(11.30 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji panu ministrovi. Výbor pro evropské záležitosti sdělení Komise projednal, usnesení, stanovisko výboru a návrh usnesení Poslanecké sněmovny je součástí předloženého sněmovního tisku 236.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru poslanec Jan Bauer a informoval nás o jednání výboru a přednesl také návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážená paní místopředsedkyně, milé dámy a pánové, domnívám se, že je docela dobré a možná i vhodné a příznačné, že se zabýváme opětovně již podruhé evropskými body poté, co na půdě Poslanecké sněmovny vystoupil místopředseda Komise a eurokomisař Šefčovič. Já jsem s ním měl dopoledne zajímavé setkání na půdě Senátu a mohu vám říci, že jsme měli velice podobný názor na jeden detail, který podle mého názoru významně determinuje evropské věci, a to je srozumitelnost jazyka.

Všechny evropské věci, ať už jsou napsány v jakémkoli oficiálním jazyce Evropské unie, jsou velice zvláštní a těžce uchopitelné, a pokud má člověk chuť se evropským věcem věnovat a pokud má čas a ochotu přečíst obrovské množství materiálů, tak má velice velký problém s tím, pochopit, co tím chtěl básník říci. Pravděpodobně se to nezmění, budeme se s tím muset nějak vypořádat a bohužel, umět číst evropské věci a pochopit, o čem vlastně jsou, kde jsou schované buď věci v národním zájmu jednotlivých zemí, je velice složité a asi se to budeme muset naučit i my.

Proč sem vlastně tento bod a následující tři body opětovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti předkládáme, je nasnadě. Byl bych velice rád, abychom věděli, co se na půdě Komise nebo v Evropském parlamentu připravuje, protože teď je právě pravé období, abychom připomínkovali, abychom měli nějaký nosný názor, protože poté, co evropské věci budou odsouhlaseny, nám na půdě Sněmovny pravděpodobně za rok za dva nebude zbývat nic jiného, než schvalovat, transponovat nebo implementovat.

Materiál první, ale i body následující nejsou o ničem jiném než o financích. První materiál je v podstatě první balonek vypuštěný. Týká se obrovského finančního balíku, který se bude týkat finanční perspektivy v roce 2014 až v roce 2020. Záměrně říkám, že možná, nevím, jestli to bude do roku 2020, protože mimo jiné i diskuse o tom, jestli finanční perspektiva bude opětovně sedmiletá, nebo pětiletá, je předmětem materiálu, který teď zrovna diskutujeme.

Následující body, které předpokládám, že ještě stihneme doprobrat, se opětovně týkají financí a samozřejmě se týkají především návrhu řešení krize ať už eurozóny anebo eura, a věřte mi, že jsou tam mimořádně závažné věci, které se budou týkat bytostně této velectěné Sněmovny nebo České republiky jako takové.

Zpět k té soudružnosti. Chtěl bych vás jenom upozornit, že Česká republika má za sebou velice úspěšně předvstupní období, kdy jsme vyčerpali ještě předtím, než jsme vstoupili do Evropské unie, 99 % všech alokovaných prostředků. Jsme téměř na konci současné finanční perspektivy 2007 až 2013. Jestli čerpáme úspěšně, nebo ne, to prosím nechme na zvážení, ale je k tomu třeba ještě nějaký čas, minimálně z důvodu působnosti koeficientu N+2 nebo N+3.

A taky bych vám chtěl říci dvě důležitá čísla. Na toto finanční období bylo alokováno 782 mld. korun a velice často se říká, že jsou to shůry dané - především evropské - peníze, a málokdy se hovoří a chce slyšet to, že i Česká republika je každoročně významným plátcem ze své státní pokladny coby příspěvek do společné evropské kasy. A pro vaši informaci, roční částka, kterou přispíváme a která se následně transponuje třeba prostřednictvím fondů do České republiky, je v úrovni 32 až 35 mld. korun ročně v návaznosti na kursu nebo na hrubém domácím produktu.

My jsme si zvykli, že si stěžujeme, že jsme si podmínky současné finanční perspektivy nastavili ne zrovna optimálně. Stěžujeme si, že máme 26 operačních programů, které se vzájemně ne příliš prolínají, a myslím si, že teď je mimořádná příležitost se z této finanční perspektivy poučit. Poučit se z chyb, poučit se z nedostatků a samozřejmě z obrovského množství byrokracie, která zásadním způsobem odrazuje žadatele, jestli se vůbec o české, respektive evropské peníze mají účastnit.

Součástí toho je samozřejmě politika soudržnosti. Mohu vám říci, že jsem slyšel názor, jestli vůbec nějaká soudržnost v budoucí finanční perspektivě bude, protože také existují názory, jestli má nějaká země pocit, že má chudé regiony a je jim třeba pomáhat, tak ať jim pomáhá, ale nejlépe ze svých národních zdrojů.

Politika soudržnosti bude součástí odstartované diskuse o nové finanční perspektivě. My bychom tam s našimi názory určitě neměli chybět. Musím pochválit jak vládu, tak příslušné ministerstvo, že sestavilo docela funkční pracovní skupiny, které se podle mého názoru dobře věnují přípravě, a věřte mi, že nás čeká mimořádný souboj a ani pozice České republiky zdaleka nebude tak růžová jako v této finanční perspektivě. A myslím, že budeme rádi, pokud se alespoň částečně po velikém úsilí dostaneme na úroveň čistého příjemce, to znamená, že o něco více budeme ze strukturálních fondů nebo z fondů Evropské unie dostávat než následně platit. Bohužel, možná bohudík, jsme příliš bohatí a chudších regionů a chudších států je daleko více.

O čem je tato zpráva? Součástí této zprávy jsou následující návrhy. Měl by být stanoven omezený počet priorit, což si myslím, že je velice důležitá informace. Měly by se do budoucna respektovat cíle strategie Evropa 2020. Chtěl bych vás informovat, že bude přijat společný strategický rámec a také se nově má uzavírat smlouva o partnerství a rozvoji nově mezi Komisí a jednotlivými členskými státy.

Nově se určitě otevře záležitost, že jednotlivé operační programy budou muset být jasné a měřitelné, jasné a měřitelné především cíle. Komise zavede, a pan ministr tady o tom již hovořil a téměř nás to nemine, nové ustanovení týkající se podmíněnosti. Jinými slovy, přeloženo do češtiny: dělejte reformy. Pokud nebudete řádně vykonávat reformy, nebudou ani finanční prostředky. Mimo jiné součástí tohoto návrhu je zvažování Komise zavést tzv. výkonnostní prémii, tak jak o ní pan ministr již hovořil. To znamená, že část peněz na soudržnost se bude rozdělovat až podle toho, jak jednotlivé členské státy budou úspěšně realizovat některé reformní kroky.

Také se součástí tohoto materiálu jeví zavedení nových agend, což je především městská agenda, do budoucna například spolupráce několika měst. Každoroční prohlášení o věrohodnosti, což myslím, že je také veliká novinka. Sjednocení pravidel ohledně způsobilosti výdajů a samozřejmě uplatňování koeficientu N+2.

Co se mi na příslušném ministerstvu a stanovisku vlády jeví jako pozitivní a co je mi velice sympatické a je taktéž součástí usnesení našeho výboru, je snaha odmítnout přesunutí politiky soudržnosti na vnitrostátní úroveň, což myslím, že je rozumné. A skutečně by významné finanční prostředky měly být zachovány v rámci evropských fondů. Je mi sympatická snaha odmítat definici kohezní politiky na úrovni Evropské unie a pak ji pouze slepě závazně vykonávat na úrovni regionů. Je mi velice sympatická snaha o zachování současného kritéria způsobilosti založeného na hrubém domácím produktu. To jsou pro vás určitě ty známé věci, jakým způsobem se definují na úrovni 75 nebo 90 % jednotlivé chudé nebo bohaté regiony. Je mi velice sympatická snaha nezvyšovat administrativní zátěž pro konečné příjemce. A v neposlední řadě je to nesouhlas se zavedením zmiňované výkonnostní prémie, která významným způsobem může zkomplikovat budoucí čerpání finančních prostředků.

Milé dámy a pánové, to je v rámci mého stanoviska vše. Součástí materiálu, který jste dostali, je i návrh na usnesení, který byl formulován prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které mám v tuto chvíli jednu písemnou přihlášku od paní poslankyně Váhalové, takže jí uděluji slovo. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji za slovo, paní předsedající. Páni ministři, dámy a pánové, sdělení Komise o budoucnosti politiky soudržnosti je důležitou součástí procesu přezkumu rozpočtu Evropské unie, který ovlivní vývoj Evropské unie a České republiky na dlouhé období. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP