Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
9. listopadu 2010 ve 14.03 hodin
Přítomno: 169 poslanců

 

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, zahajuji další den přerušené 7. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás vítám.

Prosím nejprve, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Zároveň vás všechny prosím, abyste mi nahlásili náhradní karty a jejich čísla, pokud jimi disponujete. (V sále je značný hluk.)

Zatím sděluji, že paní poslankyně Karolina Peake mi oznámila, že má náhradní kartu číslo 2.

A teď se dostávám k bloku omluv. Prosím vás o ztišení, pokud možno, abyste slyšeli, kdo se omlouvá z dnešního jednání.

Pan poslanec Tluchoř má náhradní kartu číslo 8.

A teď tedy omluvy. Ještě jednou prosím o klid. (Z lavic se ozývá šššš!)

Z poslanců se omlouvají Vojtěch Adam, Pavel Antonín, Jan Bauer, Jana Fischerová, Milada Halíková, Václav Horáček, Tomáš Chalupa, Petr Jalowiczor, Radim Jirout, Jana Kaslová, Daniel Korte, František Novosad, Josef Novotný starší, Anna Putnová, Aleš Roztočil, Marie Rusová, Adam Rykala, Jan Smutný, Josef Smýkal, Bohuslav Sobotka, Dana Váhalová, Jaroslav Vandas, Jaroslava Wenigerová, která se omlouvá dnes od 16.30 hodin, a Jiří Zemánek, tedy 24 kolegyň a kolegů.

Z členů vlády se omlouvají čtyři, to je pan ministr Jiří Besser, pan ministr Jiří Pospíšil, pan ministr Karel Schwarzenberg a pan ministr Alexandr Vondra. Tolik omluvy k dnešnímu dni.

Dovolte, abych vás ještě informovala o tom, že po dohodě s předsedy čtyř nebo na základě jednání dnešní dopolední porady s předsedy poslaneckých klubů je zde návrh na vyřazení všech zbývajících neprojednaných bodů schváleného pořadu 7 schůze kromě již pevně zařazených bodů, tedy bodu 56 a 89, jsou to sněmovní tisky 70 a 145. Jsou to, jak jistě víte, návrhy ve třetím čtení. V pátek Sněmovna svým hlasováním vyčlenila také jiné hodiny kromě stanovených jednacím řádem pro projednávání zákonů ve třetím čtení, čili je možnost tyto zákony dnes projednávat.

Pro informaci dodám, že přehled zbývajících neprojednaných bodů 7. schůze vám byl všem rozdán na lavice.

 

Dámy a pánové, zahajuji projednávání... (Odmlka kvůli velkému hluku v sále.)

Zeptám se nejprve, jestli se někdo hlásí ještě k pořadu schůze.

Náhradní kartu číslo 10 má pan poslanec Babák, náhradní kartu číslo 11 pan kolega Vysloužil.

 

K pořadu schůze se nikdo nehlásí, proto zahajuji bod

56.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu
cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona
č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 70/ - třetí čtení

Je to první bod, který jsme si takto zařadili. Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujal místo místopředseda vlády a ministr vnitra Radek John, a také prosím zpravodajku výboru pro obranu a bezpečnost paní poslankyni Ivanu Řápkovou. Vám všem ostatním sdělím, že pozměňovací návrhy jste obdrželi jako sněmovní tisk 70/2.

Nejprve otvírám rozpravu a táži se, kdo se hlásí do rozpravy ve třetím čtení. Upozorňuji, že lze navrhnout pouze opravy gramatických chyb či legislativně technické úpravy.

Paní poslankyně Řápková, prosím.

 

Poslankyně Ivana Řápková: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, navrhuji tyto legislativně technické připomínky k tisku číslo 70.

U pozměňovacího návrhu C poslance Viktora Paggia, strana 21 až 22 pozměňovacího návrhu číslo 70/2:

V bodu jedna za slova "v § 180i" doplnit slova "odstavec 2". To znamená, že se jedná o upřesnění textu.

V bodu tři v poslední větě tohoto bodu nahradit slova "§180i odstavec 4" slovy "§180j odstavec 4". Jedná se o opravu písařské chyby.

A v bodě pět nahradit slovo "ministr" slovem "ministerstvo".

Dále u pozměňovacího návrhu H poslance Marka Šnajdra, poslankyně Zdeňky Horníkové a poslance Borise Šťastného na straně 28 pozměňovacího návrhu 70/2:

v bodu čtyři v úvodním ustanovení odstavce 3 slova -

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Promiňte, paní kolegyně. Prosím o klid všechny. Je před námi poměrně složité hlasování s velkým množstvím pozměňovacích návrhů, a abychom se nedopustili chyby, je potřeba hlídat i to, co teď čte paní poslankyně jako návrhy legislativně technické. Pokusíme se tím ujasnit a zjednodušit další proceduru.

Čili důrazně žádám o to, abyste zasedli na svá místa a věnovali pozornost tomu, co projednáváme.

 

Poslankyně Ivana Řápková: Děkuji.

Takže ještě jednou - u pozměňovacího návrhu H poslance Marka Šnajdra, poslankyně Zdeňky Horníkové a poslance Borise Šťastného v bodu čtyři v úvodním ustanovení odstavce 3 slova "dle bodu 2b" nahradit slovy "podle odstavce 2 písm. b)" a slova "dle bodu 1" nahradit slovy "podle odstavce 1". A v písmenu a) bodu čtyři slovo "úřadně" nahradit slovem "úředně". Slova "dle bodu 1" nahradit slovy "podle odstavce 1".

Dále u stejného pozměňovacího návrhu v bodu šest nahradit slova "ministr vnitra na návrh ministra zdravotnictví" slovy "Ministerstvo vnitra na návrh Ministerstva zdravotnictví" a dále slova "dle bodu 1 výše" nahradit slovy "podle odstavce 1". ***
Přihlásit/registrovat se do ISP