(14.20 hodin)
(pokračuje Šťastný)

Tento návrh byl projednán a měl být předložen už v minulém volebním období na základě komunikace s hlavním hygienikem České republiky panem doktorem Vítem. Ministerstvo zdravotnictví, resp. hlavní hygienik na tomto návrhu spolupracoval, existuje k tomu kladné stanovisko, a nebude-li schválen jako pozměňovací návrh, chci tady anoncovat celé veřejnosti, že jej předložím jako poslanecký návrh zákona, samozřejmě v rámci řádného projednání s našimi koaličními partnery, ale i opozicí. Díky.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane poslanče. Další do rozpravy? Hlásí se prosím někdo? Pokud tomu tak není, tak končím rozpravu ve třetím čtení a budeme se moci věnovat hlasování o pozměňovacích návrzích. Ale nejprve poprosím paní zpravodajku, aby nám představila proceduru. Prosím, abychom ji pozorně poslouchali, poté bychom hlasovali o jednotlivých pozměňovacích návrzích a potom, až odhlasujeme všechny pozměňovací návrhy, tak by měla pět minut legislativa na to, aby zkontrolovala, zda vše proběhlo před závěrečným hlasováním tak, jak mělo, a teprve poté by následovalo závěrečné hlasování. Tolik nyní z mé strany.

Teď prosím o proceduru paní zpravodajku.

 

Poslankyně Ivana Řápková: Děkuji za slovo. Bylo předloženo celkem 9 pozměňovacích návrhů. Pod písm. A je to pozměňovací návrh výboru pro obranu a bezpečnost, pod bodem B je to pozměňovací návrh poslankyně Jitky Chalánkové, pod bodem C je to pozměňovací návrh pana poslance Viktora Paggia, pod písm. D návrh pana poslance Zdeňka Boháče, pod písm. E je to návrh pana poslance Borise Šťastného, pod písm. F je to pozměňovací návrh paní poslankyně Zuzky Bebarové-Rujbrové, pod písm. H je to společný návrh poslanců Marka Šnajdra, paní Zdeňky Horníkové, pana Borise Šťastného a pod písm. I je to pozměňovací návrh pana poslance Františka Bublana.

Vzhledem k tomu, že pozměňovací návrh pana poslance Davida Kádnera pod písm. G mění pozměňovací návrh pod písm. A, navrhuji tuto proceduru - abychom nejdříve hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písm. G a pak bude následovat písmeno A, B, C, D, E, F, H, I a pak samozřejmě bychom hlasovali o zákonu jako celku.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To je procedura s tím, že tam bude muset být ještě oddělené hlasování o... Pardon, ještě paní kolegyně Bebarová-Rujbrová, ale zaregistrovala jsem také návrh pana poslance Bublana, který chce v rámci bodu A, tedy v tom výborovém hlasování, oddělené hlasování o bodu číslo 5. Bylo to tak?

 

Poslankyně Ivana Řápková: Bylo to tak. Já navrhuji, abychom o každém bodu hlasovali tedy jako celku, o každém návrhu jako celku, a abychom rozhodli hlasováním, zda budeme hlasovat odděleně o jednotlivých částech pozměňovacího návrhu A. Nejdřív budeme hlasovat o bodu G a pak o těch ostatních návrzích.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová K prvnímu bodu, jestli dovolíte, tak bych navrhla. První hlasování o legislativně technických úpravách, o těch, které byly načteny teď v rámci třetího čtení. To by bylo první hlasování.

Poté by následovaly, jak vy jste navrhla, bod G, bod A s výjimkou bodu číslo 5 a všechny ostatní body v rámci výborového pozměňovacího návrhu pod písm. A v jednom hlasováním, pokud si někdo nevymíní jiné, a potom by následovaly body C, D, E atd.

Paní kolegyně Bebarová-Rujbrová se ještě hlásí k proceduře. Prosím.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Ano. Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové. Paní zpravodajka navrhuje hlasovat podle písmen, tedy podle předkladatelů, pokud jsem to dobře pochopila. Já jsem předložila, a máte je pod písmenem F, čtyři návrhy, které věcně spojuje pouze problematika ochrany lidských práv azylantů, ale které jsou zcela jednoznačně oddělitelně hlasovatelné, a já navrhuji jejich oddělené hlasování. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To je písmeno F, jestli si rozumíme, a tam jsou vaše návrhy a to byl návrh na to, aby se hlasovalo - chcete o každém zvlášť z těch čtyř? Každý z těch čtyř návrhů zvlášť.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Ano. Každý se týká zcela jiné problematiky. Nemýlím-li se, je to podobné u návrhu pana poslance Bublana, ale záleží na jeho stanovisku.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Takže budeme hlasovat u vás F1, F2, 3, 4, čtyřmi hlasováními se vyrovnáme s tímto bodem. Rozumím tomu a prosím o další návrhy. Pan kolega Bublan.

 

Poslanec František Bublan: Vzhledem k tomu, že já mám těch návrhů 14, tak bych navrhoval, aby se hlasovalo o všech najednou kromě bodů 9 až 12. To bych chtěl oddělené hlasování.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zvlášť bod 9, zvlášť bod 12.

 

Poslanec František Bublan: 9 až 12.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová 9 až 12. Čili 1 až 8 dohromady a potom zvlášť každý z těch vašich návrhů. Ještě se někdo hlásí k proceduře? Nehlásí se nikdo.

Čili teď budeme hlasovat nejprve o tom, zda schvalujeme proceduru tak, jak jsme ji teď probrali a poskládali, a potom budeme podle tohoto postupu jednotlivě hlasovat.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 111 a táži se, kdo je pro to, abychom se řídili touto procedurou. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 111, přítomno 168, pro 161, proti 1. Proceduru jsme schválili a můžeme tedy zahájit hlasování.

 

První návrh tedy bude na legislativně technické úpravy, které zazněly v rámci třetího čtení, a budeme o nich hlasovat o všech najednou.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 112 a táži se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 112, přítomno 168, pro 158, proti 1. Legislativně technické úpravy jsme schválili.

 

Nyní budeme hlasovat tak, jak nám paní zpravodajka bude vždycky uvádět jednotlivé návrhy. Poprosím ji též, aby k nim sdělila Sněmovně své stanovisko, a o totéž požádám pana ministra.

Čili jak zní první návrh?

 

Poslankyně Ivana Řápková: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu G, který předložil poslanec David Kádner. Jsou to body G1 až G3 a navrhuje, abychom hlasovali o tomto pozměňovacím návrhu jako celku. Stanovisko je kladné. (Ministr také kladné stanovisko.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 113. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 113, přítomno 168, pro 162, proti 2. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat. Prosím o další návrh, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Ivana Řápková: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písm. A. Je to pozměňovací návrh, který byl schválen výborem pro obranu a bezpečnost. Tento pozměňovací návrh v části první v bodě 61 je již ve znění schváleného pozměňovacího návrhu pana poslance Kádnera a byl tady návrh, abychom hlasovali nejdříve odděleně o bodu číslo 5 a ostatních bodech jako celku.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Takže budeme hlasovat nejprve o bodu číslo 5, jestli takto by to bylo možné, jak si přál pan poslanec Bublan. (Zpravodajka i ministr stanovisko kladné.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP