(9.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Já prosím o klid ve sněmovně (zvoní zvoncem).

Prosím, můžete pokračovat.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji vám. Docházelo tam podle mne k praktikám, které jsou spojeny například s tím, že někteří studenti obdrželi bakalářský titul, aniž splnili všechny nutné požadavky k tomuto udělení. Jejich studium bylo podstatně kratší, než by odpovídalo učebnímu plánu. Objevily se tam údajně případy, kdy studenti byli přijati z tzv. vyšší odborné školy a studium bakalářské včetně udělení titulu provedli třeba za rok. Projevily se tam případy, které byly spojeny s tím, že někteří učitelé této univerzity, kteří odpovídali za dané předměty, zjistili, že v informačním systému této univerzity někteří studenti mají zápočty, případně kolokvia i zkoušky, které jim udělili jiní lidé než ti, kteří odpovídají za tyto předměty. Údajně se tam projevily další nectnosti, jako například nedodržování autorského zákona a podobně.

Čili já jsem na tuto situaci upozornil pana ministra Dobeše, který ji podle jeho slov znal již z médií, a on se ve své odpovědi soustředil na to, že také univerzita bude v tzv. hledáčku Akreditační komise. Akreditační komise měla situaci na této soukromé univerzitě prošetřit, a to během podzimu minulého roku, a měla vydat vyjádření, či případně doporučení pro Ministerstvo školství, jak má v dalším období postupovat.

Já jsem ve sdělovacích prostředcích nezaznamenal nějaké vyjádření třeba předsedkyně Akreditační komise k této věci. Takže situace buď nebyla vyřešena Akreditační komisí, anebo závěry, které provedla akreditační komise, nebyly zveřejněny. Podle mých informací, a to dokonce podle informací ze strany současných učitelů této univerzity, se však situace údajně na této univerzitě nezměnila. Čili tyto praktiky, které bych nazval nekalými praktikami, údajně na této škole pokračují dále.

Já bych si dovolil teď položit otázku ministru Dobešovi, jaká je vlastně situace v rámci této univerzity a jestli Akreditační komise tuto situaci prošetřila, případně jestli vydala nějaké doporučení vůči Ministerstvu školství. Zatím děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Prosím pana ministra, aby reagoval na vystoupení pana poslance Ohlídala. Prosím, máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš Vážený pane předsedající, vážený pane profesore, dámy a pánové, tato písemná interpelace už je hodně vousatá, pochází z 19. července. Někdy je strašně velká výhoda, když se dostane na pořad až za půl roku, protože je možné už zrekapitulovat ty věci a dát poměrně jasnou odpověď, co se za tu dobu událo.

To, co říkal pan profesor, je pravda. Já jsem odpovídal takto, že jsem upozorněn také z tisku a že se situací budu zabývat. Potkal jsem se s paní profesorkou Dvořákovou a Akreditační komise začala jednat srpen - září 2010.

A teď k velmi aktuálním informacím, které požadujete. Já si dovolím je číst.

Akreditační komise za účasti zástupců Univerzity Jana Amose Komenského na svém zasedání ve dnech 24. až 26. listopadu 2010 projednala závěry z hodnocení, které probíhaly od srpna 2010. Akreditační komise předala dne 8. prosince 2010 Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy své stanovisko, ve kterém navrhla podle těch paragrafů omezení akreditace spočívající v zákazu přijímat další uchazeče ke studiu. A teď vám vyjmenuji:

a) doktorandského studijního programu speciální pedagogika se studijním oborem speciální pedagogika se standardní dobou studia tři roky,

b) magisterského studijního programu mediální a komunikační studia se studijním oborem sociální a masová komunikace se standardní dobou studia dva roky,

c) magisterského studijního programu pedagogika se studijním oborem andragogika se standardní dobou studia dva roky,

d) magisterského studijního programu speciální pedagogika se studijními obory speciální pedagogika, speciální pedagogika učitelství se standardní dobou studia dva roky,

e) bakalářského studijního programu právní specializace se studijním oborem právo v podnikání se standardní dobou studia tři roky, které jsou uskutečňovány Univerzitou Jana Amose Komenského.

Ministerstvo zahájilo správní řízení k omezení akreditace výše uvedených studijních programů dne 10. prosince 2010 a zároveň vyzvalo Univerzitu Jana Amose Komenského k vyjádření ke stanovisku Akreditační komise a lhůta byla do 15. ledna 2011. To se stalo. Do 15. ledna 2011 přišlo vysvětlení z univerzity a ministerstvo obdrželo vyjádření, které obsahovalo, a Akreditační komise se tímto vyjádřením zabývala na zasedání 1. a 2. února, což bylo včera a předevčírem.

Když to shrnu, tak od srpna proběhlo hodnocení univerzity, proběhly závěry Akreditační komise v bodech a) až e), jak jsem vám je přečetl. Ministerstvo zahájilo správní řízení k odebrání a univerzita se odvolala a nyní přijdou z Akreditační komise reakce na odvolání a ministerstvo rozhodne.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Odehnal bude reagovat na vystoupení? Pan Ohlídal. Já se omlouvám. Ivan Ohlídal. Prosím.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Rovněž děkuji za odpověď panu ministrovi Dobešovi. Odpověď je celkem uspokojivá. Přesto bych se ještě u této otázky problematických univerzit chvíli zastavil.

Pane ministře, vy víte, že po té silné kauze Západočeské univerzity, která výrazně poškodila české školství, české vysoké školství speciálně, tak po této kauze se rozhodlo, že Akreditační komise provede kontrolu vlastně všech oborů všech univerzit alespoň v první fázi v bakalářském studiu, později v druhé fázi v magisterském studiu. Mě by v této souvislosti zajímalo, jestli nějaká analýza v této oblasti byla provedena, nějaké závěry Akreditační komise vyslovila a zdali se podobné nekalé praktiky v rámci pedagogického procesu objevily i na jiných univerzitách, a to v souvislosti právě s kontrolou, která měla provést Akreditační komise. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP