(11.20 hodin)
(pokračuje Šefčovič)

Evropská komise se snaží být v tom, co připravuje, co nejtransparentnější a co nejpředvídatelnější, takže každý pracovní plán Evropské komise bude velmi přesně rozpracovaný. Všechny návrhy a iniciativy, se kterými Komise přijde, jsou v něm přesně rozplánovány na příští rok. A zavedli jsme do toho i nový prvek - aby tam byl i víceletý výhled, to znamená, co přijde v následujícím roce a jaké jsou výhledy až do konce mandátu Evropské komise. Děláme to proto, aby se lépe pracovalo i vám ve výboru pro evropské záležitosti, aby si ze seznamu aktivit, které Evropská komise připravuje, bylo možno vybrat ty priority, které budou mít pro vás nedůležitější význam, abyste se jim mohli podrobněji věnovat a případně, budete-li mít v těchto oblastech doplňující otázky, komentáře, podněty, abychom s nimi mohli co nejdříve začít pracovat. Věřím, že i tato otevřenost, tato transparentnost, přispěje k tomu, aby se o evropských tématech co nejvíc diskutovalo na národní úrovni. Věřím, že tomu tak bude i v české sněmovně.

Ještě jednou vám chci opravdu velmi pěkně poděkovat za možnost se s vámi setkat, za možnost před vámi vystoupit, za možnost vystoupit ve slovenštině. Těším se na další komunikaci s vámi, ať už v Praze, nebo v Bruselu. Velmi pěkně děkuji. (Potlesk.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážený pane místopředsedo, my všichni vám děkujeme za to, že jste přijel na návštěvu do Parlamentu České republiky. Děkujeme vám za představení priorit, s nimiž spojujete své angažmá v Evropské komisi. Vážíme si toho, že jste nám věnoval svůj čas, i toho, že jste zmínil, že s Parlamentem České republiky je dobrá spolupráce, s oběma komorami, s kompetenčními výbory - jak pro evropské záležitosti, tak určitě také též s výbory zahraničními.

Otázky, které jste zmínil jako svou prioritu, tzn. oblast zahraničního působení, stabilizace ekonomického prostoru, rozšiřování Evropské unie, jsou otázkami, kterými se i česká veřejnost, český Parlament, pravidelně zabývá. Mohu vás informovat o tom, že naši pravidelnou práci rozšiřuje právě teď projednávání agendy, která se týká Evropské unie, Evropské komise, Evropského parlamentu. Zrovna po vašem vystoupení tři body následující, které budeme projednávat, se budou tohoto všeho týkat.

Myslím si, že postup, který vy jste zvolil, to, že chcete objet všechny parlamenty členských zemí, navázat s nimi tuto komunikaci, je určitě důležitý a prospěšný a my vám za něj všichni děkujeme. Děkuji vám za vaši návštěvu.

(Paní předsedkyně vyprovází hosta z jednacího sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Dámy a pánové, budeme pokračovat v následujících bodech našeho pořadu jednání. Je tu bod

50.
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance - Závěry
páté zprávy o hospodářské, sociální a územní soudržnosti: budoucnost politiky
soudržnosti /kód dokumentu 16336/10, KOM(2010) 642 v konečném znění/
/sněmovní tisk 236-E/

Toto sdělení předložila vláda prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti spolu se svým předběžným stanoviskem. Já teď prosím ministra pro místní rozvoj Kamila Jankovského, aby se ujal slova. Prosím, pane ministře.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Dobré dopoledne. Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji za slovo.

Nejprve mi dovolte, abych ocenil zájem Poslanecké sněmovny o závěry páté kohezní zprávy Evropské komise, která byla zveřejněna v listopadu loňského roku. Vláda jako celek si velmi váží zájmu Parlamentu o strategickou přípravu budoucího programového období a vítá ji.

Význam páté kohezní zprávy spočívá především právě v tom, že jde o první oficiální dokument, ve kterém jsou obsaženy návrhy s principy budoucí kohezní politiky. Zpráva potvrzuje, že rozdíly mezi regiony se snižují, ale stále je potřeba podporovat všechny evropské regiony, zejména ty méně rozvinuté. Obsahuje také výsledek hodnocení, podle kterého kohezní politika v oblastech, které získaly financování, přispěla k hospodářské, sociální a územní soudržnosti.

Součástí zprávy jsou nakonec i klíčové návrhy reformy kohezní politiky, tedy návrhy architektury a podmínek čerpání prostředků z evropských fondů od roku 2014. Budoucí kohezní politika Evropské unie se stále více zmiňuje o mnoha mezinárodních jednáních. Vláda se proto tématu budoucnosti kohezní politiky věnuje průběžně a s velkou pozorností. Obsáhlý koncepční dokument obsahující východiska, pozice k budoucí kohezní politice, schválila vláda již začátkem listopadu loňského roku.

Listopadovým zveřejněním páté kohezní zprávy Evropská komise otevřela takzvané veřejné konzultace, které trvaly do konce ledna. Ještě během listopadu proto Ministerstvo pro místní rozvoj rychle zpracovalo základní návrh pozice České republiky k jednotlivým návrhům obsaženým v páté kohezní zprávě. Tento základní návrh pozice jsem vládě předložil začátkem prosince a poté vám všem, Parlamentu.

Dokument shrnuje, s jakými návrhy Česká republika souhlasí a podporuje je a s jakými návrhy či náměty nesouhlasí a proč. Na základě této pozice vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj odpovědi na otázky Evropské komise obsažené v páté kohezní zprávě. Tyto odpovědi byly schváleny vládou dne 26. ledna 2011 a poté v anglickém překladu zaslány Evropské komisi jako národní příspěvek za Českou republiku.

A co tedy podporujeme? Samozřejmě podporujeme pokračování silné kohezní politiky. Koneckonců, tato myšlenka zazněla i v rámci kohezního fóra ze strany předsedy Evropské komise Barrosa. Samozřejmě podporujeme koncentraci kohezní politiky především na zaostávající regiony, tzn. konvergence. Chceme možnost využít evropských prostředků na dobudování základní infrastruktury dopravní jako předpokladu růstu mobility a posilování konkurenceschopnosti. Chceme zaměřit prostředky na modernizaci ekonomiky a využívání inteligentních řešení, zachování kritéria pro stanovení způsobilosti regionů - 75 % HDP na obyvatele v paritě kupní síly, pro způsobilost konvergenčních regionů. A samozřejmě chceme výrazně zjednodušit implementační strukturu.

S čím v tuto chvíli nesouhlasíme? Nesouhlasíme s návrhy vedoucími k vyčleňování některých oblastí nebo fondů z kohezní politiky. Jsme proti povinnému stanovení priorit kohezní politiky na úrovni Evropské unie a rovněž máme výhrady k zavedení takzvané výkonnostní rezervy na úrovni Evropské unie. To znamená, že by státy mezi sebou byly porovnávány z hlediska vyspělosti.

Rovněž máme výhrady k zavádění takzvané kondicionality ve vztahu k oblastem, které přímo nesouvisí s intervencemi kohezní politiky. To znamená například obecné reformy. A paradoxně by podle našeho názoru tato kondicionalita tyto nerovnováhy mohla ještě více prohloubit. Tolik k naší pozici velmi stručně.

Veřejná konzultace na evropské úrovni byla završena začátkem tohoto týdne již zmíněným pátým kohezním fórem za účasti všech členských zemí Evropské unie. Akce, jakou byla tato, slouží kromě oficiálních prezentací pozic jednotlivých členských států, regionů a dalších aktérů také k řadě dalších důležitých neoficiálních diskusí.

Cílem nás všech samozřejmě je vyjednání takových podmínek, které by pro Českou republiku jako významného příjemce evropské podpory bylo co nejpříznivější. Rád bych zdůraznil, že Ministerstvo pro místní rozvoj jako koordinátor přípravy budoucího programového období věnuje přípravě jednotných národních pozic v oblasti kohezní politiky mimořádnou pozornost. My se snažíme nikoliv formálně, ale aktivně zapojit všechny partnery na národní, regionální i místní úrovni a partnery ze soukromé, nevládní a akademické sféry.

Pouze jednotné postoje všech českých zástupců prezentované na evropské úrovni a vůči Komisi mohou přispět k efektivnímu hájení našich zájmů. Mezi české zájmy patří například i zřetelné ne k některým návrhům, které Komise zveřejnila. Dodáváme, že odmítavé postoje k řadě námětů formulují i jiné země, s nimiž na pracovní úrovni jako ministerstvo komunikujeme.

Závěrem mi dovolte vás, vážené poslankyně a vážení poslanci, informovat, že během následujících měsíců se Ministerstvo pro místní rozvoj v úzké spolupráci s ostatními resorty i všemi partnery zaměří na formulaci a projednávání rozvojových priorit České republiky pro budoucí kohezní politiku. Je zřejmé, že bude nutné identifikovat jen omezený počet priorit, proto bude jejich vymezení a zdůvodnění pro vyjednávání s Evropskou komisí klíčové. Jak je navrženo v usnesení, tyto rozvojové priority formulované v široké spolupráci se všemi partnery i experty bych rád předložil vládě do konce července.

Děkuji vám všem za pozornost. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP