(18.00 hodin)
(pokračuje Seďa)

Proto bych se rád dozvěděl od současné vlády, jak dlouhá je ta přiměřená legisvakanční lhůta pro přípravu nezbytných norem, a od předkladatelů návrhu zákona bych chtěl sdělení, jaký způsob zvolí, aby šalamounské vyjádření vlády nabylo účinku.

Předem děkuji za vaše odpovědi.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak. Zazněly dotazy v obecné rozpravě. Ptám se, jestli ještě někdo přijde s dalšími. Nicméně, moc se toho nehlásí do rozpravy. Pravděpodobně mi nezbude, než rozpravu ukončit. A zeptám se, jestli někdo bude reagovat.

Prosím, pan premiér se ujme slova a odpoví. Prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, chtěl bych poděkovat panu poslanci Tejcovi za věcné vystoupení i za podněty, které by podle mého názoru určitě měly být zapracovány do tohoto návrhu.

Jsem přesvědčen, že vzhledem k tomu, že tento návrh vyžaduje širší podporu - a tady nemluvím o dvou nebo třech chybějících hlasech do ústavní většiny, tady si myslím, že by měla být dosažena skutečně institucionální shoda poslaneckých klubů nad tímto krokem, který je nutný z hlediska vnímání české veřejnosti - jsem přesvědčen, že problémy, které tady objektivně jsou a na které já jsem upozornil v otázce změny jednacích řádů obou komor Parlamentu, úpravy zákona o Ústavním soudu na základě vzájemné dohody, a ptal se na to tady pan poslanec Seďa, jsme schopni vyřešit v následujícím období v průběhu druhého čtení po dohodě, po politické dohodě jednotlivých poslaneckých klubů.

Nepochybuji tedy o tom, že se v této věci dohodneme i o způsobu, jak tyto další problémy vyřešit. Ale to, co je klíčové, podle mého názoru, a co bude jakýmsi testovacím hlasováním v těch následujících krocích při projednávání tohoto návrhu, je, že kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody. A my chceme omezit imunitu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak. To bylo slovo na závěr. Pan poslanec Tejc je tuším zpravodajem. Ano? A nechce už nic říci. (Ne.) Ne.

Budeme se tedy zabývat návrhy na přikázání. Tady zazněl rozšířit to také... Tedy, jednak je tady také ústavněprávní. A byl návrh, aby se to rozšířilo na mandátový a imunitní. Takže takhle. Myslím, že další návrhy nejsou. Pouze ty dva. Budeme tedy hlasovat o těchto dvou návrzích. Kdo chce hlasovat, může hlasovat.

 

Nejdřív tedy předložený návrh přikázat k projednání ústavněprávnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro ústavněprávní výbor, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 29, přihlášeno 162, pro 153, proti žádný. Ústavněprávní výbor byl schválen.

 

Další návrh byl mandátový a imunitní výbor.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro projednání i ve výboru mandátovém a imunitním, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 30. Přihlášeno 163, pro 143. (Podle světelné tabule 3 proti.) Takže tento návrh byl také přijat.

 

No a to by asi tak bylo všechno. Návrh jsme tedy přikázali oběma výborům a můžeme ukončit projednávání tohoto bodu. Děkuji tedy předsedovi vlády a zpravodaji. Končím bod 5.

 

Další bod je bod

6.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí
režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií
dvojího užití, ve znění zákona č. 281/2009 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 74/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Prosím pana ministra Martina Kocourka, aby nám sdělil, o co se jedná v prvém čtení. Prosím. Prosím o klid. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych uvedl návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití, ve znění zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tisk číslo 74.

Navrhovaná novela zákona je adaptačním předpisem k novému nařízení Rady č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, který rozšiřuje předmět úpravy o kontrolu tranzitu zboží dvojího užití přes území Evropské unie a poskytování zprostředkovatelských služeb souvisejících se zbožím dvojího užití ve třetích zemích. S tímto rozšířením souvisí i většina navrhovaných úprav a doplnění zákona, které umožňují účinnou kontrolu v těchto nově upravených oblastech. Do novely zákona byly zapracovány i změny zohledňující zkušenosti získané dosavadní praxí uplatňování kontroly zboží a technologií dvojího užití. Upřesňují se důvody pro neudělení povolení dle závažnosti prokázaných správních deliktů za porušení režimu kontrol podle zákona a rovněž se zefektivňuje správní trestání, které se nově rozšiřuje i na postih jednotlivců nepodnikatelů.

Všechny úpravy a doplnění stávajícího zákona jsou plně v souladu s ustanovením citovaným nařízením Rady, zajišťují řádné provádění kontrol spojených se zbožím dvojího užití a nejdou nad rámec toho, co nařízení ponechává členským státům k řešení na národní úrovni. Zajištění kontroly nakládání se zbožím dvojího užití je přitom důležité nejen z hlediska nutnosti dodržet mezinárodní závazky České republiky, které vyplývají z jejího členství v Evropské unii a v Severoatlantické alianci, ale i z hlediska zahraničněpolitických a bezpečnostních zájmů České republiky.

Uvedený návrh zákona byl již schválen předchozí vládou 3. května 2010 a následně 7. května 2010 předložen v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky jako tisk číslo 1089 s návrhem na vyslovení souhlasu v prvním čtení. Poslanecká sněmovna v minulém volebním období tento návrh však již nestihla projednat. Z tohoto důvodu byl v nezměněné podobě návrh zákona projednán a schválen vládou dne 18. srpna 2010.

Je tedy zřejmé, že je nanejvýš nutné implementační proces urychlit vzhledem k nezbytnosti zajistit soulad vnitrostátního právního řádu s uvedeným nařízením Rady Evropské unie. Proto se i nyní navrhuje Poslanecké sněmovně, aby s tímto návrhem vyslovila souhlas již v prvém čtení podle § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Děkuji, pane ministře, za uvedení. A teď bych požádal o slovo zpravodaje pro prvé čtení, pana poslance Martina Pecinu.

 

Poslanec Martin Pecina: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, k projednání máme před sebou návrh zákona, který byl již dvakrát schválen vládou, a to jak vládou před tímto volebním obdobím 3. května 2010, tak nynější vládou 18. srpna, to znamená, že má, alespoň doufám, v této Sněmovně širokou podporu. Tento návrh byl již také předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.***
Přihlásit/registrovat se do ISP