(20.20 hodin)
(pokračuje Grebeníček)

Chci věřit, že i někteří členové vlády a stran vládní koalice vědí o tom, kudy se ubírá moderní svět. Proto s plnou odpovědností tvrdím: Každá vláda, která by svou existenci zakládala na byrokratickém podvazování ekonomického růstu, na byrokratických procentech škrtů veřejných výdajů a na mechanickém omezování veřejných služeb či přesouvání odpovědnosti a ekonomických nákladů krize a problémů výlučně na zaměstnance a vrstvy s průměrnými a nižšími příjmy, by pak byla vládou skutečných dinosaurů. Každá vláda, která by se pokoušela omezit lidská práva zaměstnanců a sociálně slabých, která by omezovala a rušila standardy dosud dosažených politických, sociálních a občanských práv, by byla vládou přinejmenším podezřelou.

V programovém prohlášení vlády - já se tím nechci nikoho dotknout osobně - je cítit chaos, zmatek a bezradnost. Ale i mazanost. A víc než to. Ti, kdo koncipovali vládní prohlášení, zjevně nedokázali nalézt nová, moderní, ekonomicky efektivní a přitom politicky přijatelná i sociálně více či méně spravedlivá východiska. Možná kouzlem nechtěného - věřím, že to takto nezamýšleli, ale výsledek je bohužel takový - je, že vládní program vůbec nenabízí efektivní a moderní nástroje a východiska ze společenské krize, v níž se česká společnost po léta zmítá. Ale stejně tak nenabízí koncept lidské sounáležitosti a společné cesty k ekonomicky efektivnější, sociálně přijatelné, či dokonce spravedlivé a demokraticky založené budoucnosti.

Dámy a pánové, v konfrontaci s celým vládním programovým prohlášením proto až komicky zaznívá to, co vláda začlenila do pasáže nadepsané Lidská práva: "Budeme rozhodně podporovat všechna opatření, která účinně pomohou každému občanu České republiky domoci se svých ústavou zaručených práv. Zvláštní zřetel si zaslouží příslušníci zranitelných skupin občanů, pro které je často neřešitelným problémem dovolat se spravedlnosti a rovnoprávnosti postavení - dětí, zdravotně postižených, seniorů."

Ptám se v této souvislosti premiéra, jak se slučuje s Listinou základních lidských práv a svobod a s Ústavou České republiky, tedy s ústavním pořádkem České republiky, snaha vlády likvidovat rovný přístup ke zdravotní péči a právo na bezplatnou zdravotní péči na základě zdravotního pojištění. Jak se slučuje se sociální citlivostí snižování příspěvků pro zdravotně postižené a pro rodiny žijící z nižších než průměrných příjmů? Jsou pokuty za návštěvu lékaře, za recept a výpalné za životně důležité léky projevem úcty k lidskému životu a k právům občanů na rovné zacházení? Jsou současné nejrůznější pololegální a nelegální poplatky vybírané ve školách, zejména ve školách vysokých, ale také vládou připravované školné na veřejných vysokých školách, v souladu s právem na rovný přístup dětí a mladých ke vzdělání a s ústavou, která zaručuje rovné šance a bezplatné vzdělání na veřejných školách? Je to náhoda, že po letech ostudného podfinancovávání školství a vědy se ve vládním prohlášení neobjevuje ani konkrétní a vůbec jakýkoli závazek, že v případě procenta hrubého domácího produktu směřujícího ve veřejných výdajích do školství a vědy dojde k jeho zvýšení? Vedle učitelů jsou zde vysoké počty zaměstnanců, jejichž platy jsou rovněž hodně nízké. I ti mají platit za neodpovědnost premiérů a ministrů financí předchozí vlády? Je návrh na řetězení pracovních poměrů na dobu neurčitou (určitou?), neúnosné prodlužování zkušební doby a všemožné obcházení daňových povinností včetně placení zdravotního a sociálního pojištění v souladu s lidskou důstojností, s rovností všech forem podnikání a s právem na spravedlivou odměnu za práci?

Dámy a pánové, jak se vláda postaví ke skutečnosti, že v České republice média veřejné služby, ale i další, prosazují cenzuru informací a informačních zdrojů z politických a jiných důvodů a že občanům je fakticky upíráno právo na to, aby si sami svobodně vytvářeli názor a mohli informovaně rozhodovat o podstatných otázkách svého života a o směřování společnosti, ve které žijí? Proč vláda obchází v oblasti lidských práv skutečnost, že Česká republika se podílí na hrubém porušování mezinárodních úmluv o lidských právech a Charty OSN, že vlády České republiky přijímají spoluodpovědnost za akty teroru a násilí, za válečné zločiny, za jejich krytí a hrubě porušují své povinnosti při prosazování ženevských konvencí? A proč tak málo vláda vyvíjí mírové aktivity, programy pomoci rozvojovým zemím a aktivity směřující k mírové spolupráci států a národů multipolárního světa?

Možná právě proto je formulace cílů vlády v zahraniční politice a její odpovědnosti za mírovou spolupráci tak neurčitá, možná bych mohl říci bezpohlavní a k ničemu novému nezavazující.

Jak se vláda staví ke skutečnosti, kdy předchozí vlády povolily v rozporu s ústavně zaručeným právem na život mimo regulérní vyhlášení války fyzickým osobám s občanstvím České republiky právo výkonu mimosoudních poprav a aktivního útočného zabíjení lidí na území cizích států?

Beru na vědomí, že vláda ani slovem nezmiňuje, a možná není ani schopna zajistit naplnění práva občanů na práci, na práci společensky užitečnou a potřebnou. Považuji to ale za neomluvitelné v situaci, kdy statisíce rukou by mohly stavět a opravovat byty, silnice, kdy statisíce lidí by mohly pracovat ve sféře sociální péče, ve službách, vytvářet hodnoty, brát mzdy a platit sociální a zdravotní pojištění, daně a vytvářet koupěschopnou poptávku, která podmiňuje spotřebu a ekonomický růst.

Ano, mnohé z těchto prací a služeb by mohly být podstatně levnější bez překupníků, bez zkorumpovaných, předražených zakázek velkých firem, které pracují mnohdy rukama firem malých a živnostníků - švarcsystému.

Závěrem si pak dovolím poněkud odlehčit slova kritiky, ale v žádném případě to neznamená, že tím oslabuji své výhrady k předkládaným záměrům této vlády. Když Čapkův pejsek s kočičkou - vzpomínáte, také jste to určitě četli - vařili svůj dort, byli vedeni těmi nejlepšími úmysly. Do toho dortu dali vše, co považovali za nejlepší pro sebe a své žaludky. Asi tak nějak na mě působí vládní prohlášení formou svého zpracování a jako celek svým obsahem.

Chtěl bych vládě a jejím ministrům jen připomenout: To, co podle vašich nejlepších úmyslů vyhovuje vašim žaludkům a peněženkám, se může ukázat ve výsledku jako nekonzumovatelné dokonce i pro vás samotné. A rozhodně to neodpovídá žaludkům a peněženkám těch dolních deseti milionů, pro které svůj výpeček připravujete.

Za předpokladu ekonomického růstu - cituji v této souvislosti z koaliční smlouvy Občanské demokratické strany, TOP 09 a Věcí veřejných - dosáhneme do roku 2016 vyrovnaných veřejných rozpočtů. To je ovšem jiná káva. Vládní koalice nám totiž jasně říká: "Nebude-li pršet, nezmoknem." Tomu rozumím, neboť za předpokladu recese žádných vyrovnaných rozpočtů vládní koalice nedosáhne a všechny oběti našich spoluobčanů budou opět naprosto zbytečné. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP