(19.10 hodin)
(pokračuje Němcová)

Je před námi bod 70. Je to

70.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu Návrh na přístup České republiky k Dodatkovému protokolu
k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR)
týkajícímu se elektronického nákladního listu
/sněmovní tisk 57/ - druhé čtení

Pan ministr financí Miroslav Kalousek má slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji. Dámy a pánové, tak jako jsme kdysi hliněné tabulky nahradili papyrusem, pokládáme za přínosné, aby obyčejný nákladní list byl nahrazen nákladním listem elektronickým, a proto navrhujeme, aby Česká republika přistoupila k této úmluvě. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Zpravodajem zahraničního výboru je pan poslanec František Novosad. Prosím tedy, aby nás seznámil s usnesením výboru, které bylo rozdáno jako sněmovní tisk 57/1.

 

Poslanec František Novosad: Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Zahraniční výbor na páté schůzi dne 13. října 2010 se rozhodl a doporučil Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas s přístupem a ratifikací České republiky k Dodatkovému protokolu k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě týkajícímu se elektronického nákladního listu."

Bod dvě a tři je standardní. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otvírám rozpravu. Přihlášku písemnou nemám. Hlásí se, prosím, někdo? Nehlásí. Končím rozpravu.

 

Hlasování číslo 92 zahajuji. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení tak, jak nám bylo rozdáno v rámci tohoto tisku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 92. Přítomno 108, pro 98, proti nikdo. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Tím jsme se vypořádali s bodem 70, sněmovním tiskem 57.

 

Můžeme se věnovat bodu číslo 71. Je to

71.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací změna Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
/sněmovní tisk 58/ - druhé čtení

Slova se ujímá ministr práce a sociálních věcí pan ministr Drábek.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Vzhledem k tomu, že Příloha II Mezinárodní standard pro terapeutické výjimky je nedílnou součástí Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu, je třeba ji taktéž ratifikovat. Doporučuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Roma Kostřicu o slovo. Usnesení výboru nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 58/1. Prosím.

 

Poslanec Rom Kostřica: Vážená paní předsedkyně, vážení přítomní, zahraniční výbor projednal tuto žádost na páté schůzi dne 13. října 2010 a doporučil Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci změny Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu, podepsané dne 29. 1. 2010 v Paříži."

Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Otvírám rozpravu. Hlásí se, prosím, někdo do ní? Nehlásí se nikdo. Rozpravu končím.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 93. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 93. Přítomno 108, proti 96, proti nikdo. S návrhem usnesení Poslanecká sněmovna vyjádřila souhlas.

 

Končí tím projednávání bodu 71, sněmovního tisku 58.

 

Dalším bodem je bod 75. Je to

75.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Statut Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie
/sněmovní tisk 62/ - druhé čtení

Prosím opět pana ministra financí Miroslava Kalouska.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji. Dámy a pánové, dovolím si požádat o souhlas s ratifikací s tímto statutem. Kdyby pro nic jiného, tak pro název této agentury s tolik něžným slovem IRENA.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji, pane ministře. Usnesení zahraničního výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 62/1, hospodářský výbor předložil záznam z projednání. Prosím nyní o slovo zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Robina Böhnische.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Tak dnes potřetí a naposled. Děkuji za slovo.

Opět pátá schůze zahraničního výboru z 13. října 2010 projednala tento bod a doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Statutu Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie, podepsaného za Českou republiku dne 6. ledna 2010."

Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Prosím nyní zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Cyrila Zapletala o slovo.

 

Poslanec Cyril Zapletal: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já vás jenom seznámím se záznamem o projednání, tzn. že hospodářský výbor projednal materiál a nepřijal usnesení k tisku číslo 62 - bylo přítomno dvacet poslanců, deset bylo pro, deset se zdrželo - a pověřil mě, ať vás s tímto výsledkem seznámím.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Otvírám rozpravu. Nemám písemnou přihlášku. Ptám se, zda se někdo hlásí ze svého místa. Nehlásí se nikdo. Končím rozpravu.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení dle zahraničního výboru.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 94. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 94. Přítomno 107, pro 92, proti nikdo. S návrhem usnesení tedy Sněmovna vyslovila souhlas. Končí tím projednávání bodu 75, sněmovního tisku 62.

 

Zahajuji projednávání bodu 76. Jde o

76.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol mezi Českou republikou
a Marockým královstvím o změně Dohody mezi Českou republikou
a Marockým královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic,
podepsaný dne 19. března 2010 v Rabatu
/sněmovní tisk 71/ - druhé čtení

Pana ministra financí Miroslava Kalouska prosím o úvodní slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji. Zde se jedná o harmonizaci stávající dohody s komunitárním právem dodatkovým protokolem, a já tedy prosím o jeho schválení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Též usnesení zahraničního výboru a rozpočtového výboru byla rozdána jako sněmovní tisky 71/1 a 71/2. Slovo bude nyní patřit zpravodajce zahraničního výboru paní poslankyni Janě Fischerové.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Vážená paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, já také stručně přednesu, jak usnesl 13. října zahraniční výbor a doporučil Poslanecké sněmovně přijmout toto usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dodatkového protokolu mezi Českou republikou a Marockým královstvím o změně Dohody mezi Českou republikou a Marockým královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaného dne 19. března roku 2010 v Rabatu."

Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní poslankyni Fischerové. Zpravodajka rozpočtového výboru paní poslankyně Miloslava Vostrá má slovo nyní.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, uvedený tisk projednal rozpočtový výbor na své 6. schůzi dne 13. října 2010 a rovněž doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dodatkového protokolu mezi Českou republikou a Marockým královstvím o změně Dohody mezi Českou republikou a Marockým královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaného dne 19. března 2010 v Rabatu."

Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, paní poslankyně. Otvírám rozpravu. Hlásí se někdo do této rozpravy? Nehlásí. Končím rozpravu.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 95. Táži se, kdo souhlasí s návrhem usnesení. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 95. Přítomno 108, pro 96, proti nikdo. S usnesením jsme vyslovili souhlas. Končí tím bod 76, sněmovní tisk 71.

 

Dalším bodem je bod

77.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou
a Indickou republikou, podepsaná v Praze 8. června 2010
/sněmovní tisk 72/ - druhé čtení

Pana ministra Jaromíra Drábka prosím o úvodní slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP