a školou o chování dětí. Má řadu úskalí. Těžko si dovedu představit v případě nezájmu či neplnění uplatnění nějaké sankce.

Naši podporu má zavedení státní maturitní zkoušky jako jednoho z kroků vedoucích ke zkvalitnění vzdělání a srovnatelnosti jednotlivých škol. Její mnohaleté odkládání nás už stálo obrovské finanční částky. Bohužel v minulosti se státní maturita stávala politickým tématem, na kterém si alibisticky získávaly hlasy prvovoličů někteří zde přítomní politici.

Hlásíme se k podpoře středního odborného a učňovského školství a k jeho zakončení jednotnou závěrečnou zkouškou. Obnovu a rozvoj učňovského školství prosazuje KSČM dlouhodobě. Nesouhlasili jsme s jeho degradací a faktickou likvidací v uplynulých letech, s rušením učňovských škol a oborů v rámci honby za co nejvyšším počtem gymnaziálních maturantů a vysokoškoláků bez ohledu na jejich úroveň a potřeby společnosti. Upozorňovali jsme na nebezpečí, že za pár let bude nedostatek řemeslníků a dojde k zániku některých oborů. Čas nám dal zapravdu. Proto zabývat se touto otázkou je nanejvýš aktuální včetně obnovení pracovního vyučování na základních školách, kde žáci mnohé činnosti poprvé poznávají a kde k těmto oborům získávají vztah.

S čím výrazně nesouhlasíme: Jednoznačně s návrhem, který je uveden v jiné kapitole, ale učitelů se přímo týká, a to návrh na opakované uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou. Známe to už z uplynulých let, kdy školy šetří finance tím, že uzavírají smlouvy pouze na školní rok, a o prázdninách se z mnoha učitelů stávají nezaměstnaní. Je to asociální návrh, jímž zaměstnaní ztrácejí další sociální jistoty, v případě pedagogů i prestiž povolání.

Nesouhlasíme také s návrhem na úsporu 250 mil. na učebnice a učební pomůcky. Tento záměr bude mít dopady na rodiny, na něž se opět přenesou další náklady na vzdělání.

K terciárnímu vzdělávání. Pro KSČM je naprosto nepřijatelná jakákoli forma školného, včetně odloženého. Školné považujeme za sociální síto, kde namísto schopností a znalostí jedince a potřeb společnosti rozhoduje majetek. Student, který si vezme půjčku, bude vstupovat do života v době, kdy si má zakládat rodinu a pořizovat bydlení, zadlužený jen kvůli tomu, že se vzdělával. Mnohé talentované mladé lidi ze sociálně slabšího prostředí to podle zahraničních zkušeností od vysokoškolského studia odradí.

Z výzkumů vyplývá, že už současné měsíční výdaje vysokoškoláka činí zhruba 8500 Kč, kromě ušlého zisku, a téměř polovina studentů nemá na jejich pokrytí dost peněz. 75 % studentů denního studia si během studia musí přivydělávat. Zavedení byť jen odloženého školného označilo v průzkumu za překážku ke studiu téměř 40 % studentů. Na školném vydělají pouze banky, prodělá student a konečně s ním i my všichni. Ze studenta se stane klient, ze vzdělání zboží. Nedivte se, že studenti se podobně jako jiné skupiny obyvatel chystají znovu do ulic. Ve svém boji proti školnému mají naši plnou podporu.

Vláda je však svými asociálními návrhy nebezpečím nejen pro vysokoškoláky a občany se středními a nízkými příjmy. Zahrává si totiž s bezpečností a suverenitou celého státu. S arogancí sobě vlastní přehlížejí příslušní ministři názor většiny obyvatel a znovu obnovují snahy o umístění cizích vojenských zařízení na území České republiky. KSČM je od samého počátku proti radaru, proti cizí vojenské základně a dnes i proti plánovaným snahám o umístění prvků protiraketové obrany USA na území České republiky. Rozhodně nesouhlasíme ani s účastí České republiky v zahraničních misích USA a NATO, během nichž se vraždí civilní obyvatelstvo.

Poslední moje poznámka se týká prohlášení vlády, že se zasadí o uznání protikomunistického odboje a odporu proti komunismu. Jak sdělil pro média ministr vnitra Radek John, návrh zapracovat tento bod do vládního prohlášení vznikl na základě dojmu z Paumerova pohřbu.

Vážení přítomní. Členové Mašínovy skupiny, do níž Paumer patřil, spáchali činy, které jsou trestné na celém světě: vražda, pokus o vraždu, ublížení na zdraví, žhářství, peněžní loupež, krádež, omezování osobní svobody, únos atd., a je neskutečnou ostudou obsah vystoupení některých činitelů, kteří tyto kriminální zločiny účelově zpolitizovali. Je varující pro jakoukoli demokracii, když čelní představitelé státu veřejně podporují násilí a schvalují loupení a vraždění nevinných obětí a přispívají tak k šíření nenávisti vůči skupině obyvatel. Zapracování tohoto bodu do prohlášení vlády je nehorázným plivnutím do tváře všem, kteří vytvářeli hodnoty v naší zemi!

Na závěr svého vystoupení chci říci následující. Pár měsíců po volbách, kdy se začnou realizovat představy vládní koalice, pocítí občané na vlastní kůži, co si zvolili tím, že odevzdali hlas pravici, i tím, že řada z nich se voleb nezúčastnila. Vzhledem k tomu, že vládní prohlášení je v zásadním rozporu se zájmy většiny obyvatel České republiky a zároveň s programem KSČM, nemohu tomuto návrhu vyjádřit svoji podporu.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď bych požádal Kateřinu Konečnou a pak se připraví Stanislav Grospič.***
Přihlásit/registrovat se do ISP