(16.20 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji za doplnění. Nyní dávám slovo panu poslanci Votavovi, který se ústní interpelací bude obracet na ministra pro místní rozvoj Kamila Jankovského, a prosím, aby se připravil pan poslanec Seďa.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, moje interpelace se týká vyhlášky č. 372/2001 Sb., o rozúčtování nákladů na teplo v bytových domech, zjednodušeně řečeno.

Zásadní výhrady jsou dlouhodobě ke znění § 4 a v něm zejména k odst. 4. Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na m2 započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u konečných spotřebitelů s měřením či indikací v zúčtovací jednotce hodnotu 40 % oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období. Pokud dojde k překročení přípustných rozdílů, provede vlastník úpravu výpočtové metody uvedené v odst. 3 této vyhlášky. Stížnosti občanů jsou právě na to, že odst. 4 působí demotivačně, a je dokonce některými vlastníky uživatelů bytů zneužíván. Působí proti snahám většiny spotřebitelů tepla v době teplem šetřit, takže ti, co teplem nešetří, nejenom navyšují průměrnou spotřebu tepla na m2, ale navíc vědí, že ač protopí nebo i nechají uniknout jakékoliv množství tepla, zaplatí maximálně 40 % nad i tak jimi zvýšený průměr. Další přesah od průměru totiž za ně zaplatí ostatní, tedy šetřící uživatelé bytů. Přitom například sdružení vlastníků nemá regulérní nástroj, jak donutit vlastníka, že by z tohoto titulu zaplatil i zvýšený odběr tepla dle náměru poměrových měřičů. Nešetření totiž o více než 40 % od průměru je nic nestojí a teplárnám to samozřejmě nevadí.

Je tedy navrhováno řadou sdružení vlastníků to, aby buď § 4 odst. 4 vyhlášky se vypustil, nebo dá zúčtovací jednotce právo rozhodnout, zda korekce podle odst. 4 § 4 bude, či nebude při rozpočtování topných nákladů zúčtovací jednotce uplatňovat.

Ptám se tedy, zdali je Ministerstvo pro místní rozvoj ochotno zabývat se tímto problémem a eventuálně tyto věci promítnout do novely vyhlášky. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. A slovo má nyní pan ministr Kamil Jankovský.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, musím zde s panem poslancem Votavou souhlasit, že tato vyhláška je, řekněme, diskutabilní a je to něco, kde my se jednak domníváme, že by smluvní volností se mohlo rozúčtování tepla dělat i jinak než podle tohoto zvláštního předpisu, a pokud k dohodě nedojde, tak bychom tento zvláštní předpis rádi upravili. Předpokládáme, že budeme mít návrh hotov v březnu, v dubnu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Pan poslanec Votava má ještě slovo, prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Také děkuji. Myslím si, že moje interpelace měla smysl a odpověď pana ministra mě samozřejmě potěšila v tom, že se uvažuje o jakési revizi této vyhlášky, tak aby problém, který jsem nastínil, byl nějakým způsobem řešen.

Pane ministře, děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. A můžeme přistoupit k další interpelaci. Slovo nyní uděluji panu poslanci Seďovi, který se ve své interpelaci obrací na pana ministra Pospíšila, a prosím, aby se připravil pan poslanec Petrů. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedající. Vážený pane ministře, je praxí exekutorů v České republice, že zabavují majetek i lidem, kteří nic nedluží. Stačí totiž k tomu jen to, že ubytují ve svém domě či bytě dlužníka, a už k nim exekutoři mohou vrazit do bytu. Exekutoři potvrzují, že pro ně není rozhodující trvalé bydliště dlužníka, ale to, kde skutečně pobývá.

Vážený pane ministře, doufám, že se spolu shodneme, že pokud je Česká republika právním státem, pak nemůže připustit porušování zákonů této země a zejména Listiny základních práv a svobod. Činnost exekutorů vůči těm, kteří nic nedluží, je neomluvitelná a je v rozporu s právním pořádkem naší země. Přece nelze připustit, aby exekutoři zabavovali osobní majetek lidem, kteří nic neprovedli, a vyžadovat po nich, aby oni zpětně dokazovali, že věci jsou jejich majetkem. Existuje sice možnost vylučovací žaloby, ale sami exekutoři údajně neplatí náklady soudů.

Pane ministře, jste si vědom této praxe, kterou provádějí exekutorské úřady? A pokud ano, jakým způsobem budete tento problém řešit? Přece nelze donekonečna ustupovat bezpráví, kdy jsou vědomě pošlapávána základní lidská práva. Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. A slovo uděluji panu ministrovi Pospíšilovi. Prosím.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Vážený pane poslanče, dovolte mi stručnou reakci na vaši interpelaci, byť jde o relativně složitý právní problém, který bych zde mohl delší dobu vysvětlovat. Ale alespoň nastíním základní teze.

Není pravda to, co píší některá média, že dnes exekuční řád nechrání žádným způsobem práva třetích osob. Minulá vláda Mirka Topolánka v roce 2009 přijala rozsáhlou tzv. střední novelu exekučního řádu, která jasně zakotvila práva pro tzv. třetí osoby, jejichž majetek je omylem při výkonu exekučního řízení zajištěn. Je jasně stanoveno, že není jedinou možností obrany těchto třetích osob excindační žaloba, to znamená složité dlouhé soudní řízení, ve kterém prokazují, že majetek nepatří dlužníkovi. My jsme do zákona dali jasnou novou úpravu, tzv. institut vyškrtnutí věci ze seznamu movitých věcí, které jsou v exekuci zajištěny. Jinými slovy, pokud třetí osoba má pocit nebo má právo, prokáže, že její majetek byl omylem zajištěn v rámci exekučního řízení, může se obrátit ve stanovené zákonné lhůtě na exekutora, předložit k tomu důkaz, exekutor důkaz rychle posoudí a věc vyškrtne. Je to právní úprava, která je obdobná v jiných vyspělých státech západní Evropy, tam, kde existuje exekutorství jako samostatná právnická profese. Pokud v této zkrácené lhůtě - jedná se o 30 dnů - není její věc vyškrtnuta, protože nejsou jasné písemné důkazy, pak následuje krok č. 2, ona excindační žaloba, kde mohou být prováděny další a další důkazy.

Souhlasím s tím, co říkáte, pane poslanče, že právo má chránit občany České republiky, ale právo musí být vyvážené. Na jedné straně musí chránit oprávněné zájmy třetích osob, na druhé straně však musí chránit právo věřitele.Nemůžeme docílit takové právní úpravy, která bude dlužníky zneužitelná, kdy dlužník, jehož věci budou zajištěny, si najme své přátele, ti prohlásí, že oni jsou majiteli věcí, a víceméně ona majetková základna, která má být zpeněžena a z ní má být uspokojen věřitel, bude takto rozdána. Musíme najít vyvážené možnosti, jak chránit práva třetích osob a jak na druhou stranu efektivně stíhat dlužníky, kteří nebyli schopni dobrovolně plnit. To je prosím ta základní věc. Tady je někdo, kdo porušuje zákony, tady je dlužník, který dobrovolně neplní. To prosím trošku opomíjíme a naskakujeme některým mediálním vlnám, které vnímají exekutory pouze jako v uvozovkách zločince, a opomíjí se fakt, že do vzniku exekutorů jako samostatné právnické profese byla vymahatelnost práva v České republice velmi nízká a věřitelů vůči dlužníkům byli v obrovsky znevýhodněné pozici.

Jsem si vědom toho, že tento zákon je třeba dále upravovat, že dále je třeba velmi bedlivě sledovat činnost nad exekutory, že je třeba exekutory kárně stíhat za jakýkoliv, i drobný exces, že je třeba opravdu, aby ruka státu zde byla silná. Ale prosím bez exekutorů vymahatelnost práva v České republice opravdu byla jako na přelomu tisíciletí, to znamená bohužel na bodu nula.

Jsem připraven udělat, řekněme, analýzu novely z roku 2009, zjistit její faktickou účinnost, její stav. A zjistíme-li, že má určité problémy odborná veřejnost s její aplikací, jsem připraven znovu předložit další úpravu. Ale avizuji, že je to problém, který již jednou řešen byl, a teď jde o to, abychom po dvou letech zjistili, nakolik tato právní úprava je účinná či není. Já jsem zaznamenal pouze jednu tuto mediální vlnu v Právu. Já to respektuji, je to správné, je dobře, že Právo upozorňuje na případné problémy exekutorů. Nechal jsem také s odborníky k tomu zpracovat podklady, nakolik toto vychází v praxi. Ale avizuji, právní úprava dneska je bez problémů. Jaká je praxe, to si nyní podrobně zjišťuji a dám vám rád potom v následujících týdnech zprávu.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP