(19.00 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Prosím zpravodajku rozpočtového výboru, paní poslankyni Miloslavu Vostrou, o slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Tisk 43 projednal rozpočtový výbor na své 4. schůzi dne 15. září 2010 a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas s vládním návrhem, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Gruzií o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 29. srpna 2009 v Tbilisi."

Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní zpravodajce. Otevírám rozpravu. Nemám do ní žádné přihlášky. Nehlásí se nikdo, rozpravu končím.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 87 a ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení dle zahraničního výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 87, přítomno 108, pro 104, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Tím končí projednávání bodu 63, sněmovního tisku 43.

 

Jsme u bodu

64.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 81, o inspekci
práce v průmyslu a v obchodě, a Úmluva Mezinárodní organizace práce
č. 129, o inspekci práce v zemědělství
/sněmovní tisk 44/ - druhé čtení

Slovo patří nyní ministru práce a sociálních věcí Jaromíru Drábkovi.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, nebudu opakovat to, co jsem říkal u prvního čtení. Tyto úmluvy jsou velmi důležitým signálem pro to, co Česká republika fakticky již dlouhodobě zajišťuje, to znamená nepřidávají se žádné další povinnosti. K těm úmluvám je připojeno prohlášení, kterým se potvrzuje vnitrostátní dopad předpisů o inspekci práce i na další specifické skupiny osob.

Senát k ratifikaci již souhlas dal, kladně se vyslovily i výbory Poslanecké sněmovny, a proto si vás dovoluji požádat o to, aby souhlas vyslovila též Poslanecká sněmovna jako celek.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Zpravodajem výboru pro sociální politiku je pan poslanec Miroslav Opálka. Prosím tedy o jeho slovo. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 44/1.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní předsedkyně. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, i ti, co museli doběhnout, zdravím vás a oznamuji, že výbor pro sociální politiku na své schůzi dne 25. listopadu projednal usnesení číslo 18, které jste dostali jako sněmovní tisk 44/1. Nebudu vás proto dlouze seznamovat s jeho obsahem. Chci jen konstatovat, že doporučuje Poslanecké sněmovně s oběma smlouvami, včetně prohlášení, vyslovit souhlas. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu. Písemná přihláška není, z místa také žádnou nevidím. Rozpravu končím.

 

Budeme hlasovat o návrhu, jak nám bylo předloženo usnesení výboru pro sociální politiku.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 88 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 88, přítomno 108, pro 100, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Tím končí projednávání bodu 64, sněmovního tisku 44.

 

Zahajuji projednávání bodu

67.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky
a vládou Ázerbájdžánské republiky o letecké dopravě
/sněmovní tisk 54/ - druhé čtení

Prosím o slovo pana ministra Kalouska.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já pokládám za trestuhodné, že mezi Českou republikou a Ázerbájdžánem dosud nejsou upraveny vztahy v oblasti civilního letectví. Napravte to, prosím, následujícím hlasováním. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Zpravodajem zahraničního výboru je pan poslanec Jan Hamáček. Bude ho zastupovat paní poslankyně Matušovská. Prosím ji o slovo.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji, paní předsedkyně. Kolegyně, kolegové, zahraniční výbor na své 5. schůzi dne 13. října projednal a doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o letecké dopravě."

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 54/1. Otevírám rozpravu a prosím o vaše přihlášky. Nehlásí se nikdo, rozpravu končím.

 

Budeme hlasovat o návrhu zahraničního výboru.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 89. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 89, přítomno 108, pro 98, proti nikdo. Návrh usnesení byl přijat.

 

Končí tím bod 67, sněmovní tisk 54.

 

Dalším bodem je

68.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou
a Slovenskou republikou o údržbě a opravách silničních mostních objektů
a úseků silnic na česko-slovenských státních hranicích
/sněmovní tisk 55/ - druhé čtení

Tento tisk opět uvede ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Na česko-slovenských hranicích jest 12 mostů a 4 společné silniční úseky. Dosud neexistuje dohoda o vzájemné údržbě a opravách těchto objektů. Tato dohoda je vám předkládána ke schválení. Prosím o její odsouhlasení ku prospěchu oněch mostů i společných silnic.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji za tento úvod. Prosím zpravodaje zahraničního výboru, pana poslance Robina Böhnische, o slovo. Sněmovní tisk 55/1 nese usnesení zahraničního výboru.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji. I tento návrh projednal zahraniční výbor na své 5. schůzi 13. října a doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o údržbě a opravách silničních mostních objektů a úseků silnic na česko-slovenských státních hranicích."

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu. Prosím o vaše přihlášky. Nehlásí se nikdo, rozpravu končím.

 

Budeme hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 90 a ptám se, kdo je pro tento návrh. (Výkřiky ze sálu: Nejde hlasování!) Teď by to mělo jít. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 90, přítomno 108, pro 98, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Tím končí bod 68, sněmovní tisk 55.

 

Můžeme se věnovat bodu

69.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky
a vládou Arménské republiky o letecké dopravě
/sněmovní tisk 56/ - druhé čtení

Pana ministra financí Miroslava Kalouska prosím opět o úvodní slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji. Vzhledem k tomu, že České aerolinie provozují přímou linku z Prahy do Jerevanu, je zcela namístě upravit i s Arménií naše vzájemné vztahy v oblasti civilního letectví. Proto vás o to prosím.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Zpravodajkou zahraničního výboru je paní poslankyně Květa Matušovská. Usnesení výboru nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 56/1. Paní poslankyně, prosím o vaše slovo.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji, paní předsedkyně. Zahraniční výbor na své 5. schůzi projednal a doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o letecké dopravě."

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Otevírám rozpravu. Přihlášky nemám, z místa se nehlásí nikdo. Rozpravu končím.

 

Budeme hlasovat o navrženém návrhu usnesení.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 91. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 91, přítomno 108, pro 96, proti nikdo. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Končí tím projednávání bodu 69, sněmovního tisku 56. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP