(14.10 hodin)
(pokračuje Řápková)

Další legislativně technické připomínky se týkají pozměňovacího návrhu I poslance Františka Bublana. Jsou na straně 30 pozměňovacího návrhu 70/2: V bodu 16 v úvodním ustanovení slova "v části první" nahradit slovy "v části čtvrté".

To je vše.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, paní poslankyně. Zeptám se ještě, zda se někdo další hlásí. Pan kolega Bublan. Prosím.

Paní poslankyně Emmerová má náhradní kartu číslo 12.

Prosím, pane kolego. Je rozprava ke třetímu čtení, je možno vznést pozměňovací návrhy legislativně technické či gramatické úpravy a je možno samozřejmě přednést i nějaké stanovisko.

 

Poslanec František Bublan: Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, já už jsem se k tomuto zákonu vyjadřoval dvakrát, nicméně před třetím čtením mi dovolte několik poznámek k navrženým pozměňovacím návrhům.

První poznámka se týká pozměňovacího návrhu, který byl odhlasován ve výboru pro obranu a bezpečnost, který předložila paní poslankyně Řápková. Vyjadřuji nesouhlas s touto změnou, protože se jedná o změnu, která se dotkne cizinecké policie, a i když nejsem a priori proti tomu, aby se zcivilňovala tato problematika, tak se domnívám, že v tuto dobu není nejvhodnější tímto postupem jít dopředu. Chtělo by to nějakou větší diskusi.

Nicméně je tam ještě jeden problém, a ten vzniká tím, že se převádí udělování víz k pobytu nad 90 dnů z cizinecké policie na Ministerstvo vnitra. Cizinci, kteří podali žalobu proti rozhodnutí cizinecké policie, že jim byla zrušena platnost pobytu, víza nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu nebo byla zamítnuta žádost o prodloužení platnosti tohoto povolení, se nemají ke komu odvolat. Oni se mohou odvolat zase k cizinecké policii, nikoliv k Ministerstvu vnitra.

Já bych si potom dovolil navrhnout, aby při hlasování se o bodu číslo 5 hlasovalo odděleně.

Další poznámka se týká pozměňovacího návrhu pana poslance Šťastného. Tento návrh směřuje k tomu, aby některým cizincům s dlouhodobým pobytem - to jsou držitelé víz nad 90 dnů, cizinci, kteří sem přišli ke sloučení rodiny, studenti, vědečtí pracovníci, držitelé zelených a modrých karet - byla uložena povinnost ihned po svém vstupu se podrobit lékařskému vyšetření v jednom z akreditovaných zdravotnických zařízení. Tento návrh považuji trošku za nesmyslný, protože se vztahuje pouze na cizince, kteří zde budou pobývat na dobu delší než 90 dnů. Pokud bychom chtěli zabránit šíření nějakých nemocí nebo bakterií, tak připomínám, že tyto bakterie moc nerozlišují mezi tím, jestli je tady někdo 89 dnů, nebo 91 dnů. Z tohoto pohledu si myslím, že je to diskriminační a nemá to žádný význam. Navíc je tady velké riziko rozporu s evropským právem, protože pozměňovací návrh ukládá povinnosti cizincům, na které se vztahují příslušné směrnice Evropské unie, směrnice o slučování rodiny, směrnice o studentech, vědeckých pracovnících a o modrých kartách. Žádná z těchto směrnic neumožňuje podrobovat jejich držitele navržené povinnosti a rušit jim povolení k pobytu pouze z toho důvodu, že při vstupu se nepodrobili lékařské prohlídce. Je to určité dublování, protože každý cizinec, který žádá o vízum, musí nejdříve předložit potvrzení o tom, že se podrobil lékařské prohlídce, že je zdravotně v pořádku, a na základě toho je mu vízum uděleno, takže není důvod k tomu, aby po přijetí sem se znovu podroboval nějaké zdravotní prohlídce.

Další návrh pana poslance Šnajdra, paní poslankyně Horníkové a pana poslance Šťastného - s těmito návrhy rovněž nemohu souhlasit, protože z větší části neodrážejí veřejné zájmy České republiky, ale pouze soukromé zájmy komerčních pojišťoven.

Jinak k ostatním návrhům mám celkem pozitivní stanovisko. Myslím, že většinu z nich lze podpořit, a také to v konečném hlasování učiním. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane poslanče. Doufám, že váš návrh byl zaznamenán. Jestli jsem tomu rozuměla, chcete v jednom případě oddělené hlasování. Prosím, abyste zopakoval přesně, kterého bodu by se to mělo týkat.

 

Poslanec František Bublan: Já to zopakuji. Je to návrh z výboru pro obranu a bezpečnost, pozměňovací návrh pod písmenem A. Navrhuji, aby se o bodu 5 hlasovalo odděleně.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Bod A5, oddělené hlasování. Ano. Zaznamenali jsme to, vyrovnáme se s tím, až se budeme bavit o způsobu hlasování. To byl pan kolega Bublan.

Nyní o slovo požádal pan poslanec Šťastný. (Mnozí poslanci se pohybují po sále.) Prosím všechny ostatní, aby zasedli do lavic!

Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Boris Šťastný: Děkuji, vážená paní předsedkyně. Dámy a pánové, já bych jen stručně zareagoval na připomínku pana poslance Bublana k pozměňujícímu návrhu, který jsem předložil, který se týká povinného vyšetřování cizinců, kteří žádají o trvalý pobyt. Chtěl bych vyvrátit dvě mylné informace.

Ta první je - skutečně ten návrh, jak je předložen, vyžaduje, aby cizinci byli vyšetřováni v akreditovaných pracovištích na základě akreditace Ministerstva zdravotnictví, nicméně přidělení nebo udělení té akreditace je obligatorní. To znamená, že je zcela vyloučeno, aby kdokoliv, kdo splní požadavky, které budou předem dány, takovou akreditaci neobdržel. Čili možnost, že Ministerstvo zdravotnictví bude rozhodovat, že to či ono zdravotnické zařízení akreditaci dostane, nebo nedostane, je zcela vyloučená. Jestliže někdo například chce vyšetřovat cizince proti tomu, zda má tuberkulózu, či nemá, tak je evidentní, že jistě oční klinika takové vyšetření provádět nemůže, ale že to musí být například praktický lékař, internista či pneumolog. Čili jakékoliv selektování ze strany Ministerstva zdravotnictví v tomto ohledu je zcela vyloučené.

Druhý argument, že to není potřeba, je také mylný. Chci jen upozornit, že se tady pohybují a nadále budou pohybovat desítky tisíc cizinců, kteří přicházejí z nejrůznějších zemí, kde hrozí obrovské epidemiologické riziko. Ministerstvo zdravotnictví v této chvíli nemá žádnou možnost přikázat nebo nařídit, aby tito cizinci byli před udělením povolení k trvalému pobytu řádně zdravotně vyšetřeni, pouze dnes existuje možnost, která je v zákoně, že pokud má příslušný pracovník důvodné podezření, může o takové vyšetření požádat. Jistě chápete, že policista za přepážkou, kterého dělí od daného cizince nebo žadatele několikacentimetrové sklo, není a ani nemůže být jakýmkoliv způsobem odborně způsobilý k tomu, aby poznal, zda ten člověk má syfilis, žloutenku nebo tuberkulózu. Já na tuto věc upozorňuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP