(17.40 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Končím projednávání této interpelace. Budeme pokračovat následující, kdy interpelaci podává pan poslanec Karel Šidlo a interpeluje pana ministra Martina Kocourka. Pane poslanče, prosím, mikrofon je váš.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo, paní předsedající.

Vážený pane ministře, koncem loňského roku byla završena diskuse o fotovoltaických elektrárnách schválením celé řady novel zákonů ovlivňující objem instalovaných výkonů i výše podpory tomuto obnovitelnému zdroji. Zcela jistě bylo zapotřebí zavedení změn, které regulují velké množství energie, vysoké instalované výkony, ohrožení sítě a enormní náklady na její úpravy i dotace na výrobu elektrického proudu. Proto mi, pane ministře, dovolte položit několik dotazů:

1. Jaký je současný instalovaný výkon fotovoltaických elektráren v kategorii do 30 a nad 30 kilowattů?

2. Kolik elektrické energie bylo skutečně vyrobeno v loňském roce fotovoltaickými elektrárnami v kategorii do 30 a nad 30 kilowattů?

3. Kolik nových žádostí o připojení bylo od Nového roku 2011 kladně vyřízeno?

4. Existují regiony v ČR, ve kterých malé fotovoltaické elektrárny ohrožují stabilitu rozvodné sítě?

5. Podle zpráv z různých míst republiky ČEZ paušálně odmítá připojení nových malých fotovoltaických elektráren, ačkoliv vláda několikrát prohlásila, že budou i nadále podporovány. Existuje v tomto nějaké rozhodnutí vlády, případně vašeho ministerstva?

Fotovoltaické elektrárny nikdy nebudou hlavním výrobce elektrické energie v České republice. Tím budou vždy jaderné a tepelné elektrárny. Ani mezi obnovitelnými zdroji energie nebude sluneční energie rozhodující. Přesto zejména malé zdroje mohou pomoci plnit závazky převzaté v rámci EU týkající se procenta vyrobené energie z obnovitelných zdrojů. Děkuji za odpovědi.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane poslanče. Odpoví vám pan ministr Martin Kocourek. Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane poslanče, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, k otázkám položeným v této interpelaci týkajících se fotovoltaických elektráren bych chtěl uvést:

Za prvé. Instalovaný výkon fotovoltaických elektráren byl k 31. 12. 2010 celkem ve výši 1 820 MW, tj. fotovoltaické elektrárny, které měly současně vydanou platnou licenci a zároveň byly připojeny k soustavě do konce roku 2010. Z toho bylo do 30 kilowattů 78 MW instalovaného výkonu, tj. 4,3 %, v kategorii 30 až 100 kilowattů instalovaného výkonu to bylo celkem 47 MW, tj. 2,6 %, a v kategorii více než 100 kilowattů bylo celkem připojeno 1 695 MW instalovaného výkonu, tj. 93,1 %. Pro informaci: Ještě současný, to znamená v podstatě k dnešnímu datu instalovaný výkon fotovoltaických elektráren je v kategorii do 30 kilowattů celkem 84,5 MW a v kategorii nad 30 kilowattů celkem 1 868,2 MW.

K druhé otázce. Ve fotovoltaických elektrárnách bylo vyrobeno za leden až listopad roku 2010 celkem 594 000 MWh. Údaj za prosinec a tím za celý rok 2010 zatím není k dispozici a bude znám po zaslání regulačních výkazů o příslušných distribučních společností. To očekáváme v březnu až dubnu 2011. Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici uvedené regulační výkazy, není zatím možné určit, kolik elektřiny se vyrobilo ve fotovoltaických elektrárnách do 30 kilowattů a nad 30 kilowattů. Nicméně orientačně lze použít strukturu rozmístění těchto kategorií elektráren.

K třetí otázce. Od Nového roku 2011 nebyla kladně vyřízena zatím žádná žádost o připojení k elektrizační soustavě, neboť je pozastaveno vydávání kladných stanovisek k žádostem o připojení nových fotovoltaických elektráren, a to na základě požadavku provozovatele přenosové soustavy ve vztahu na spolehlivost elektrizační soustavy. Totiž podle § 25 energetického zákona má provozovatel distribuční soustavy právo odmítnout žadatele o připojení při prokazatelném nedostatku kapacity zařízení pro distribuci nebo při ohrožení spolehlivého provozu distribuční soustavy.

Ke čtvrté otázce. V ČR opravdu existují regiony, ve kterých i malé fotovoltaické elektrárny mohou ohrožovat stabilitu přenosové a distribuční soustavy, a jedná se především o kraj Jihočeský a kraj Jihomoravský, což asi nebude žádné velké překvapení.

A k páté otázce. V současné době, kdy je celkový instalovaný výkon ve fotovoltaických elektrárnách zhruba již na úrovni 1 900 MW, byl již výrazně překročen očekávaný celkový instalovaný výkon u fotovoltaických elektráren uvedených v Národním akčním plánu České republiky pro obnovitelné zdroje do roku 2020, kde se předpokládal podíl těchto typů elektráren zhruba na úrovni 1 700 MW. Hodnota současného výkonu se tak blíží k hraničním hodnotám pro bezpečný a spolehlivý provoz elektrizační soustavy. K odvolání existujícího pozastavení připojování dalších nových fotovoltaických elektráren musí být dokončena celá koncepční změna systému podpory a integrace obnovitelných zdrojů energie do elektrizační soustavy, včetně nových pravidel pro regulaci. Předpokládá se, že tato nová koncepční změna u těchto pravidel bude dokončena v průběhu první poloviny letošního roku.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji, pane ministře. Ptám se pana poslance, zda si ještě přeje vystoupit. Je tomu tak.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji, řeknu již jenom pár slov. Pane ministře, já jsem si s povděkem zapsal čísla, která jste uvedl. Byl bych rád, kdybychom je mohli dostat písemně i pro ostatní poslance, protože si myslím, že je to velice důležité.

Já jsem dnes tuto interpelaci použil z toho důvodu, že se samozřejmě množí dotazy malých investorů, kteří většinou do 30 kilowattů investovali, nestačili termíny, nebo případně se dostali do situace, že distribuční síť nepřipojovala. To je realita.

Ale chci říci jednu věc. Strašně mě mrzí to, co jsme učinili v podstatě v Poslanecké sněmovně i při rychlém schvalování zákonů na konci roku. Měli jsme při podpoře obnovitelných zdrojů upřednostnit nebo podpořit v podstatě malospotřebitele, kteří pracují v režimu zelených bonusů. My jsme víceméně jakoby ve snaze udělat regulační krok velice intenzivní trošku vylili s vaničkou i dítě. Je to mrzuté a myslím si, že to není dobrý signál pro všechny ty malé, kteří se snaží skutečně nejen dodávat do sítě, ale i z ní odebírají, takže rozdíly jsou skutečně minimální ve prospěch jejich bonusů, které dostávají za výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane poslanče. Pan ministr si již nepřeje dále reagovat.

Můžeme přistoupit k další interpelaci, kdy pan poslanec Josef Tancoš bude interpelovat pana ministra zdravotnictví Leoše Hegera. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Tancoš: Děkuji za slovo. Pane ministře, jednom krátce. Jako za pacientským ombudsmanem za Ústecký kraj chodí za mnou občané kvůli tomu, že doktoři je nějakým způsobem odmítají přijmout, resp. zaregistrovat u svých vlastních systémů podle nějaké vyhlášky, kdy nemohou překročit limit pacientů, kdy se mě samozřejmě ptají na Mostecku, a hlavně se jedná o zubaře, kam mají jezdit, protože jich je nedostatek a potřebují se samozřejmě nějakým způsobem léčit. Potřeboval bych od vás radu, anebo jakým způsobem bychom se dokázali dostat do systému a zvýšit tento počet pacientů u lékařů.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan ministr zdravotnictví Leoš Heger.***
Přihlásit/registrovat se do ISP