(Jednání pokračovalo v 17.01 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Dámy a pánové, budeme pokračovat. Přestávka byla do 17. hodin. V tuto chvíli ještě jednou zagonguji a prosím, abyste se dostavili zpět do jednacího sálu. Měli bychom pokračovat dalším bodem, a to bodem

93.
Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2011
/sněmovní tisk 110/

Předložený návrh uvede ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský, kterého tímto prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já si dovolím jen pár úvodních slov k materii, kterou máte před sebou, to znamená návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení. Je na samém úvodu potřeba říct, že rozpočet na příští rok je samozřejmě velice ovlivněn situací našich financí a státním rozpočtem jako takovým. To znamená, že bohužel pro příští rok vlastně Státní fond rozvoje bydlení nemůže počítat s žádnou dotací ze státního rozpočtu. Ač jsou všechny závazky z let minulých kryty aktivy a finančními prostředky ve fondu, tak z hlediska výdajového, z výdajového limitu, pravděpodobně budeme muset požádat o zvýšení výdajových limitů v průběhu příštího roku řádově ve výši 200 mil. korun.

V této chvíli bych chtěl jenom říct, že situace, tak jak je nastavena teď, nám samozřejmě neumožňuje otevřít v tuto chvíli program Panel. Ač jsem sám osobně přesvědčen, že program Panel byl jedním z nejúspěšnějších programů, které běžely, tak skutečně stávající situace rozpočtu nám toto neumožňuje. Já samozřejmě pevně doufám, že se nám v průběhu roku podaří s panem ministrem financí najít řešení, jak zajistit aspoň minimální pokračování běhu programu Nový panel. Oproti minulým letům se tím pádem vlastně fond bude zabývat pouze procesováním, administrováním již uzavřených závazků. Je tam řádově 300 mil. korun, které jsou rozděleny tak, že 150 mil. jsou úvěry na výstavbu a koupi bytů pro mladé lidi, na výstavbu nebo koupi družstevního bytu, 120 mil. je tam na výstavbu nájemních bytů pro nízkopříjmové skupiny a dalších 20 mil. jsou úvěry obcím na opravy a modernizaci bytového fondu.

Rozsah těchto opatření, nebo těchto nástrojů, které fond v tuto chvíli má, samozřejmě není dostatečný na to, aby nějakým způsobem zásadně rozvíjel podporu bytové politiky, nicméně, jak jsem řekl, doufám, že v dalších letech se tato situace zlepší a my se současně pokusíme i ve vládě předložit v budoucnu možnost využívání revolvingových nástrojů uvnitř SFRB.

Takže to je za mě v tuto chvíli všechno, děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji panu ministrovi. Předložený tisk projednal výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 110/1. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru poslanec Jan Babor a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Babor: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážená vládo, kolegyně a kolegové. Já budu ještě kratší v tom stanovisku výboru, než byl pan ministr v úvodním slově. Jenom vás seznámím se stanoviskem výboru.

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj projednal tento návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení pro rok 2011 na své 6. schůzi dne 18. 11. 2010. Po odůvodnění návrhu ministrem Kamilem Jankovským a náměstkem ministra Miroslavem Kalousem a po mé zpravodajské zprávě doporučil Poslanecké sněmovně návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2011 projednat a schválit v předloženém znění.

Já se ještě přihlásím do obecné rozpravy.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Dobře, děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které v tuto chvíli nemám žádnou písemnou přihlášku. Táži se, jestli se někdo hlásí. Hlásí se pan zpravodaj, prosím.

 

Poslanec Jan Babor: Děkuji. Jak vyplývá z předloženého návrhu rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2011, a už to tady bylo řečeno, počítá pouze s podporou úvěrů fyzickým a právnickým osobám v objemu 300 mil., což je dle mého názoru prakticky rezignace vlády na podpory oprav, rekonstrukce, modernizace stávajícího bytového fondu a na výstavbu nových bytů účelově zaměřených na nájemní či družstevní bydlení pro nízkopříjmovou skupinu obyvatel. Vládní návrh neobsahuje ani korunu na nejúspěšnější program podpory, to je program Panel či Nový panel, a to já považuji za základní nedostatek. Jeho nenahraditelným významem nebyla jenom ta žádaná revitalizace bytových domů, přinášející nutné opravy a rekonstrukce s cílem prodloužení životnosti a zlepšení kvality bydlení v panelových domech včetně snížení energetické náročnosti v duchu směrnice EU, ale i jeho působení jako velkého motivačního faktoru pro méně aktivní vlastníky bytů a bytových domů. Stávající nebo dále vznikající "esvéjéčka", společenství vlastníků jednotek, se budou bez pomoci státu potýkat s velkými finančními problémy a aktivní vlastníci bytů, kteří přesvědčili ty méně aktivní k přípravě na nutné opravy a rekonstrukce bytových domů, budou nyní pod palbou kritiky, že zbytečně připravili ostatní vlastníky bytů v bytových domech o nemalé finanční částky za audity, projekty, zpracování žádostí na podporu ze Státního fondu rozvoje bydlení.

Myslím, že nelze ani opomenout i další fakt, že z jedné veřejné koruny se vytvořilo dalších pět až šest korun soukromých investorů, což je jistě nejen fiskálně potřebné, ale i významné pro podporu stavební výroby. Panel byl a jistě bude i významným nástrojem proti slumizaci panelových sídlišť. Obce a vlastníci bytů či bytových domů tomu sami nezabrání a já jsem přesvědčen, že případná další náprava bude stát několikrát více peněz z veřejných prostředků.

Jak je vidět, tak vláda v předložení tohoto návrhu převzala názor ministra financí, který se před časem o fondu vyjádřil, že je to zločin či vřed na státním rozpočtu. K tomu snad mohu pouze dodat, že shodným nebo obdobným způsobem funguje fondové financování v asi 17 zemích EU.

Vzhledem k výše uvedenému na závěr konstatuji, že návrh Státního fondu rozvoje bydlení pro rok 2011 není dobrý návrh. Zároveň se hlásím do podrobné rozpravy, kde se přihlásím ke svému pozměňovacímu návrhu a podám návrh na usnesení.***
Přihlásit/registrovat se do ISP