(14.40 hodin)

 

Poslankyně Ivana Řápková: A nyní budeme hlasovat o bodech I13, I14, I15 a I16, stanovisko je záporné. (Ministr: Záporné)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 127. Kdo souhlasí s těmito body? Kdo je proti?

Hlasování číslo 127, přítomno 170, pro 67, proti 96. Návrhy přijaty nebyly.

 

Poslankyně Ivana Řápková: A nyní, protože jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy, můžeme hlasovat o zákonu jako celku ve znění schválených pozměňovacích návrhů. Stanovisko kladné. (Ministr: Stanovisko kladné.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Já jsem ještě avizovala předtím chvilku pro legislativu (legislativa nepotřebuje), tak legislativa to sledovala s námi, neshledává žádný problém, čili přestávku pro kontrolu nebudeme muset vyhlašovat. Jsme tedy před závěrečným hlasováním, stanoviska zazněla.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 128 a táži se, kdo je pro návrh zákona. Kdo je proti tomuto zákonu?

Hlasování pořadové číslo 128, přítomno 169, pro 104, proti 32. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní zpravodajce, děkuji též panu ministrovi. Tím jsme se vypořádali s prvním bodem našeho dnes schváleného pořadu schůze. Končím tedy projednávání bodu číslo 56, sněmovního tisku 70.

Pan kolega Laudát se hlásí.

 

Poslanec František Laudát: Omlouvám se, nezpochybňuji hlasování, jenom pro stenozáznam - u hlasování číslo 119 jsem chtěl hlasovat proti, na sjetině mám pro. Prosím o opravu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, je to oznámení pro stenozáznam. Děkuji vám, pane kolego, a my se budeme věnovat neprodleně dalšímu bodu.

 

Zahajuji projednávání bodu

89.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře
výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (zákon o podpoře
využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 145/ - třetí čtení

Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujal... a už vidím, že zde mám pana ministra průmyslu a obchodu Martina Kocourka, též zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Milan Urban již zaujal své místo. Pro nás ostatní doplním, že jsme obdrželi sněmovní tisk 145/2, který obsahuje návrh na zamítnutí a též pozměňovací návrhy.

Nejprve otevírám rozpravu ve třetím čtení. Jediná přihláška, kterou jsem písemně obdržela, je od pana poslance Látky. Pan kolega Látka prosím nyní jako první v rozpravě ve třetím čtení ke sněmovnímu tisku 145. (V sále je velký hluk.)

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, kolegyně, kolegové, dovolte mi ve svém vystoupení vycházet z žádosti Ing. Jany Syslové z Kroměříže:

"Vážený pane poslanče, obracím se na vás jako poslance v případě projednávání novely zákona 261/2007, sněmovní tisk 145/2. Firma mého manžela uvedla v listopadu 2009 do provozu solární elektrárnu umístěnou na střechách provozních budov o instalovaném výkonu 106,2 kW. Fotovoltaické panely jsou umístěny na střeše výrobní haly, na střeše skladu, na střeše kotelny -"

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Promiňte, pane kolego, já vás nerada vyrušuji, opravdu prosím všechny přítomné, aby zasedli do svých lavic a věnovali vám pozornost. Všichni ostatní nechť opustí jednací sál. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji. "... na střeše administrativní budovy. Celkově osazená plocha 1145 metrů čtverečních střech. K uvedenému kroku jsme se rozhodli po důkladné ekonomické rozvaze uvažované jako možnost alternativního zdroje energie pro vlastní výrobu na základě garancí výkupních cen státem na dobu 15 let.

Vzhledem k tomu, že jsme neměli volné finanční prostředky, uzavřeli jsme na pořízení této technologie leasingovou smlouvu se splatností 12 let a úvěr na spoluúčast se splatností 15 let. Musím podotknout, že pouze a jedině vzhledem k tomu, že výkupní cenu elektrické energie garantoval stát, jsme přistoupili k tomu, že za splátky leasingu ručíme provozní halou a za splátky úvěru ručíme svým rodinným domem.

Střecha je mírně vyosena z ideálního úhlu, a tudíž nikdy nedocílíme maximálního možného výnosu, který je možný u elektráren instalovaných na volné ploše.

Důsledkem státního návrhu o zavedení srážkové daně ve výši 26 % se ocitneme v situaci, kdy budeme muset vstoupit do insolvenčního řízení a celá naše rodina zůstane bez domova. Vlivem subjektivních i objektivních okolností nejsme v současné době schopni dotovat provoz elektrárny z jiných zdrojů. Chci vás ale znovu ubezpečit, že k uvedenému kroku bychom se nikdy neodhodlali, nebýt garancí státu. Domníváme se, že Poslanecká sněmovna nejedná o návrhu s plným vědomím skutečné situace, kdy se rozhoduje na základě nesprávných podkladů.

Snížením tržeb o 26 % dojde k základnímu porušení úmluvy garantované tímto státem na 15 let. Nemáme námitek proti zdanění zisků z provozu solárních elektráren, a to třeba i zvláštní vyšší sazbou daně. Tím by došlo k reflexi rozdílných nákladů pořízení a provozu solárních elektráren a zrovnoprávnění všech subjektů. Touto cestou se však evidentně vydala vláda.

Žádáme o přijetí pozměňovacího návrhu pana poslance Plachého či o zamítnutí celé novely zákona. Domníváme se, že počet a velikost instalací na střeše budov netvoří v celkovém procentu instalací významnou položku a jejich podpora je v duchu uvedených zákonů, což upravuje návrh novelizace zákona 180/2005 Sb. Domníváme se, že uvedenou změnou by byl alespoň částečně zmírněn tvrdý dopad na výrobce solární energie, kteří nepřistupovali k uvedeným realizacím se spekulativními úmysly."

Vážené kolegyně, kolegové, mně jde především o ochranu malých a středních investorů, kteří realizovali své podnikatelské záměry dle platných zákonů a norem, a tento vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, jim tuto šanci mění. Takže tzv. změna pravidel v průběhu hry.

Jsem rád, že návrh zákona preferuje ochranu zemědělského půdního fondu, ale solární elektrárny umístěné na střechách rodinných domů, stodol, garáží nebo na střechách škol, školek či administrativních budov veřejné správy i na střechách skladů či výrobních hal se mi nezdají tak problematické jako např. známé plantáže fotovoltaických panelů, které nám začínají měnit i krajinný ráz. V případě schválení novely pak mám velké obavy ze spousty možných arbitráží, které zřejmě čekají náš stát především od větších investorů.

Na základě výše uvedeného podporuji pozměňující návrh kolegy Jaroslava Plachého, který v § 7d osvobozuje od odvodů výrobny do 200 kW. Svůj pozměňovací návrh na 90 kW pak ponechávám pouze jako variantní řešení.

Závěrem pak jen to, že pokud jsem nehlasoval pro retroaktivitu ve stavebním spoření, nejsem ochoten hlasovat pro retroaktivitu v tomto nedokonalém zákonu, který může být pro Českou republiku časovanou bombou.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane poslanče. Jenom se ujišťuji, že jste mínil svůj návrh tak, že pod písmenem F, tak jak byl podán, jej považujete na hlasovatelný pouze ve chvíli, kdy nebude přijat pozměňující návrh pana poslance Plachého - bylo to tak míněno? (Ano.) Dobře.

Pan kolega Pavel Kováčik se hlásí, předseda poslaneckého klubu KSČM. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážená vládo, paní a pánové, přeji hezký dobrý den při úterním odpoledni. Dovolte mi, abych jménem poslaneckého klubu a také vzhledem k tomu, co v posledních dnech probíhá na našich mailových adresách, v médiích, ať už jsou to tištěná nebo elektronická, a koneckonců i v občanské veřejnosti, že tu ten, tu onen poslanec nebo poslankyně, tu ten, tu onen funkcionář má tolika a tolika výkonnou solární elektrárnu na svém poli nebo na své střeše, dovolte mi, abych v této souvislosti prohlásil jménem poslaneckého klubu KSČM, že o tomto zákoně poslanci KSČM hlasují tak, že nejsou ve střetu zájmů. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP