(16.40 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Jak vidím, pan poslanec si přeje položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Petrů: Ano, děkuji. Tady bych byl trochu konkrétnější. Poprosil bych pana ministra, zda by mi řekl, jaký je stav projektu CEITEC, Středoevropského technologického institutu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Odpoví pan ministr školství. Prosím.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš CEITEC je přesně jeden z těch šesti velkých projektů ELI, CEITEC, ICRC, projekt v Ostravě, projekt v Řeži, to je těch šest velkých projektů, které se od října 2010 schvalují v Bruselu. Schvalují proto, že na začátku projektu neprošly schválením přes veřejnou soutěž. Tam teď doháníme to, co se mělo udělat před rokem, a nyní při schválení ELI 10. prosince se zjistilo, že ani ELI, který byl tím lídrem, neprošel touhle veřejnou soutěží. Tak my dotahujeme formou dotazů tento hendikep, který měl být někdy v roce 2009 - 2010 vyřešen. Jinak CEITEC je na druhém místě. Nejblíže schválení je ELI. Dnes se řeší v Bruselu ELI a CEITEC je hned druhý, který je nejnadějnější pro schválení.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. A následuje interpelace pana poslance Karla Šidla na pana ministra Martina Kocourka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážený pane ministře, Česká republika jako významná průmyslová země Evropské unie přijala rozhodnutí Komise a Rady Evropské unie o rozvoji vodíkového hospodářství. Protože kromě provozování autobusů na vodíkový pohon v Kralupech se dosud neobjevily žádné zprávy o krocích vlády, případně Ministerstva průmyslu a obchodu, které by zajistily výrobu a distribuci užití vodíku, ptám se vás, pane ministře, jaká opatření přijala vláda České republiky a Ministerstvo průmyslu a obchodu k rozvoji výroby a distribuce vodíku. Za druhé, v rámci kterého podpůrného programu bude Česká republika rozvíjet výzkum a vývoj v oblasti využití vodíku, a to jak skladování, tak jeho výrobu. A za třetí, jak je zajištěna podpora subjektů, které pracují na vývoji elektromobilů, používajících vodíkové články. Rozvoj využití vodíku v energetice a v dopravě je jedním z významných úkolů v rámci Evropské unie, a proto se těším na vaši odpověď. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Odpoví ministr Martin Kocourek a já mu tímto dávám slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Děkuji. Vážená paní předsedající, vážený pane poslanče, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vodíkové hospodářství je soubor technologických řešení pro uspokojování energetických potřeb, jejichž společným jmenovatelem je vodík. Je potřeba zdůraznit, že vodík není palivo v klasickém slova smyslu, ale energetický vektor neboli nosič energie. Vodíkové technologie jsou tak maximálně ekologicky čisté, jak čisté jsou primární zdroje energie a suroviny, které jsou při výrobě vodíku využity. Z těchto aspektů plyne možné využití vodíkových technologií.

Energetické využívání vodíku bylo v České republice zahájeno - teď nepočítaje aktivity v laboratorním měřítku - zavedením zmíněného vodíkového autobusu TriHyBus do městské hromadné dopravy v Neratovicích. Jedná se o trojitě hybridní vodíkem poháněný nízkopodlažní autobus, který byl vyvinut Ústavem jaderného výzkumu v Řeži a jeho partnery. V rámci provozu autobusu byla postavena i první vodíková čerpací stanice, která má veřejný charakter a je umístěna v areálu dopravce Veolia Transport v Neratovicích. Vysoká škola báňská v Ostravě se několik let věnuje vývoji experimentálního vozítka, se kterým se účastní závodů Shell Eco-marathon.

Vodíkové technologie jsou typickým příkladem úspěšného naplňování programů na podporu vědy a výzkumu, které umožnily zahájit využívání vodíku v České republice. Jedná se zejména o programy Ministerstva průmyslu a obchodu, Technologické agentury České republiky, strukturálních fondů Evropské unie a dalších. Jednotlivé projekty se zpočátku věnovaly základnímu a aplikovanému výzkumu, v posledních několika letech se však pozornost zaměřila do oblasti průmyslového vývoje konkrétních inovací, viz např. zmíněný vodíkový autobus. Lze proto očekávat, že tato oblast se bude nadále rozvíjet, a to i v oblasti využití vodíku v energetice, jako např. vodík jako akumulátor energie v projektech Smart Grids.

Evropská unie vodík a jeho využívání přímo podporuje, což se projevilo mj. ve vydání závazné směrnice, kterou jsou členské státy povinny přijmout do své legislativy a která přímo specifikuje způsoby využití vodíku. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo v součinnosti s Českou vodíkovou technologickou platformou novelu zákona o pohonných hmotách, která tento problém řeší a bude zítra snad projednána v Poslanecké sněmovně v prvním čtení. Podobný problém se vyskytl se schvalováním vodíkových vozidel, což je problematika spadající pod gesci Ministerstva dopravy. Česká vodíková technologická platforma s využitím zkušeností od zahraničních partnerů připravila podklady pro Ministerstvo dopravy a umožňuje tak nastavit pravidla pro schvalování vodíkových vozů.

Co se týká samotných otázek. Ministerstvo průmyslu a obchodu podporuje vodíkové hospodářství v oblasti energetického využití a podílelo se zejména na založení zmíněné České vodíkové technologické platformy. Ministerstvo průmyslu a obchodu finančně podporuje v rámci programů vědy a výzkumu Trvalá prosperita a TIP výzkumné programy v oblasti využití vodíku. Vláda podporuje tuto oblast v rámci programu ALFA technologické agentury.

Co se týká druhé a třetí otázky, jak jsem řekl, tato oblast je podporována v rámci zmíněných programů, ať už Trvalá prosperita, TIP nebo ALFA. A co se týká třetí otázky, tak v rámci zmiňovaných programů výzkumu jsou na podporu vodíku a jeho výzkumu poskytovány nevratné finanční dotace v řádu desítek milionů korun.

Závěrem bych rád ještě zdůraznil, že využívání vodíku v České republice pro energetické účely je zatím zcela na počátku a bude nutné v této souvislosti vyřešit legislativní otázky pro masovější využití vodíku. Zásadní je totiž oblast výroby, která potřebuje primární energii pro svou výrobu. Strategicko-ekonomické a ekologické parametry produkce vodíku jsou v takovéto celkové úvaze nejdůležitější proměnnou. Tolik zatím na úvod.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře, za dodržení časového limitu. Jak vidím, pan poslanec Šidlo má doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Šidlo: Paní předsedající, není to doplňující otázka. Já bych chtěl panu ministrovi poděkovat. Z jeho odpovědi jsem pochopil, že tato otázka je Ministerstvem průmyslu a obchodu řešena a zůstává v trvalé pozornosti. Doufám, že budeme mít možnost se přesvědčit i v praxi, že se to naplní. Děkuji mnohokrát.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji také a končím projednávání této interpelace, protože pan ministr již nemá v úmyslu vystoupit.

A přistoupíme k následující interpelaci, kterou podává pan poslanec Ladislav Šincl na pana ministra Tomáše Chalupu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Ano, děkuji. Já mám bohužel dneska opravdu zase smůlu, opět jsem tady a pan ministr že tady doposud není. Nicméně moje interpelace se týká tentokrát stavu velice špatného ovzduší v našem kraji.

Jenom pro informaci, již po x-té průměrná denní koncentrace jemného polétavého prachu mnohonásobně překračuje povolené limity. To je konkrétně v Českém Těšíně, v Karviné, v Třinci, Ostravě a okolí téměř pětinásobně velice nedávno. Nejhorší je, že tyto prachové částice pronikají do plicních sklípků a nabalují se další nebezpečné rakovinotvorné látky, jako je benzopyren, oxid siřičitý, oxid uhelnatý, toluen a další.

Já bych chtěl samozřejmě slyšet od pana ministra informaci o tom, co pro tento region bude dělat. Takže tuto interpelaci opět předložím na dalším zasedání interpelací, které budou příští týden. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane poslanče. Jak již zde bylo řečeno, pan ministr Tomáš Chalupa je z dnešního jednání Poslanecké sněmovny řádně omluven a jistě vám odpoví.

Přistoupíme k projednávání další interpelace, kdy interpelující poslankyní je paní Marie Nedvědová, a já ji tímto uděluji slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP